Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac december 2017

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac december 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA - Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI DECEMBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

  1. Iniciovanie rozhovorov s klientami, zameraných na informovanie o potrebe podania žiadosti na vianočné posedenie (najmä tých seniorov, ktorí nenavštevujú denné centrá).

  2. Telefonické intervencie u p. Dáni v individuálnych prípadoch, kedy sme žiadali o výnimku k účasti na vianočnom posedení po podaní žiadosti, priamo až na mieste konania v hoteli Devín.

  3. Monitorovanie spokojnosti/nespokojnosti seniorov s vianočným posedením s týmto výsledkom:

počet dotazovaných seniorov: 26, z toho v dvoch prípadoch bol kontakt neúspešný.


 

Vianočného posedenia sa zúčastnilo 15 klientov, ktorí vyjadrili spokojnosť s lokalitou, programom, individuálnymi 3,5 kg balíčkami, len v jednom prípade bola vyslovená výhrada ku kvalite podávaného jedla - nedovarené, vyprážané?


 

9 seniorov sa podujatia nezúčastnilo, z toho:

  • 4 zo subjektívnych dôvodov,

  • 3 pre obmedzenú mobilitu, z toho 1 klientka odkázaná na invalidný vozík (cit."To nie je pre mňa.."),

  • 1 pre neinformovanosť (napriek členstvu v DC Mierová kolónia),

  • 1 pre nesplnenie kritéria osamelosti (išlo o seniora vo veku 83 rokov).


 

OPATRENIA NA ZVÝŠENIE EEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSYTOVANYCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  1. Koordinovanie vzájomnej spolupráce medzi dennými centrami seniorov a Linkou Senior u tých seniorov, ktorí sú členmi denných centier a súčasne sú evidovaní v databáze Linky Senior; viď neúčasť seniorov na vianočnom posedení pre neinformovanosť členov zo strany DC ( Mierová kolónia).

  2. Čo sa týka účasti na vianočnom posedení, odporúčame zvážiť okrem kritéria osamelosti i kritérium veku - hranice, od ktorej by sa tolerovala aj účasť „neosamelých" seniorov, ktorí by o účasť mali záujem.


 

Bratislava, 29. 12. 2017

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!