Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Rodinné centrum Kramárik – aby mohlo slúžiť verejnosti aj v roku 2015

Autor/ka: Lucia Gregorová, Jana Líšková

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Rodinné centrum Kramárik – aby mohlo slúžiť verejnosti aj v roku 2015

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Rodinné centrum Kramárik oslávi v novembri 2014 dva roky od otvorenia svojich brán pre verejnosť. Počas 2 rokov si našlo veľkú obľubu medzi mladými rodinami nie len z Kramárov, ale aj z iných častí Nového Mesta. Vytvorením pracovného miesta pre koordinátora centra bude môcť rodinné centrum v roku 2015 pokračovať vo svojich aktivitách v plnom rozsahu a vytvorí sa priestor aj na ďalšie nové projekty a nápady, ktoré dnes nemôžeme realizovať z kapacitných dôvodov.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Rodinné centrum Kramárik oslávi v novembri 2014 dva roky od otvorenia svojich brán pre verejnosť. Nachádza sa na Uhrovej ulici, v mestskej časti BA Nové Mesto, v časti Kramáre. Centrum vzniklo z potreby rodičov malých detí do 6 rokov, ktorým chýbalo miesto spoločného stretávania. Počas 2 rokov si našlo veľkú obľubu medzi mladými rodinami nie len z Kramárov, ale aj z iných častí Nového Mesta či ďalších mestských častí. Nachádzajú tu priateľský priestor a rodinnú atmosféru, kde môžu tráviť príjemný čas so svojimi deťmi, stretávať sa s inými rodičmi, vymieňať si skúsenosti, získavať aj odborné poradenstvo vo výchove a rodičovstve. Pre približne 15 členný tím členiek - dobrovoľníčok, ktoré sa starajú o chod celého centra, je to aj príležitosť, ako sa realizovať počas materskej dovolenky či popri práci a venovať sa rozvoju miestnej komunity. Všetky členky – dobrovoľníčky združenia sú matky malých detí do 6 rokov a manažovanie centra, organizovanie jeho aktivít robia vo svojom voľnom čase formou dobrovoľníckej práce. Počas 2 rokov sa v centre ustálila ponuka zaujímavých programov, kurzov, aktivít pre deti i rodičov, ktorá dnes napĺňa program centra počas všetkých 5 pracovných dní v týžni. Víkendy sú venované podujatiam pre verejnosť, či už ide o tematické akcie ako Jesenná slávnosť s lampiónovým sprievodom, Mikuláš, Karneval, Deň detí, ale aj rôzne iné, ako sú burzy detského oblečenia, tvorivé dielne, divadelné predstavenia pre deti a pod. Rozsah našich aktivít sa počas 2 rokov natoľko rozšíril, že začíname akútne pociťovať potrebu mať stáleho koordinátora centra, človeka na dohodu o vykonaní práce, ktorý bude zastrešovať a koordinovať najmä organizované aktivity ako sú kurzy, podujatia pre verejnosť, zabezpečovať ich propagáciu, komunikovať s účastníkmi kurzov, lektormi a podobne.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Riešením nášho problému, ktorý sme definovali ako personálny nedostatok, je vytvorenie pracovného miesta na polovičný úväzok formou dohody o vykonaní práce. Hoci máme početný tím dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú služby v herni, pomáhajú pri organizovaní aktivít, majú na starosti rôzne projekty, účtovníctvo, PR, propagáciu a pod., všetci členovia – dobrovoľníci majú len obmedzený čas, ktorý môžu