Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Správa o realizácii, priebehu a vyhodnotení projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi

Autor/ka: Marta Hrebičková, Ewa Tomková
Súhrnná správa o priebehu projektu.

Cieľ projektu: Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí vítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.  Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt chce prispieť k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

Realizované aktivity:

  • Pravidelná aktualizácia zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a niektorými poslancami miestneho zastupiteľstva, doplnením zoznamu občanmi, ktorí sa prihlásili na základe výzvy zverejnenej v časopise Hlas Nového Mesta a rozhovorov s obyvateľmi mestskej časti.

  • Aktualizácia a spresnenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia.

  • Pravidelné telefonické kontakty s členmi cieľovej skupiny projektu realizovala v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

  • Evidenciu telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru robila v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

  • Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu – mesačné správy o avizovaných potrebách, problémoch a podnetoch oslovených seniorov predkladá realizátorka projektu p. Ewa Tomková, predtým p. Eva Dobiášová oddeleniu sociálnych služieb a kancelárii pre participáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Tieto správy bez osobných údajov oslovených členov cieľovej skupiny sú zverejnené na pr.banm.sk.

23. septembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov projektu a zástupcu kancelárie pre participáciu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a poverenou pracovníčkou oddelenia sociálnych služieb. Predtým sa uskutočnilo viacero rokovaní s pracovníčkou poverenou vedením oddelenia sociálnych služieb. Realizátori projektu a zástupcovia kancelárie pre participáciu majú zámer pokračovať v komunikácii s oddelením sociálnych služieb vo veci riešenia resp. reakcie na avizované potreby, problémy a návrhy seniorov spadajúce do kompetencie tohto oddelenia. Pripravujeme správu o avizovaných potrebách, problémoch a návrhoch seniorov spadajúcich do kompetencie oddelenia verejného poriadku, oddelenia životného prostredia a územného plánovania a ďalších oddelení miestneho úradu. Na niektoré z týchto problémov sme už predbežne upozornili predsedu komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku.

O problémoch v distribúcii časopisu Hlas Nového Mesta sme informovali podpredsedníčku a tlačového tajomníka redakčnej rady, ktorý prisľúbil, že upozorní poštu na tieto problémy.

  • Príprava plánu vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov - doposiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do realizácie projektu ďalších dobrovoľníkov, aj keď aj zo strany cieľovej skupiny sú návrhy na osobné kontakty, sprevádzanie, čítanie, burzu použítých vecí, kde by sa mohli uplatniť aj dobrovoľníci.

  • Informovanie verejnosti a propagácia – v marci 2015 TV Bratislava, viackrát v časopise Hlas Nového Mesta, informovaníe o projekte na verejných podujatiach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (napr. na štedrej večeri pre osamelých seniorov v decembri 2014),

 

Počas realizácie projektu bolo oslovených 118 seniorov.

Osobný kontakt si žiada 40 seniorov.

15 z oslovených seniorov si nežiada ďalšie telefonáty v rámci projektu.

 

Z plánovaných finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu boli použité peniaze na personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu sociálnej pracovníčky). Telefonovanie sa uskutočňuje z telefónu kancelárie pre participáciu.

 

 

Bratislava 29. septembra 2015

Ing. Marta Hrebíčková, PhD. koordinátorka projektu

Mgr. Ewa Tomková, realizátorka projektu

Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-2

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!