Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

štvrtok 8smeho

Ne, 11 nov 2012 20:30:00 +0100

Štvrtok 8smeho
Autor/ka: Ján Ilavský

 

Vo štvrtok 8. Novembra 2012 prebehlo Verejné zvažovanie Participatívneho rozpočtu mesta Bratislava pre rok 2013. Zvažovanie sa konalo v Justiho sieni Primaciálneho paláca o 17:00 a týmto stretnutím vrcholil celý proces Participatívneho rozpočtu. Pokúsim sa bližšie priblížiť podobu tohto procesu a jeho výsledky.

 

 

Proces Participatívneho rozpočtu (PR)

September – 30. Október Verejná prezentácia

PR pre rok 2013 sa začal v Septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácii v budove YMCA na Karpatskej ulici č.2. Do tejto fázy bola pozývaná široká verejnosť, ktorá mohla predkladať vlastné návrhy a nápady, alebo pripomienkovať už vytvorené projekty. Treba povedať, že reklamu tomuto procesu zabezpečovali najmä svojpomocne členovia komunít a s masívnejšou podporou zo strany mesta by tento proces mohol osloviť širší záber obyvateľov. To je aj imanentnou snahou PR - zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do participatívneho rozhodovania o mestskom rozpočte a do formovania podoby mesta, ktoré obývajú. Pochopiteľne je však potrebné ukázať mestskému zastupiteľstvu, že tento prístup k riešeniu vecí verejných je zmysluplný a zo strany obyvateľov žiadúci. Verím, že potom dôjde aj k viditeľnejšej marketingovej podpore zo strany mesta.

Na verejných fórach komunít obyvatelia mesta navrhovali priority pre jednotlivé komunity. Na základe takto formulovaných priorít boli následne vypracované projekty, ktoré postúpili do verejného zvažovania 8. Novembra 2012. Projektové dokumentácie projektov boli zverejnené na stránkach pr.bratislava.sk. Všetky projekty boli prezentované 30. októbra v Justiho sieni Primaciálneho paláca o 17:00, kde boli otvorene pripomienkované členmi komunít a prítomnou  verejnosťou.


Verejné zvažovanie (VZ)

8. November 2012, 17:00 Justiho sieň Primaciálneho paláca

 

Program VZ:

- Privítanie a úvodný vstup
- Kritéria pre posúdenie projektov
- Prezentácia projektov
- (Prestávka)
- Hodnotenie projektov a dohoda
- Záver

VZ sa začalo s takmer žiadnym časovým sklzom. Úvodné slovo patrilo radcovi primátora Michalovi Feikovi a Peťovi Vittekovi z OZ Utópia, ktorí v skratke zhrnuli uskutočnené kroky a dosiahnuté úspechy procesu PR. Následne sa otvorila diskusia ohľadom zrozumiteľnosti a štruktúry kritérií, na základe ktorých prebehne hodnotenie predložených projektov.

     Kritéria posudzovania projektov:

         - Veľkosť cieľovej skupiny a dopad na ňu

         - Zapojenie komunít a aktivizácia obyvateľov

         - Efektívnosť využitia financií

         - Prínos projektu k PR

         - Súlad projektu s prioritami komunít

 

Lukáš Bulko prezentuje projekt Autonómna zóna LafranconiPo uzavretí kritérií nasledovala krátka prezentácia jednotlivých projektov s dôrazom na progres a zmeny, ktoré predkladatelia uskutočnili v poslednej dobe. Predpokladom bolo, že všetci zainteresovaní sú oboznámení s podobou a cieľmi jednotlivých projektov, a aj vzhľadom na verejnú prezentáciu projektov z 30. októbra nebolo potrebné opätovne prezentovať celú podobu projektov. Duplicite toho, čo už bolo povedané sa však nedalo vyhnúť čo bolo aj na úkor energie prítomných a samozrejme času.

Po krátkej prestávke nasledovalo hodnotenie projektov delegátmi komunít. Delegáti jednotlivých komunít boli určení na stretnutiach komunity. Predstavovali tlmočníkov počas hodnotenia projektov pričom z každej komunity boli určení dvaja delegáti. Každá komunita mala teda dva hlasy, ktorými hodnotila všetky projekty okrem projektov vlastnej komunity (napríklad komunita Seniorov hodnotila projekty komunít Zelené mesto, Open Data, Mládež; a podobne zvyšné komunity). Hodnotilo sa jednotlivo v rámci všetkých kritérií posudzovania projektov pričom sa prihliadalo na to, ako daný projekt spĺňa dané kritérium. Na základe diskusie v rámci komunity boli potom pridelené body od 1-5, kde 1 znamená, že daný projekt spĺňa kritérium najmenej a 5 najviac. Po spočítaní všetkých bodov bolo určené poradie. 

Výsledky hodnotenia projektov na verejnom zvažovaníHodnotilo sa jednotlivo v rámci všetkých kritérií posudzovania projektov pričom sa prihliadalo na to, ako daný projekt spĺňa dané kritérium. Na základe diskusie v rámci komunity boli potom pridelené body od 1-5, kde 1 znamená, že daný projekt spĺňa kritérium najmenej a 5 najviac. Po spočítaní všetkých bodov bolo určené poradie. 

 

Rovnako bolo spustené aj hlasovanie na internete. Jedno prebiehalo na stránkach pr.bratislava, kde bolo možné hlasovať za tri projekty v rôznej priorite – prvá priorita mala váhu 5%, druhá 3,5% a tretia 1,5% z celkového poradia. Súčasne prebiehalo aj hlasovanie na sociálnej sieti Facebook, ktoré predstavovalo 10%. Ohľadom internetového hlasovania bolo niekoľko nedostatkov. Medzi najzávažnejšie patrí napríklad možnosť hlasovať opakovane viackrát na stránkach mesta, alebo nejasnosti ohľadom relevantnosti Facebook hlasovania, ktoré malo byť spočiatku informatívne a tak veľa projektov nezahájila facebookovú kampaň, nakoniec však získalo váhu 10%. [tabulka od feika]

 

 

 

Výsledky procesu PR

 

Všetky výstupy sa spracujú do záverečného dokumentu, ktorý bude obsahovať v procese PR schválené priority pre komunity a poradie projektov podľa dôležitosti, tak ako im budú odovzdané hlasy v internetovej ankete a pri verejnom zvažovaní. Dokument bude následne odovzdaný primátorovi a začlenený do procesu schvaľovania rozpočtu mesta pre rok 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva následne na svojom zasadnutí rozhodnú o tom, aká suma bude na PR pre rok 2013 vyčlenená. Realizovať sa budú tie projekty, ktoré sa do poslancami schválenej sumy zmestia podľa poradia stanoveného procesom PR.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!