Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA - Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

OKRUH PROBLÉMOV, S KTORÝMI SA OBČANIA OBRACALI NA LINKU SENOR V MESIACI APRÍLI:

 1. Pokračovanie (z 032017) v informovaní občanov o zapájaní sa do systému zberu bioodpadu zo záhrad. Usmernenie seniorov - majiteľov RD na možnosť obrátiť sa na Odd. miestnych daní, poplatkov a licencií (osobne al. poštou, nie emailom!) na Blagojevovu 9, 850 05 BA, nie na Odd. životného prostredia MÚ.
 • Ponuka sa týka ako (zelených) kompostérov (kompost využívaný na vlastné účely), tak (hnedých) kontajnerov na odvoz bioodpadu sezónne v intervale 1x za 2 týždne spoločnosťou OLO,  vr. zľavy za komunálny odpad.
 • Distribúcia začne prebiehať v marci, prvé odvozy po 15. 3. 2017.
 1. Informácia pre klientov miestnych častí o zľave na daň z nehnuteľností. V roku 2017              môžu o zľavu požiadať už seniori, ktorí v tomto roku dovŕšia 66 rokov. (Zľava sa nevzťahuje na podnájomníkov – viď dlhodobý bytový problém p. Dagmar Foltýnovej v reštituovanom bytovom dome).
 2. V rámci oboznamovania verejnosti s Aktivitami samosprávy dňa 24. 4. 2017  účasť seniorov využitá na rozšírenie evidencie o nových záujemcov o Linku Senior.
 3. Telefonické poradenstvo v prípade zdravotných problémov. V jednom z prípadov klientka po inf. vet. vyjadrila požiadavku na doprovod inej osoby - nevedela však potvrdiť, či jej bolo vydané rozhodnutie o sociálnej odkázanosti.
 4. Zaujímavý individuál. podnet inicioval klient vo vyššom veku, cit.:".. ktorý by sa rád naučil byť presný"; podpora osobnostnej zmeny terapeutickým prístupom.
 5. Prostredníctvom Linky Senior priebežné dopĺňanie súhlasných vyjadrení klientov so spracovávaním ich osobných údajov.
 6. Vyradenie z evidencie 8 klientov, z toho:
 • 7 klientov, z obdobia pôsobenia p. Evy Tomkovej  na Linke Senior, z týchto dôvodov:
 • v 1 prípade pre poruchy sluchu,
 • v 2 prípadoch pre dlhodobú neúspešnosť tel. kontaktu,
 • v 4 prípadoch pre osobné dôvody (cit.zo záznamu:"..aj tak mi nepomôžete"),
 •  v 1 prípade pre úmrtie, ktoré poukazuje na negatívne okolnosti osamelosti. Klientka, ktorá problém v období sviatkov „riešila" hospitalizáciou,  počas ktorej utrpela fraktúru krčka stehennej kosti, malo de facto, a to nielen v jej prípade,  fatálne následky.

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Vzhľadom na horeuvedené fakty by bolo vhodné:
 1. prehĺbiť spoluprácu so Soc. odborom MÚ tak, aby mohli byť do evidencie zahrnutí  všetci potencionálni klienti (nielen náhodný výber), ktorí potvrdia súhlas so spracovaním ich osobných údajov,
 2. rozšíriť sociálne služby o možnosť poskytovania osobného kontaktu v prípadoch, kde už nie je možný tel. kontakt pre rôzne zdravotné obmedzenia.
 3. Motivácia pre osobnostnú zmenu - napriek vyššiemu veku - nepriamo poukazuje na opodstanenosť zriadenia Linky Senior (okrem poskytovaných soc. služieb možnosť reagovať na individuálne potreby ľudí v seniorskom veku).

Bratislava, 30. 04. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!