Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI OKTÓBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pravidelné monitorovanie občanov, najmä s roč. narodenia 1928+ (v tomto smere sa potvrdzuje terapeutický efekt vzťahovej väzby; pozn. budovanie domovov seniorov bez ponuky vzťahových väzieb nerieši sociálnu izoláciu seniorov - napriek ich materiálnemu zabezpečeniu).

 2. Opakované evidovanie nespokojnosti s terajším dodávateľom stravy a individuálne hľadanie náhradných dodávateľov.

 3. Priebežné poskytovanie informácií o sociálnych službách poskytovaných MÚ pre seniorov.

 4. Upozornenie na potrebu podania žiadosti o pridelenie vianočného príspevku (pri plnení finančného limitu pre SD do 400,00 €):

 • časť klientov informovaná prostredníctvom Sociálnej výdajne (v tomto smere robí nezastupiteľnú úlohu p. Repáňová),

 • časť klientov informovaná prostredníctvom opatrovateliek z MÚ,

 • časť seniorov si nárok neuplatňuje - napr. z dôvodu obmedzenej mobility, cit.".. pre zdravotné dôvody si už žiadosť nepodám..".

 1. Pokračovanie v individuálnej terapii – riešenie vzťahových problémov ako kľúčových pre riešenie problému s bývaním (po darovaní vlastného bytu a presťahovaní sa do podnájmu).

 2. Vyradenie 1 klientky z dôvodu presťahovania sa do inej mestskej časti BA.

 3. Vyradenie 6 klientov z evidencie z dôvodu nefunkčnosti telefonickej linky (zrušenie?).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Transparentne a odborne riešiť zmenu doterajšieho dodávateľa stravy (z Gajár, ktorému v 112018 končí zmluva) a zaradením špeciálneho zariadenia „Zdravíčko" (z miestnej časti BA 3) do verejného obstarávania.


 

Podkladovú správa pre Sociálnu komisiu som vypracovala na základe odporúčaní získaných od klientov a predložila p. poslankyni Ing. K. Šebejovej, PhD. na jej žiadosť dňa 31. 08. 2018).

 1. Zvážiť prideľovanie vianočného príspevku bez stanovenia limitu pre SD z dôvodu, že nie každý senior, ktorému nárok vzniká, si oň reálne žiada.

 2. Doriešiť spoluprácu medzi sociálnym odborom MÚ a Linkou Senior: napr. k potvrdeniu zrušenia telefonickej linky Telekom požaduje údaje, ktoré je možné poskytnúť len pri spolupráci so sociálnym odborom.

Bratislava, 31. 10. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!