Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: September 2015

Autor/ka: Ewa Tomková

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

 

Ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac september 2015 v tomto znení:

23. septembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov projektu a zástupcu kancelárie pre participáciu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a poverenou pracovníčkou oddelenia sociálnych služieb. Predtým sa uskutočnilo viacero rokovaní s pracovníčkou poverenou vedením oddelenia sociálnych služieb. Na uvedenom stretnutí bolo hlavným cieľom zhrnúť doterajšie výsledky projektu a o. i. rozhodnúť o tom, či projekt má pokračovať.

Napriek tomu, že v niektorých zásadných otázkach sa názory vedúcej oddelenia rozchádzali s názormi koordinátorky ako i sociálnej pracovníčky, v závere všetci zúčastnení dospeli k názoru, že projekt má svoj zmysel a bude pokračovať, i keď koordinátor projektu ho predloží už v novej forme s novými prvkami – projekt OSKAR.

Hlavným spory na stretnutí:

1. databáza seniorov

2. spätná väzba pri nahlásení pripomienok, problémov.

Závery:

1. vedúca soc. oddelenia vyjadrila zásadnú nespokojnosť s formou, akou bola databáza poskytnutá odvolajúc sa na zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

- pracovníčka soc. oddelenia prisľúbila pomoc v súlade so zákonom, ale doporučila obrátiť sa na odbor organizačné a evidencie občanov)

- zdôraznila potrebu propagácie projektu v médiách (sociálny pracovník ako i koordinátor projektu to požadovali už niekoľko mesiacov) s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať. Otázka, kt. však nik na stretnutí neriešil je "v akom časovom rozpätí a v ktorých dňoch linka bude fungovať"

- všetky pripomienky, problémy budú tak ako doteraz uvádzané v mesačnej správe. Uvedené správy budú zasielané vedúcej sociálneho oddelenia, koordinátorovi projektu a v neposlednom rade i gestorovi projektu. Posledný menovaný sa oboznámi s problémami a bude ich adresovať na príslušné oddelenia MÚ MČ BA – NM.

- hoci nám z plánu vyplýva príprava vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov - doposiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do realizácie projektu ďalších dobrovoľníkov. Hlavným problémom by nebol ani tak samotný dobrovoľník (študentov sociálnej práce je každý rok dostatočné množstvo), ako skôr ich zotrvanie v tejto aktivite, keďže ide o seniorov a to sú ľudia vyžadujúci dlhodobý a stabilný prístup. Periodicita dobrovoľníkov je v tomto prípade nežiadúca. Doporučili sme gestrovi projektu obrátiť sa na „Bratislavské dobrovoľnícke centrum", kt. eviduje zoznam dobrovoľníkov, majúcich o tento druh práce dlhodobejší záujem.

K samotným telefonátom za mesiac september:

Počas tohto mesiaca bolo oslovených celkom 118 seniorov, z ktorých 15 si už viac nežiada kontaktovať. Dôvodom je, že sú zaneprázdnení, plne sebestační a sú teda málokedy doma. Navyše, majú okolo seba dostatok ľudí, na kt. sa môžu v prípade potreby obrátiť. Z celkového počtu oslovených respondentov by však až 40 z nich opakovane uvítalo osobný kontakt. Nesmierne si vážia, že ich pravidelne oslovujeme, avšak sú si vedomí toho, že nie sú jediní, ako i toho, že je to len prostredníctvom telefónu. Rady/i by sa porozprávali i mimo, z očí do očí. Na uvedený problém – skutočnosť som upozornila i vtedajšiu pracovníčkou sociálneho oddelenia.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!