Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac január 2018

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac január 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia. Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI JANUÁRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. V súvislosti s 0. ročníkom tvorcov prihlásených do Novomestských pokladov:

 • informovanie porotou vybraných tvorcov o ich oficiálnom stretnutí s členmi porôt jednotlivých sekcií dňa 17.1. 2018 v budove bývalej Konky,

 • propagácia uvedenej akcie medzi eventuálnymi záujemcami.

 1. Ponuka aktuálnych kultúrnych podujatí (Novomestské poklady, výstava

p. Jána Bačúra, najstaršieho žijúceho insitného slovenského maliara zo srbskej Padiny vo Dvorane MK SR), spojená s monitoringom aktuálneho stavu klientov (2 chorí, u 3 - och kontakt neúspešný, 2 s vďakou ponuku prijali, 1 ju podmieňoval účasťou spoločníka, 1 pre iné aktivity sa podujatia nemohla zúčastniť).

 1. Poskytnutie poradenstva ku zmene lekára, resp. usmernenie pred operačným zákrokom (zdrav. zariadenie - Klinika oftalmológie Ružinov - ordinácia, čas ap.).

 2. Poskytovanie poradenstva klientke presťahovanej do inej lokality pre uľahčenie socializácie v novom prostredí (kontakty na dve tamojšie KC) a zmeny rajonizácie jej lekárov.

 3. Pokračovanie v individuálnej terapii zameranej na prácu s telesným symptómom u klientky s chronickým ochorením.

 4. Pokračovanie v podpornej terapii u klientky traumatizovanej aktuálnou rodinnou situáciou vr. poskytovania poradenstva.

 5. Upozornenie klientom na nerešpektovanie ochrany osobných údajov o činnosti Linky Senior na oficiálnej stránke MÚ.


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Poučenie z 0. Ročníka Novomestských pokladov, konkrétne v sekcii ručných prác: eliminovať chybné komentáre pred vytlačením zborníka - autorizovaním sprievodného textu k jednotlivým artefaktom (presný názov použitých techník).

 2. V spolupráci s KC zlepšiť osvetu pri zmene rajonizácie lekárov s cieľom pomôcť klientom získavať najdostupnejšieho všeobecného lekára, resp. špecialistu.

 3. Vzhľadom na zverejňovanie činnosti Linky Senior na oficiálnej stránke MÚ žiadam o dôslednú ochranu osobných údajov spomínaných osôb v záujme udržania dôveryhodnosti poskytovaných služieb.


 

Bratislava, 31. 01. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!