Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Štúdia Open Data Portál

Autor/ka: wiki

Kontext a východiská

Portál je podstatným komponentom riešenia Open Data Node. Poskytuje základné služby nad svojim obsahom najširšej verejnosti, formou webového rozhrania.

Obsah portálu

Portál ako webové používateľské rozhranie, má tieto základné úlohy:

 • poskytnúť základné informácie o aktivite Open Data (motivácia)
 • sprístupniť všetky spracované dokumenty na základnej úrovni:
  • vyhľadať dokumenty - browsovaním, fulltextom, filtrovaním, vyhľadávaním podľa metadát
  • zobraziť dokumenty (a metadáta) vo vhodnom pohľade - zoznam, detail, tabuľka, mapa, časová os, graf...
 • komunitný a kolaboračný nástroj pre všetky zúčastnené strany (poskytovateľov dát, poskytovateľov aplikácií, používateľov aplikácií, prispievateľov, širokú verejnosť, ...)
 • poskytovať základne zoznamy a štatistiky - zdroje a ich kvalita, prispievatelia, trendy, najžiadanejšie/najdiskutovanejšie dokumenty, najaktívnejšie skupiny a pod. - motivačné faktory pre kooperáciu a kolaboráciu
 • umožní spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systemu pre opravy a dopĺňanie metadát (tzv. crowd sourcing)
 • dokumentácia k ostatným službám systému (napr. popis API pre tvorcov potenciálnych 3rd-party aplikácií)
 • rozhranie pre administráciu systému (aj vzdialenú)

Základné črty portálu

 • anonymní aj registrovaní používatelia
 • vyhľadávanie dokumentov
  • fulltextom, pokročilé vyhľadávanie (na základe metadát) aj fazety
  • triedenie
  • filtrovanie, spresňovanie

 • náhľad aj detail dokumentu, rôzne formy prezentácie výsledkov vyhľadávania
  • jednoduchý zoznam dokumentov, s náhľadmi
  • zobrazenie vo forme tabuľky (s možnosťou exportu do vybraného formátu tabuľkového procesora)
  • zobrazenie na mape
  • zobrazenie na časovej osi
  • zobrazenie v grafe atď

 • registrovaní používatelia môžu dokumenty
  • komentovať, viesť diskusiu k dokumentu, zdroju alebo zvolenej téme
  • validovať, kontrolovať kvalitu
  • navrhovať opravy metadát (napr. po automatickej extrakcii)
  • navrhovať nové zdroje dokumentov
  • poskytovať dokumenty (upload)
 • rozhranie pre administráciu systému
  • spravovať zdroje dokumentov (parametre, URL, časový plán zberu atď)
  • spravovať transformácie a spracovanie (workflow) dokumentov v rámci systému
  • spravovať dokumenty a ich metadáta
  • administrácia používateľov a prístupových práv atď
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!