Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

T3 – kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie

Názov

T3 – kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Dodatočná rekonštrukcia a rozšírenie kultúrneho priestoru „T3 – kultúrny prostriedok". Vybudovanie flexibilného vonkajšieho pódia pred vozňom električky, inštalácia vykurovacieho systému vnútri vozňa, audiosystému a premietacej techniky. Kultúrne podujatia sa tak budú môcť jednak konať naprieč celým rokom, rozšíri sa kapacita kultúrneho prostriedku a zároveň budeme schopní pretavovať návrhy občanov do reality. Naďalej sa tak bude rozširovať paleta kultúrnych akcií v priestore Nového mesta.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Projekt rieši tri problémy, s ktorými sa kultúrny prostriedok T3 musí vysporiadať – jednak potreba vybudovania priestoru na vonkajšie podujatia počas jarných a letných mesiacov, na druhej strane je to umožnenie konania kultúrnych podujatí vo vnútri električkového vozňa počas zimných mesiacov. Ďalšou plánovanou modifikáciou je realizácia interného audiovizuálneho systému, ktorý reaguje na problém nutnosti požičiavania a zapájania techniky pri každom podujatí, čím napomôže plynulosti prevádzky a častejšiemu konaniu kultúrnych akcií, a zároveň vytvorí systém využiteľný aj pri prípadných letných kinách. V neposlednom rade v električke chýba spoľahlivá elektrifikácia (pričom funkčné autonómne osvetlenie je už vo vozni električky zavedené), ktorá je absolútne nutná na prevádzku všetkých podujatí.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

T3 – kultúrny prostriedok neziskovo a na dobrovoľnej báze organizuje kultúrne podujatia vo vyradenom vozni električky. Ponuku podujatí, ktoré sa v T3 odohrávajú chce v budúcnosti jednak a udržiavať a zároveň rozširovať, pričom T3 má ambíciu pôsobiť celoročne. Celoročnému pôsobeniu dopomôže plánované vybudovanie kúrenia, ktoré umožní električku využívať na kultúrne podujatia aj v zime, pódium umožní oživovať priestor v okolí električky počas jarných a letných mesiacov, audiovizuálny systém dopomôže s prípadným letným kinom, pričom ďalšie položky v rozpočte zlepšia schopnosť adekvátnej odozvy na aktuálne, či neočakávané problémy električky a umožnia pravidelnú produkciu podujatí.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom je Občianske združenie UM, pričom projekt T3 – kultúrny prostriedok realizuje 11 mladých ľudí, prevažne študentov s dlhodobým záujmom a angažovanosťou v kultúre. Projektovými koordinátormi sú Lívia Bolyósová, Daniel Vadas a Samuel Veis.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Rekonštrukcia a modifikácia bude vykonaná postupne, aby dlhšie neznemožňovalo pravidelné konanie kultúrnych akcií v kultúrnom prostriedku T3. Kúrenie bude realizované prostredníctvom výhrevných fólií, pódium budeme vyrábať na mieru potrebám priestoru s dôrazom na jeho modifikovateľnosť a skladovateľnosť.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľom projektu je umožnenie celoročnej a širokospektrálnej produkcie palety podujatí a aktivít v priestore vyradeného vozňa električky. Jedným s našich zámerov je aj inklúzia obyvateľstva okolitých obydlí do kultúrnych aktivít, s ktorými by sa inak nestretli. Jedným z ďalších a trvalejších cieľov kultúrneho prostriedku je premeniť transferné miesto na miesto, kde môžu ľudia cielene aj náhodne tráviť svoj voľný čas a pretvoriť tak neviditeľné miesto na mape, na miesto so svojou vlastnou identitou a využitím.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia so záujmom o kultúru, či už hudbu, poéziu, výtvarné umenie a filmy, ale aj širšia verejnosť či obyvatelia okolného priestoru, ktorí môžu využívať kultúrnu ponuku, s ktorou by inak do stretu neprišli.

Z pódia a dokončeného vybavenia električky budú prosperovať všetky vyššie uvedené skupiny ľudí, keďže hotový projekt slúži práve im. Pódium zavše vytvorí priestor aj pre podujatia, ktoré by pod záštitou T3 - Kultúrneho prostriedku organizovali iné skupiny ľudí a tým vytvárali zárodok pre komunitný kultúrny priestor.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Električkový vozeň bude slúžiť ako kultúrny priestor dlhodobo, pričom tento projekt pomôže pravidelnému realizovaniu kultúrnych pdujatí.

