Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac september 2018

S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac september 2018

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA Nové Mesto, Junácka č. 1, 821 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

TELEFONICKÉ INTERVENCIE V MESIACI SEPTEMBRI BOLI ZAMERANÉ NA:

 1. Pravidelné monitorovanie občanov, najmä s roč. narodenia 1928+ a závažnými, často viacnásobnými zdravotnými postihnutiami, ktorí hovory aj sami vyžadujú!

 2. Pri monitorovaní občanov odkázaných na sociálnu pomoc (napr. pri nákupoch, upratovaní ap.) bolo zistené, že napriek odkázanosti na využívananie služieb, cit."..služby sú stavané pre opatrovateľov, nie opatrovaných!!..; nákupy v najbližšom okolí znamenajú, že sa nákup predraží často o tretinu" ap.).

 3. Pri občanoch odkázaných na donášku stravy je časté uprednostňovanie iných zdrojov pred ponukou MÚ, a to z dôvodu:

 • väčšieho výberu jedál,

 • zabezpečenia donášky jedál zdarma (napr. cez Charitu).

 1. Pokračovanie v individuálnej terapii:

 • na žiadosť klienta s kardiologickým ochorením (a sek. s problémami s mobilitou) zabezpečenie zmeny KC v blízkosti bydliska klienta.

 1. Vyradenie 1 klienta z evidencie z dôvodu úmrtia.

 2. Zaradenie nového klienta do evidencie na základe náhodného osobného stretnutia (z miestnej časti BA 3, doposiaľ neevidovaného v rámci Linky Senior).


 

ODPORÚČANIA NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVNÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Neodkladne riešiť zmenu terajšieho dodávateľa stravy (z Gajár), ktorému v 112018 končí zmluva s MÚ + neodkladne zaradiť špeciálne zariadenie „Zdravíčko" (z miestnej časti BA 3!!) do verejného obstarávania.

Podkladová správa pre Sociálnu komisiu bola vypracovaná na základ odporúčaní získaných od klientov a predložená p. poslankyni Ing K. Šebejovej, PhD.

 1. Výhrady občanov k poskytovaným sociálnym službám:

 • Opakovane spôsob ponuky kult. podujatí pre seniorov telefonickým objednávaním (ktoré je napr. pre zrakovo postihnutých d i s k r i m i n a č n é a demotivuje i tých, ktorí by sa za iných okolností akcií zúčastnili.

 • Informácie o kultúrnych podujatiach bez dostatočného časového predstihu (napr. info z 30. 09. o podujatí konanom 02. 10. je neaktuálne pre občanov, ktorí si potrebujú zabezpečiť doprovod ap.).

 1. Doriešenie nevyhnutnej formy spolupráce medzi Soc.odborom MÚ a Linkou Senior, čo súvisí so zdôvodnením opodstatnenosti Projektu a Linky:

 • pre koho je Projekt určený (t.č. je možné rozšírenie telefonických intervencií len náhodnými stretnutiami..).


 

Bratislava, dňa 30. 09. 2018

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!