Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI MARCI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pokračovanie v monitorovaní klientov so zameraním na:

 • podporu pri rozhodovaní/riešení sociálnych situácií,

 • podpora komunikovať o svojich potrebách, napriek fyziologickým obmedzeniam (napr. asertívne požiadanie o pridanie hlasitosti v prejave blízkych ap.),

 • podpora otvorenej komunikácie („Prečo mi to nepovie syn?"),

 • poskytnutie poradenstva pri nevyžiadaných telefonátoch (napr. „Moment, prosím" a nechať vyvesený telefón, pokiaľ 2. strana nezloží ap.).

 1. Dohodnutie osobnej návštevy u klienta po nahlásení opakovaných falošných telefonátov kriminalistami z Obv. odd. Polície v kvôli identifikácii hlasu zo zachytených nahrávok.

 2. Zaangažovanie sa do zabezpečenia vstupeniek pre všetky potencionálne záujemkyne z Linky Senior o účasť na podujatí pri príležitosti MDŽ v spolupráci s Odd. komunikácie, kultúry a športu. Ide o „najohrozenejšiu" skupinu, ktorá bola odkázaná na informovanosť len z letákov, ktoré boli doručované v čase, kedy bola kapacita v Istropolise už obsadená!!

 3. Pokračovanie v individuálnej terapii u klienta s chronickým ochorením.

 4. Pokračovanie v individuálnej terapii s klientom so zameraním na riešenie vzťahových problémov - podpora aktívneho (nie sebapresadzujúceho) riešenia problémov vs. častá tendenciia unikať od problémov/vzťahov, čo sek. pocit sociálnej izolácie prehlbuje.


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Iniciovanie spolupráce medzi MÚ a Linkou Senior pri organizovaní oficiálneho typu podujatí (pri príležitosti MDŽ, vianočnom posedení ap.) v záujme predchádzania organizačným chybám (napr. u „najohrozenejšej" skupiny sociálne izolovaných seniorov).

 2. Urgencia podnetu podaného zo strany MÚ na Magistrát ohľadne úpravy vnútrobloku v lokalite BA III za podchodom z Robotníckej ul. (pôvodný podnet predložený na MÚ v r. 2011!?!).


 

Bratislava, 31. 03. 2018


 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!