Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

Okruh problémov, s ktorými sa občania obracali na Linku Senior v mesiaci novembri:

 1. Viacerí majitelia RD sa obracali na Linku so žiadosťou na MÚ o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad. V súvislosti so skvalitňovaním separovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad hradeného z miestneho poplatku za komunálne odpady sa obracali so žiadosťou o (zelené) komposteri a ich distribúciu  cez MÚ.
 2. Pretrvávajúce problémy občanov s nízkym SD. Napriek využívaniu Sociálnej výdajne potravín v Tržnici na Trnavskom Mýte za zvýhodnené ceny odporúčam podanie žiadosti na MÚ o sociálnu výpomoc jednorázovú, resp. nad rámec podľa stanoveného limitu nad výšku bežných nákladov;  informujem o zľave z dane z nehnuteľností pre tento rok u seniorov, ktorí v r. 2017 dovŕšia 66 rokov).
 3. Osobný kontakt a individuálna intervencia v prípade psychického bloku pri chôdzi („desenzitizácia" chôdze po schodoch v dome bez výťahu).
 4. Obhliadka lokality vo vnútrobloku, na ktorú upozorňuje 92-ročný senior od r. 2007!!!

Senior upozorňuje na dva problémy:

 • Opravu vnútroblokového úseku cesty za Podchodom na Robotníckej ul. od Strediska kultúry ku garážam (parkujúce autá permanentne  zhoršujú prechod najmä pre chodcov, mamičky s kočíkmi, bicyklistov, seniorov).
 • Druhý podnet sa týka výsadby nových stromov po výrube stromov v športovom areáli za panelákom na Plzenskej 1-3, čoho dôkazom sú  jamy po výrube pôvodných stromov, resp. obrovské pne.
 1. Vyradenie seniorov z evidencie Linky:
 • v jednom prípade pre umiestnenie obyvateľky do zariadenia pre seniorov po operácii TEP a fraktúre, ku ktorej došlo počas hospitalizácie,
 • v druhom prípade pre dlhodobé vyradenie telefonickej linky z prevádzky.
 1. Aktuálna spätná väzba ku kvalite stravy cit.:"Strava je horšia ako bola".

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Z rozhovorov s osamelými seniormi vyplýva opodstatnenosť Klubov seniorov, ktoré oi. prispievajú k lepšej informovanosti obyvateľov v danej lokalite (najmä tých, ktorí uprednostňujú osobný kontakt pred internetom).
 2. REALIZOVAŤ  NÁVRHY 92 – ROČNÉHO, SPOLOČENSKY AKTÍVNHO SENIORA
 • Opravu cesty vo vnútrobloku za Podchodom z Robotníckej ul.,

KTORÝ BY UĽAHČIL ŽIVOT V DANEJ LOKALITE A MOHOL PREDÍSŤ ÚRAZOM, ZA KTORÉ BY SI OBETE MOHLI NÁROKOVAŤ OD ZODPOEDNÝCH FINANČNÉ ODŠKODNENIE,

 • Výsadbu nových stromov po výrube stromov v športovom areáli za panelákom na Plzenskej 1-3.

            Oba návrhy zdôrazňujem preto, že súčasná spoločnosť sa stáva „dlhovekou"

            a dehumanizovanou.

            Podporou sociálnej angažovanosti podporujeme jeden z predpokladov zdravia

            v starobe – rešpektovaním príslušnosti k sociálnej komunite, resp. v opačnom

            prípade podporujeme defetizmus, tj. podporovanie pasivity, nezáujmu a

            ľahostajnosti občanov k sebe aj  druhým.

 1. Dodatočné zabezpečenie a distribúciu kompostérov určených pre biologicky     rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad.
 2. VZHĽADOM NA OPAKOVANÉ VÝHRADY KU KVALITE STRAVY (viacerými stravníkmi) odp. zmenu dodávateľa (formou verejného obstarávania).

Bratislava, 31. 03. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!