týmto aktivitám venovať, nakoľko sú buď na materskej dovolenke s jedným či viacerými deťmi do 3 rokov, alebo sú už zamestnaní a rodinnému centru sa venujú len počas víkendov, vo svojom voľnom čase popri práci a rodine. Dve štatutárky, ktoré sú zakladateľkami centra a manažujú väčšinu jeho aktivít, nastupujú na jar 2015 na materskú dovolenku s 2. dieťaťom, čím bude ich čas, ktorý môžu venovať centru značne obmedzený. Preto je riešením vytvorenie plateného pracovného miesta. Išlo by o koordinátora, ktorý bude mať na starosti koordinovanie kurzov pre deti a dospelých - v súčasnosti realizujeme 5 pravidelných kurzov pre deti a 3 kurzy pre rodičov (všetky 1x týždenne, niektoré z kurzov majú viac skupín). Kurzy pre deti navštevuje približne 80 detí, kurzy pre dospelých absolvuje týždenne približne 20 rodičov. So všetkými účastníkmi kurzu je potrebná komunikácia (prevažne emailová), rieši sa s nimi prihlasovanie na kurz, poplatky, dohadovanie podmienok kurzov, riešenie absencií, iných otázok spojených s kurzami a pod. Ďalej je potrebná komunikácia s lektormi kurzov – niektorí sú externí spolupracovníci centra, iní sú naši členovia. Okrem pravidelných kurzov mávame už spomínané veľké podujatia pre verejnosť, ktoré je taktiež potrebné koordinovať (počas roka ide cca o 6 – 8 veľkých podujatí s účasťou 50 – 100 ľudí), ďalej nepravidelné prednášky, semináre, tvorivé dielne. Pri veľkých podujatiach je potrebné zabezpečiť program, propagáciu, výzdobu, občerstvenie a mnoho iných záležitostí. Plánujeme aj nové projekty, napríklad vytvorenie odbornej knižnice o výchove a rodičovstve, sobotné popoludnia so spoločenskými hrami... Radi by sme nadviazali väčšiu spoluprácu s rôznymi subjektmi v okolí, ako je kultúrny dom, škôlky a školy, nemocnica, klub dôchodcov a spájali tak ešte viac komunitu obyvateľov tejto mestskej časti. Vytvorením pracovného miesta by sa vytvoril priestor aj na ďalšie nové projekty a nápady, ktoré dnes nemôžeme realizovať z kapacitných dôvodov.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom projektu je občianske združenie Rodinné centrum Kramárik, ktoré prevádzkuje rodinné centrum na Uhrovej ulici od novembra 2012. Občianske združenie má 15 členov – aktívnych dobrovoľníkov, 5 členov tvorí výkonný výbor, združenie má 2 štatutárky a revízora. Občianske združenie funguje na báze dobrovoľníctva. Vytvorenie prvého plateného pracovného miesta (formou dohody o vykonaní práce) budú mať na starosti štatutárne zástupkyne Mgr. Lucia Gregorová a Mgr. Jana Líšková, ktoré zabezpečia vytvorenie pracovných podmienok, pomôcok, pracovného miesta, náplne práce, ako aj výber pracovníka a koordinovanie jeho aktivít. Keďže aktivity, ktoré bude mať na starosti nový pracovník, boli doposiaľ v kompetencii štatutárok, odovzdajú mu svoje know-how a skúsenosti a budú dohliadať na jeho výkon.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Prvou aktivitou je nájdenie vhodného pracovníka, ktorý od 1.1.2015 nastúpi ako koordinátor centra na polovičný úväzok formou dohody o vykonaní práce. Máme viacero záujemcov o túto pozíciu, s ktorými absolvujeme rozhovory a vyberieme najvhodnejšieho kandidáta.