 

 

 

Inštalácia vykurovacieho systému

Električkový vozeň je momentálne bez vykurovania, čo sťažuje jeho zimnú prevádzku. Vykurovanie bude riešené prostredníctvom vyhrievacích fólií, ktoré sú jednak ekonomické a zároveň nezaberajú nadbytočné množstvo miesta. Aby sme zabránili stratám tepla postaráme sa o dokončenie zatepľovania vozňa tak minerálnou vatou, ako aj reflexnými fóliami zabraňujúcimi úniku radiácie.

 

Audiosystém:

Interiérové ozvučenie bude pozostávať z 3 až 6 širokopásmových reproduktorov, inštalovaných na miestach pôvodného palubného rozhlasu, zo zosilňovača, malého mixpultu a kabeláže. Toto ozvučenie bude použité na prevažne nehudobné účely, ako diskusie, čítačky, hudba do pozadia výstav. Na ozvučenie koncertov, premietaní a všetkých exteriérových akcií bude použitý hlavný audiosystém. Ten bude pozostávať z dvoch odposluchových reproduktorov, dvoch hlavných reproduktorov, dynamických mikrofónov a kabeláže.

 

Autonómna elektrifikácia

Pre potreby ozvučenia vnútorného priestoru na nehudobnú produkciu, osvetlenia, či otvárania dverí električky bude využívaný akumultátor a inverter na 230VAC, ktorý bude zabezpečovať plynulú prevádzku aj v prípade chýbajúceho zapojenia do elektrickej siete.

 

Pódium:

Pódium bude vyrobené na mieru s dôrazom na to, aby ho bolo možné jednoducho a rýchlo poskladať a schovať a zároveň aby mohlo byť priestorovo modifikovateľné. Pochôdzna plocha bude vyrobená z vodeodolnej protišmykovej preglejky, čím zabezpečíme vyššiu životnosť pódia a bezpečnosť vystupujúcich. Nosná konštrukcia bude vyrobená z drevených hranolov a oceľových profilov. Drevo aj oceľ budú ošetrené proti nepriaznivému vplyvu počasia. Pódium bude počas chladných mesiacov uskladnené.


Premietacia technika:

Plátno a projektor budú využívané jednak počas podujatí, na ktorých sú potrebné, ale hlavne na letné kino, pričom premietať sa bude na vozeň električky zvonku. Letne kino oživí priestor v okolí vozňa, pričom ho plánujeme ďalej revitalizovať a premeniť tranzitný priestor na miesto, kde môžu tráviť voľný čas občania z okolia.

 

Náradie

 

Pre pravidelné modifikácie, opravy priestoru, či konštrukciu pódia a ďalšie uspôsobenia priestoru sú potrebné rozličné nástroje, s ktorými budeme schopní efektívne prispôsobovať priestor pre potreby konkrétnych špecifických podujatí a zároveň pracovať na priebežných opravách, ktoré bude potreba. Medzi potrebné náradie patrí napríklad skrutkovačka, elektroinštalačné náradie, zámočnícke náradie, maliarske potreby, náradie na drevo, batérie do nástrojov, či ďalšie nástroje, ktoré sú nevyhnutné na udržiavanie a budovanie priestoru v našej vlastnej réžii, čím šetríme náklady.

 

 

 

 

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

Produkt - názov

 

Odhadovaná cena celkom

 

Kúrenie (prostredníctvom výhrevných fólií)

 

500,- €

 

Audio (reproduktory, zosilňovač, mixpult, mikrofóny, stojany, kabeláž)

 

1900,- €

 

Pódium

 

800,-€

 

Premietacia technika (projektor, plátno)

 

700,-€

 

Pracovné náradie (skrutkovačka, elektroinštalačné náradie, zámočnícke náradie, maliarske potreby, náradie na drevo, batérie do nástrojov)

 

850,-€

 

Autonómna elektrifikácia (akumulátor, inverter)

 

250,-€

 

SPOLU:

 

5000,-€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!