Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Starostlivosť o zeleň

Autor/ka: Peter Nedoroščík, Katarína Tomanová
Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.

Zeleň v mestskom priestore sa stáva pre obyvateľov čoraz väčšou hodnotou. A citlivosť voči tejto téme nie je vysoká len preto, že zelene je v urbánnom prostredí prirodzene menej, ale predovšetkým preto, že sme často boli svedkami jej likvidácie, ktorá nebola v súlade či už so zákonom, alebo verejným záujmom. Nedávny príklad nelegálneho výrubu stromov z Koliby je žiaľ len jeden z mnohých prípadov.

 

Priamym dôsledkom týchto skutočností je aj veľmi ostražité nastavenie verejnosti voči akémukoľvek výrubu stromov. Aj takému, ktorý je potrebný, alebo dokonca nevyhnutný, pretože stromy nielenže už nedokážu plniť svoju funkciu, ale stávajú sa skôr ohrozením. O tom, že takéto riziko môže byť naozaj životu nebezpečné, sa Bratislava presvedčila pred necelým rokom, keď došlo k tragickému úmrtiu malého školáka v areáli jednej z karloveských škôl následkom pádu časti stromu.

 

Pracovná skupina

Naša mestská časť v porovnaní s ostatnými časťami Bratislavy netrpí nedostatkom stromov a zelene. Bojuje však s iným problémom a tým je celkový stav drevín. Mnohé už nadsluhujú, resp. sú napadnuté rôznymi škodcami a ochoreniami, pričom ich ošetrenie už nie je možné. A keďže sa stromy ukázali ako jedna z najdôležitejších tém pre obyvateľov aj v participatívnom rozpočte, rozhodli sme sa k problému pristúpiť koncepčne. Zlý stav stromov a výrazná občianska podpora tak viedli k vzniku projektového tímu, ktorý spája oddelenia životného prostredia a participácie na úrade s Ekopodnikom a ktorý si na základe celkovej situácie a občianskych podnetov stanovil nasledujúce úlohy:

  • postupné odborné zmapovanie celkovej situácie;
  • realizáciu pilotných projektov výrubu a výsadby nových drevín;
  • sformovanie dlhodobej stratégie výsadby a starostlivosti o zeleň;
  • manuál starostlivosti o zeleň pre verejné inštitúcie v správe mestskej časti, ako sú napríklad školy a škôlky;

Všetky tieto úlohy sa budú napĺňať s maximálnou možnou mieru zapojenia verejnosti a jednotlivé výstupy, kroky a rozhodnutia tohto pracovného tímu sa budú zverejňovať s možnosťou pripomienkovania aktívnych a zainteresovaných obyvateľov.

 

Pilotné projekty

Pilotné projekty sa budú realizovať v niekoľkých etapách. Najprv prebehne expertné posúdenie stromov, ktoré zahŕňa nasledovné zistenia: presne vymedzená poloha a majetkoprávne vzťahy. Počet výsadbových výrezov a ich celkový stav, teda, ktoré sú osadené stromami a ktoré sú prázdne. Posúdenie stavu stromov z hľadiska veku, zdravotného stavu, rozloženia koruny a koreňového systému. Ďalej sa zistí aj druh vysadených stromov. Dôležité je tiež v miestach výsadby posúdenie a presné lokalizovanie  inžinierskych sietí.

Druhú etapu by predstavovalo verejné stretnutie s obyvateľmi predmetného územia, ktoré bude slúžiť zisťovaniu ich pohľadu na zeleň v lokalite. Na stretnutí sa predloží plán postupnej a cielenej obnovy stromoradí - výrub starých a výsadby nových stromov.

Po verejnej konzultácii by sa pristúpilo k realizácii, teda: prvý krok - výrub pôvodných stromov, ktoré nie sú v náležitom stave, druhý krok - úprava výsadbových jám podľa potrieb, pretože pôvodné výsadbové priestory v chodníku sú často príliš malé a nespĺňajú normu stanovenú na 5 metrov štvorcových pre nový strom. Tretí krok by predstavovala výsadba nových stromov.

Z dendrologického hľadiska by v priestoroch, ktoré sú úzke, čo je častý príklad vtedy, keď ide o stromy umiestnené v chodníkoch pred budovami, boli najvhodnejšími novými stromami druhy s úzkou korunou. V budúcnosti by tak nenastalo neželané tienenie bytov či kontakt drevín s fasádou domu. Najvhodnejší takýto druh je stĺpovito rastúca, okrasná hruška (Pyrus calleryana Chantacleer). Ide o spoľahlivý druh do mestských výsadieb, jeden z prvých stromov olisťujúcich sa na jar s príjemným jarným efektom kvitnutia. Udržiava si stĺpovitý habitus, má pestré, jesenné sfarbenie a listy opadávajú neskoro. Ďalším druhom, ktorý môžeme zvážiť k výsadbe je aj stĺpovito rastúca, okrasná čerešňa (Prunus serrulata Amanogawa). Možností je samozrejme viacero a ako sme už uviedli popri dlhodobej koncepcii bude dôležitú úlohu zohrávať pohľad samotných obyvateľov predmetného územia.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!