Ďalším krokom je príprava pracovného miesta – máme k dispozícii počítač, ktorý bude môcť daný pracovník využívať a tiež kanceláriu, kde bude vytvorené pracovné miesto. Očakávame, že časť aktivít bude vykonávať z domu (keďže nie je nevyhnutná jeho prítomnosť v centre, najmä pri riešení emailovej komunikácie či tvorbe letákov a propagačných materiálov).

Ďalším krokom je spísanie pracovnej náplne – podrobných aktivít, za ktoré bude daný pracovník zodpovedný a bude ich vykonávať v dohodnutom časovom rozsahu. Keďže naše centrum je počas letných mesiacov (júl – august) pre verejnosť zatvorené (realizujú sa vtedy denné tábory v spolupráci s iným občianskym združením), daný pracovník by mal dohodu uzatvorenú od 1.1.2015 do 30.6.2015 a následne od 1.9.2015 do 31.12.2015. Ide teda o dobu 10 mesiacov.

Poslednou aktivitou ja zaškolenie pracovníka, oboznámenie ho s jeho pracovnou náplňou a aktivitami, ktoré budú v jeho kompetencii. Počas celej doby bude pracovať pod supervíziou štatutárnych zástupkýň Mgr. Lucie Gregorovej a Mgr. Jany Líškovej.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľom projektu je stabilizácia Rodinného centra Kramárik, ktoré prevádzkuje občianske združenie s rovnomenným názvom, aby mohlo naďalej poskytovať aktivity pre verejnosť v rovnakom či väčšom rozsahu, ako to bolo počas prvých 2 rokov fungovania. Tieto dva roky bolo centrum manažované výlučne na báze dobrovoľníctva, nakoľko však objem aktivít natoľko narástol, nie je už dobrovoľníctvo ako jediná forma vedenia centra dlhodobo udržateľná. Výstupmi projektu bude, že aj v roku 2015 bude rodinné centrum poskytovať pre verejnosť, najmä rodiny s deťmi do 6 rokov dostatok pestrých aktivít – herňu pre rodičov s deťmi, rôzne kurzy pre deti i rodičov, zaujímavé podujatia, prednášky, semináre a komunitné stretnutia. Očakávame, že budeme mať kapacity aj na nové projekty, aktivity a nové spolupráce.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina projektu sú rodiny s deťmi prevažne do 6 rokov – obyvatelia mestskej časti BA-Nové Mesto, najmä časti Kramáre. Centrum si počas 2 rokov fungovania našlo svoju obľubu medzi rodičmi a deťmi, navštevuje ho (pravidelne či nepravidelne) približne 100 rodín s malými deťmi. Centrum vytvára pre túto cieľovú skupinu priestor, kde sa môžu stretávať v prostredí priateľskom k deťom, môžu tu tráviť spoločný čas, stretávať sa s podobnou komunitou rodičov, vymieňať si skúsenosti, vzdelávať sa, počas kurzov sa zameriavame na rozvoj zdravého vývinu detí, rodičia môžu navštevovať pohybové kurzy, kurzy zamerané na osobnostný rozvoj (Hodinka pre seba, Čitateľský klub s arteterapiou), môžu sa vzdelávať v oblasti výchovy a rodičovstva (semináre, prednášky, odborná knižnica). Pre matky na materskej dovolenke, ktoré sú tiež dôležitou cieľovou skupinou, poskytuje rodinné centrum možnosť sebarealizácie počas materskej dovolenky – centrum je otvorené novým členkám - dobrovoľníčkam, ktoré sa môžu aktívne zapájať do riadenia centra (či už pri vedení účtovníctva, organizovaní podujatí, výtvarnej činnosti, vedení kurzov a záujmových aktivít, písaní článkov, tvorbe webstránky, komunikácii cez sociálne siete, propagácii aktivít centra a pod.). V roku 2014 sa náš tím rozšíril o 5 nových členiek – matiek na materskej, ktoré sa aktívne zapájajú do našich aktivít. Odstraňuje sa tým sociálna izolácia matiek na materskej dovolenke, pokles sebavedomia, matky nadobúdajú nové skúsenosti, zručnosti, neraz aj v oblastiach, ktorým sa pred materskou dovolenkou nevenovali, rozvíjajú aj svoje pracovné návyky a práca pre centrum im uľahčuje nástup do práce po ukončení materskej dovolenky.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Našim cieľom je, aby rodinné centrum Kramárik fungovalo pre verejnosť ešte veľa rokov, čo samozrejme závisí nie len od personálneho zabezpečenia, ale aj finančnej podpory mestkej časti, ktorá v súčasnosti pomáha s financovaním priestorov (nakoľko sa nachádzame v komerčných priestoroch), ako aj réžiou niektorých aktivít centra formou dotácie.

Vytvorenie pracovného miesta – koordinátora centra - formou dohody o vykonaní práce zabezpečí fungovanie aktivít v centra v plnom rozsahu počas roku 2015. V ďalších rokoch sa budeme snažiť o vytvorenie rovnakého pracovného miesta. V prípade, že na toto pracovné miesto nebudeme mať finančné prostriedky, budeme nútení znížiť objem aktivít centra a programovej ponuky pre rodiny s deťmi.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Z participatívneho rozpočtu žiadame financie na zabezpečenie odmeny koordinátora centra po dobu 10 mesiacov – od 1.1.2015 do 30.6.2015 a následne od 1.9.2015 do 31.12.2015.

Mesačná odmena formou dohody o vykonaní práce - brutto 500 eur.

 

500 eur x 10 mesiacov = 5 000 eur.


Ostatné náklady spojené s vytvorením pracovného miesta a realizáciou aktivít centra budeme znášať z iných zdrojov.

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!