Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac febrár 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac február 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

OKRUH ČINNOSTÍ, REALIZOVANÝCH V MESIACI FEBRUÁRI:

  1. V mesiacoch 01 - 02 sa väčšina intervencií týkala zdravotných problémov klientov, a to najmä klientov s viacnásobným zdravotným postihom. Osobitnú pozornosť, a to  i v budúcnosti, si budú vyžadovať klienti, ktorí boli hospitalizovaní (hospitalizácia susp. ako reakcia na „nezvládnutú" osamelosť).

V jednom prípade došlo počas hospitalizácie na geriatrii(!) u klienta k zlomenine krčka bedrovej kosti a následne nutnosti operatívnej výmeny bedrového kĺbu. V tejto súvislosti rodinným príslušníkom priebežne poskytované „krízové" poradenstvo (012017).

  1. Psychologické poradenstvo sa ukázalo opodstatnené i v prípade ambivalentných postojov k akceptácii/ odmietaniu odp. terapie (u osamelých často ambivalencia medzi racionálnym rozhodovaním a obrannou reakciou pred príp. ešte väčšou sociálnou odkázanosťou).
  2. Z evidencie osamelých ľudí bolo vyradených 7 klientov (viď písomné záznamy od Mgr. E. Tomkovej).
  3. Ďalších 10 klientov vyradených z evidencie pre dlhodobo (i viac ako 1 rok) neúspešný kontakt.
  4. Jedna klientka bola umiestnená do domu seniorov.

    ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

  1. Podporiť a využiť aktivity z radov klientov (napr. zorganizovať kurz prvej pomoci p. Javorskou).
  2. V spolupráci so Soc. odborom MÚ vybavovanie priznania sociálnej odkázanosti v časovom predstihu - v opačnom prípade sa klientom dostáva pomoc v čase, keď podľa  klientov cit.:„..pomoc už nepotrebujem".
  3. Po priznaní sociálnej odkázanosti rešpektovať požiadavky klientov (napr.  požiadavku na"veľké" upratovanie niekoľkokrát do roka nepodmieňovať upratovaním každý týždeň).
  4. Na základe spätnej väzby od klientov sa kvalita dovážanej stravy od nového dodávateľa de facto nezmenila.

Bratislava, 28. 02. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!