Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac august 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac august 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI AUGUSTE BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Monitorovanie občanov, najmä s ročníkom narodenia 1928+, aktuálne častejšie z podnetu seniorov samotných.

 2. Informovanie seniorov o vzdelávacích a diskusných akciách:

 • v KC Ovručská 5,

 • v rámci Letnej univerzity v Primaciálnom paláci v dňoch 02., 07. a 08. 08. 2018,

 • pri 50. výročí invázie vojsk do Československa na Hrade dňa 21. 08. za účasti historikov z ČR a SR a zástupcu Úradu pamäti národa,

 • propagácia 5 - dňového pobytu v Chorvátsku v dňoch 17. - 22. 09. 2018 poriadanom MÚ BA 3.

K posledne uvedenej akcii potencionálni účastníci udávajú ako dôvod nezáujmu krátkosť

pobytu.

 1. Pokračovanie v individuálnych terapiách:

 • formou podpornej terapie u klientky s chronickým ochorením,

 • riešenie vzťahových problémov u kardiologického pacienta, vr. bilancovania doterajšieho života, osobitne vyrovnávanie sa s minulosťou, s emočnými krivdami.

 1. Na žiadosť KC Ovručská 5 vypracovanie správy o výsledkoch psychologických intervencií u všetkých klientov (realizovaných v podmienkach KC), u ktorých bola individuálna terapia ukončená.

 2. Vypracovanie správy pre sociálnu komisiu (odoslanú predsedkyni poslankyni Ing. K. Šebejovej, PhD.) na riešenie zmeny doterajšieho dodávateľa stravy, ktorému v 112018 končí zmluva s MÚ, vr. uvedenia konkrétneho návrhu pre verejné obstarávanie (špeciálne zariadenie Zdravíčko v miestnej časti BA3!!).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Neodkladne riešiť zmenu terajšieho dodávateľa stravy v spolupráci so sociálnou komisiou na základe priamej spätnej väzby od odberateľov (pozri bod č. 5),

 2. Doriešenie nevyhnutnej formy spolupráce medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior z dôvodu aktualizácie evidovaných občanov!!


 


 

Bratislava, 31. 08. 2018

 


 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!