Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Sekcia: Mapovanie verejných športovísk - úvod

Niekoľko slov na úvod...

V roku 2014 sa participatívna komunita rozhodla popri iných aktivitách zmapovať aj stav verejných športovísk v meste Ružomberok. Táto sekcia slúži všetkým občanom, ktorí hľadajú informácie o verejných športoviskách nachádzajúcich sa na území mesta. Pri svojich potulkách mestom sa členovia participatívnej komunity zameriavali predovšetkým na druhové zloženie verejných ihrísk, ich aktuálny stav, ako aj na možnosť ich revitalizácie. Okrem toho, že jeden z projektov financovaných z participatívneho rozpočtu v roku 2014 bol zameraný na revitalizáciu dvoch z nich, podarilo sa občanom nájsť veľa ďalších športovísk, ktoré si vyžadujú pozornosť aj v budúcnosti. Samozrejme cieľom nie je vytvárať stále nové (detské) ihriská, ale nájsť riešenia, akými postupovať pri revitalizácii starých športovísk, alebo pri transformácii monopolu basketbalových ihrísk na multifunkčné ihriská. Takýmto manuálom na revitalizáciu športovísk za relatívne nízke náklady je aj projekt z dielne participatívnej komunity, ktorá vyčlenila 2210,1 € na pretvorenie basketbalového ihriska na Rovni na multifunkčné ihrisko s možnosťami hrať stolný tenis, či zacvičiť si na workoutových preliezkach. Do tejto sumy sa vmestila aj jednoduchá revitalizácia verejného športoviska pri nábreží rieky Revúca na Plavisku pri športovej hale známej pod názvom T18.

Tým sa však práca participatívnej komunity neskončila, pretože sa jej podarilo zmapovať veľa ďalších verejných športovísk, ktoré čakajú na "finančné injekcie", aby sa do nich mohol opäť navrátiť život. Pri celkovom pohľade na štatistiku možnosti verejného športovania v meste Ružomberok je nevyhnutné skonštatovať dva fakty.

  • Prvý faktom je, že v našom meste sa akosi zabúda na mládež vo veku od 10 do 18 rokov, čo je zrejmé z neustáleho budovania nových detských ihrísk pre deti do 10 rokov (či váhy 50 kg). Ak nerátame fakt, že namiesto rekonštrukcie starých ihrísk sa mesto púšťa skôr do nových investícii, tak stále visí veľký otáznik nad vekovou kategóriou, pre ktorú budú nové investičné akcie slúžiť. Ružomberok sa často prezentuje svojim príklonom ku kampani "zober loptu, nie drogy", no vo svojich investičných akciách často zabúda na možnosti (drogovo zasiahnutej) mládeže tráviť voľný čas vo verejnom priestore zmysluplne - aktívne. To v praxi znamená, že mesto investuje oveľa viac financií na podporu pasívneho "športovania", máme tu na mysli každoročné dotovanie mestských profesionálnych klubov, ako na podporu možnosti športovania pre širokú verejnosť. Veď nie každý športovec musí byť profesionál alebo iba fanúšik. Za zmienku stojí aj fakt, že v každej mestskej časti nájdete viac pohostinstiev ako verejných športovísk pre túto vekovú kategóriu. A tak nečudo, že viac ako športu holdujú mladí ľudia "krčmovej kultúre".
  • Druhým faktom pri konštatovaní aktuálnej možnosti športovať v našom meste je jednoznačný príklon k basketbalu. Občania z participatívnej komunity si uvedomujú akú tradíciu má tento šport v meste Ružomberok. Samozrejme aj my patríme k tej časti populácie, ktoré je rada, že sa našim basketbalistkám v minulosti podarilo úspešne zastupovať naše mesto na Európskej basketbalovej úrovni. To však neznamená, že budeme podporovať v meste iba basketbal. Práve naopak, basketbalu sa dostávalo a ešte aj stále dostáva veľkej pozornosti a zámerom participatívnej komunity je diverzifikovať možnosti športového vyžitia v našom meste, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.  V mnohých prípadoch je to otázka investície niekoľko stoviek eur, či v prípade väčšej revitalizácie do výšky približne 5000 €. 

Pri navrhovaní projektov v roku 2014 sme sa oboznámili s cenovými reláciami rôznorodých športových prvkov a doplnkov umiestňovaných do verejných priestranstiev, preto vieme odhadnúť, koľko by niektoré revitálizácie stáli mesto v podobe investičných akcii. Za najdôležitejšie však stále považujeme komunikáciu mesta s verejnosťou o týchto zámeroch, ako aj následnú snahu o zapojenie verejnosti do procesu definovania finálnej verzie revitalizačného projektu. Okrem toho chceme poslancov upozorniť na predimenzované financovanie z mestského rozpočtu pri realizácii niektorých investičných akcii. Máme na mysli nákupy predražených prvkov, ktoré nenájdu svoje plnohodnotné využitie. Cieľom nie je vybudovať kompletné outdoorové fitness centrá, či profesionálne športoviská, pri ktorých realizácii mesto utráca nie stovky, nie tisíce, ale desaťtisíce eur. Každá investícia z mestských peňazí si vyžaduje aj fázu overovania užitočnosti, či miery využívania zo strany verejnosti. Tým sa môže predísť nedostatočne využívaným, či dokonca nevyužívaným  investíciám zo strany mesta. Po overení využívania archetypálnych športových prvkov je možné pristúpiť k väčším investíciám, ktoré budú fakticky a štatisticky podložené. Nech je táto databáza a projekty z nej vychádzajúce sprievodcom pri uvažovaní o investičných akciách zameraných na podporu športovania v našom meste, ako aj ich pri ich následnom realizovaní. 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!