Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Starostlivosti o stromy a zeleň všeobecne je zanedbávaná v celom hlavnom meste. Na jej starostlivosť sú vyčleňované nízke finančné prostriedky. Jej úloha je však nezaplatiteľná. Na základe podnetov od občanov i samotného Oddelenia životného prostredia MÚBANM sme sa rozhodli pripraviť zadanie, ktoré by pomohlo predmetnú situáciu zlepšiť.

Problém:

V momentálnej situácii je nutná výsadba nových drevín a následná starostlivosť o ne. Predovšetkým však treba venovať veľkú pozornosť starostlivosti o dreviny. Samozrejme tak, aby nedošlo k poškodeniu stromu ale aby zároveň spĺňal nároky, ktoré naň kladie človek. Ide predovšetkým o bezpečnosť okolia stromu pri zachovaní všetkých ekologických funkcií, ktoré strom človeku a svojmu prostrediu prirodzene poskytuje.

Riešenie:

Starostlivosť o dreviny spočíva v ich orezávaní, správnych ošetreniach dutín stromov, zbavenia sa škodcov, húb či plesní, vo veľmi suchom počasí zálievka pre dreviny, ktoré by nedokázali prežiť.


Hlavný význam rezu stromov:

založenie a výchova koruny mladých stromov - zakladacie rezy

starostlivosť o koruny dospelých stromov - udržiavacie rezy

tvarovanie korún špeciálnych okrasných taxónov - tvarovacie rezy

zaistenie prevádzkovej bezpečnosti v každom veku stromu

podpora tvorby kvetov a plodov pri vybraných taxónoch

úprava koreňového systému v nutných prípadoch

Výsadba nových stromov, ktoré sú z potenciálnej vegetácie daného územia, samozrejme nesmie chýbať kotvenie daného stromu, ktoré musí vydržať aspoň 3 roky, ukotvené v správnej výške a samozrejme dobre založené v zemi aby sa nestalo, že strom drží kotvenie. V neposlednom rade zavlažovacia hadica okolo koreňového balu a samozrejme následná precízna starostlivosť.

Rozpočet:

V čase publikovania zadania nebol ešte známy

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!