Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Sadaj na bike

Sadaj na bike

Anotácia – krátky opis projektu
(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)


Projekt „Sadaj na bike" má za cieľ motivovať mládež, ktorá nevyužíva bicykel na cestu do školy, a vzdelávať mládež, ktorá už bicykel využíva. V rámci 3 pilotných stredných či základnych škôl by sme zrealizovali prednášky pre žiakov nad 15 rokov vo všetkých triedach. Prednášky by sa týkali dochádzky do školy na bicykli či pomocou verejnej dopravy. Žiaci/študenti by získali informácie o výhodách bicykla a dozvedeli by sa možnosti využitia bicykla ako dopravného prostriedku pre cestu z ich bydliska priamo do školy. Doplnkom k prednáškam budú rôzne sprievodné aktivity, ktoré budú mať za cieľ zapojiť samotných študentov do tvorby ich cesty do školy či už prostredníctvom bicykla, alebo prostredníctvom verejnej dopravy. Pridanou hodnotou projektu bude prezentácia ďalších aktuálnych tém, akými sú starostlivosť o životné prostredie, využívanie tzv. jemnej mobility - udržateľnej dopravy (cyklodoprava) a podpora zdravého životného štýlu.

Problém
(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)


V súčasnosti je bežnou praxou, že rodičia vozia svoje deti do školy pomocou auta. Rodičia sú motivovaní prevažne praktickosťou takejto dopravy, vyššej bezpečnosti dieťaťa a dohľadu nad dieťaťom počas jeho celej cesty do školy. Neexistujú presné štatistiky, ale 30-60% detí sa dnes prepravuje do školy spolu so svojimi rodičmi autami.
Výsledkom sú prepchaté cesty pred školami hlavne ráno pred začiatkom vyučovania medzi 7:30-8:15 či poobede v čase po skončení vyučovania medzi 13:00 – 15:00. Pridruženými negatívnymi faktormi tejto metódy dopravy je zvýšená obezita medzi mládežou, ktorá dnes trpí na nedostatok pohybu, zvyšovanie znečistenia ovzdušia, keďže rodičia absolvujú dve cesty do školy za svojimi deťmi, vytváranie vzťahu k automobilu ako k praktickému či najrýchlejšiemu dopravnému prostriedku, ktorý si mládež prenáša do dospelosti.
Vďaka týmto negatívnym faktorom existuje predpoklad, že sa dnešná dlhodobo neudržateľná, neekologická a nákladná „automobilová puberta" (J. Gehl) zakonzervuje a bude sa medzigeneračne prenášať.


Východisková situácia
(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)
V súčasnosti sa dopravná výchova na základných a stredných školách žiaľ nezameriava na využívanie alternatívnej dopravy a je skôr sústredená na dodržiavanie základných dopravných predpisov či pravidiel. Mládež tak nemá možnosť sa priamo dostať k informáciám o výhodách a efektívnosti alternatívnej dopravy či verejnej dopravy mimo skúseností svojho najbližšieho okolia. Existuje niekoľko inovatívne založených škôl, ktoré poskytujú svojim študentom možnosť využívať školský autobus a motivujú mládež, aby nedochádzala do školy so svojimi rodičmi autom. Takých škôl je však v Bratislave málo a väčšinou sa jedná o súkromné školy, vďaka čomu je spoločenský dosah minimálny.
Práve na tento problém chce reagovať projekt „Sadaj na bike!", ktorý prinesie do školských tried informácie o všetkých dopravných alternatívach objektívnou, aktivizačnou a hlavne inkluzívnou formou. Žiaci sa tak dozvedia informácie priamo od cyklistov z praxe, ktorí mnohí ešte stále patria medzi mladež.
Projekt bude realizovať skupina dobrovoľníkov, ktorí budú realizovať aktivity s mládežou v triedach. Táto skupina má k dispozícií odborný aj kapacitný potenciál na vypracovanie a realizáciu jednotivých aktivít na najlepšej úrovni.
Existuje tak predpoklad, že aktivity prezentované v tomto projekte na mládež v školách pozitívne zaúčinkujú a prinesú zlepšenie vo všetkých spomínaných problémových oblastiach.


Predkladateľ projektu a realizátori
(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)
Do projektu budú zapojení dobrovoľníci:
Tomáš Peciar – projektový koordinátor, dlhoročný cykloaktivista s bohatými skúsenosťami s prezentáciami pred publikom všetkých odborných i vekových kategórií.
Matúš Čupka – projektový koordinátor, aktivista so skúsenosťami v oblasti práce s mládežou a mapovaní potrieb rôznych cieľových skupín.
Daniel Ďuriš – výkonný riaditeľ OZ Cyklokoalícia, dlhoročný cykloaktivista s bohatými skúsenosťami s realizáciou odborných diskusií či prezentáciou pred rôznymi druhmi publika. Zodpovedný za mapovanie pohybu cyklistov v Bratislave a sčítaní cyklistov, ktoré realizovala Cyklokoalícia.
Ivan Bútora – aktivista v oblasti verejnej dopravy, člen dozornej rady Dopravného podniku Bratislava.
Michal Malý – cykloaktivista, ktorý má pracovné skúsenosti s mladými a aktívne sa angažuje v Cyklokoalícií
Peter Rozsár – cykloaktivista so skúsenosťami v oblasti plánovania a pripomienkovania cyklotrás či tvorby materiálov ohľadom pohybu cyklistov v mestskom priestore.
Viera Kiselová – architektka so skúsenosťami s tvorbou verejných priestorov.


Cieľ
(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)
Cieľom projektu je namotivovať maximálne možný počet mladých k využívaniu bicykla, alebo verejnej dopravy k pravidelnej ceste nielen do školy, ale aj za povinnosťami. Projekt bude úspečný pokiaľ sa podarí v každej triede znížiť počet mladých pravidelne dochádzajúcich do školy automobilom pod 20% vo všetkých triedach, alebo ho znížiť aspoň o 10% v každej z tried.
Na evaluáciu úspešnosti projektu bude slúžiť dotazníkový prieskum realizovaný priamo v triedach pred realizáciou prednášok samotnými prednášajúcimi z Cyklokoalície a po skončení projektu triednymi učiteľmi v ich vlastných triedach.
Získané čísla budú slúžiť ako ponaučenie do budúcnosti pre podobné aktivity usilujúce sa o prácu s mladými priamo v triedach a to vďaka faktu, že o projekte bude Komunita pravidelne informovať prostredníctvom svojich informačných kanálov a jeho výsledky budú verejne dostupné.
Ďalším cieľom projektu je napomôcť pri rozvoji cykloinfraštruktúry v meste prostredníctvom nákupu cyklostojanov, ktoré sa budú nachádzať pred pilotnými školami. Stojany budú vybrané a umiestnené na základe skúseností Cyklokoalície a potrieb pilotných škôl. Tieto stojany budú tvoriť na jednej strane nevyhnutnú cykloinfraštruktúru potrebnú pre rozbicyklovanie mládeže a na druhej strane symbol rozvoja cyklistiky nielen na samotnej škole, ale aj v meste ako takom. Stojan bude všetkým okoloidúcim pripomínať, že tu majú možnosť prísť na bicykli.


Cieľová skupina
(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)
Cieľovou skupinou sú mladí študenti nad 15 rokov študujúci na stredných či základných školách v Bratislave. Projekt však bude mať pozitívny efekt aj v prípade rodičov detí a zamestnancov škôl, ku ktorým sa téma cyklistiky a verejnej dopravy minimálne dostane či už nepriamo prostredníctvom svojich detí, alebo priamo vďaka pôsobeniu Cyklokoalície na ich pracovisku.
Tieto cieľové skupiny budú mať po skončení projektu bohaté informácie o výhodnosti bicykla či verejnej dopravy, vďaka čomu budú môcť využívať pozitívne efekty oboch dopravných alternatív vo svojom súčasnom i budúcom živote.


Pokračovanie projektu
(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)
Projekt bude realizovaný na troch pilotných školách. Na základe skúseností s týmito školami v rámci projektu „Sadaj na bike!" bude koncept projektu pretavený v celobratislavskú iniciatívu, v rámci ktorej bude Participatívna komunita ponúkať možnosti vzdelávacích aktivít na všetkých základných i stredných školách v meste. Cieľovou skupinou ostane mládež vo veku nad 15 rokov. Finančné náklady zostanú nezmenené. Škola sa však bude musieť podielať aspoň z časti na ich pokrytí. Zvyšné náklady bude pokrývať Komunita z vlastných zdrojov, alebo zo zdrojov získaných z rôznych nadácií, fondov, či participatívneho rozpočtu.
Územný záber projektu sa postupne rozšíri aj za hranice Bratislavy vďaka spolupráci s ďalšími cyklozdruženiami pôsobiacimi v ostatných slovenských mestách. Know-how z tohto projektu tak bude mať celoštáty dosah a existuje predpoklad, že podobné projekty budú realizované aj v ostatných mestách so spoločensky aktívnymi cyklistami.


Aktivity
(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
1/2/2012 – 15/3/2012 - Oslovenie vytipovaných škôl s prosbou o realizáciu prednášok na škole + prezentácia projektu. Aktivita sa zrealizuje prostredníctvom osobných stretnutí s vedením pilotných škôl.
15/2/2012 – 10/3/2012 – Dizajn a príprava praktického letáku, ktorá bude založená na predchádzajúcich skúsenostiach Cyklokoalície s prípravou a realizáciou aktivít pre verejnosť (napr. Európsky týždeň mobility 2011)
1/3/2012 – 30/6/2012 – Výroba a inštalácia cyklostojanov pred školami, ktorá bude spájať skúsenosti Cyklokoalície spísané v dokumente "Parkovací manual", ktorý vydala Cyklokoalícia a potrebami škôl čo sa týka počtu stojanov a ich rozmiestnenia.
15/3/2012 – 30/6/2012 – Realizácia prednášok na školách, ktoré budú súborom pasívnych, aktivizujúcich a inkluzívnych aktivít pre študentov v triedach.


Rozpočet
(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Dizajn letákov 100 eur – financie budú využité na zaplatenie nákladov na vytvorenie vizuálne atraktívneho a zároveň praktického letáku, ktorý bude distribuovaný žiakom v triedach na pilotných školách. Leták bude obsahovať mapku s dochádzkovými trasami pre danú školu z pohľadu cyklistiky a zoznam najvýhodnejších liniek verejnej dopravy. Súčasťou letáku budú tiež tipy a triky k využívaniu či údržbe bicykla. Významnú súčasť letákov bude tvoriť časť s najdôležitejšími pravidlami platiacimi pre mestských cyklistov.
Farebná tlač letákov 80 eur – financie budú využité na vytlačenie pripravených letákov v odhadovanom počte 480 kusov.
Nákup cyklostojanov 300 eur – financie budú využité na nákup cyklostojanov, ktoré budú umiestnené pred pilotnými školami a budú slúžiť ako symbol rozvoja cyklistiky na škole a v celom meste.
Spotrebný materiál k prednáškam 20 eur – financie budú využité na nákup spotrebného materiálu ako papier, fixky, perá a podobne, ktorý bude využitý v rámci prednášok na školách.
Celkové náklady na projekt dosahujú sumu 500 eur.
 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!