Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Tematické skupiny v PR BB

TEMATICKÉ SKUPINY PR BB

 

Tematické skupiny participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici (ďalej len TS PR) sú vytvárané vždy na Diskusnom fóre, na ktorom je vyhlásený nový ročník PR BB. Najskôr sa účastníci spoločne dohodnú na tom, na ktoré oblasti života v našom meste by sa mali predkladatelia projektov v rámci PAROZ orientovať. Spoločne dohodnuté oblasti sa potom stanú názvami jednotlivých tematických skupín. Prítomní na diskusnom fóre si môžu vybrať,  v ktorej tematickej skupine chcú pracovať a podieľať sa na tvorbe projektového návrhu.

Koordinátorom TS PR je člen koordinačnej rady.

Členovia TS PR môžu vytvoriť spoločne jeden projektový návrh alebo viac projektových návrhov v menších skupinkách, prípadne jednotlivec môže pod hlavičkou TS vytvoriť sám projektový návrh. Na základe štatútu PR sú  predkladatelia povinní prediskutovať svoj návrh v rámci TS (tzn. zúčastniť sa aspoň jednej TS). Hlavným účelom takéhoto prediskutovania je:

  • predísť podaniu rovnakých alebo veľmi podobných projektových návrhov – napr. po spoločnej diskusii v TS zlúčiť podobné návrhy do jedného spoločného, alebo nejako inak sa dohodnúť,
  • získať informácie o základných pravidlách PAROZ vyplývajúcich najmä zo Štatútu PR mesta Banská Bystrica - týka sa to nových, menej skúsených predkladateľov projektových návrhov,
  • aby získali noví, menej skúsení predkladatelia predstavu o tom, aké kritériá by mal podávaný projektový návrh spĺňať (relevantnosť voči TS, široký záber pokiaľ ide o cieľovú skupinu, udržateľnosť projektu, zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu, efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov, atď.),
  • aby mali predkladatelia možnosť prediskutovať realizovateľnosť svojich projektových návrhov s relevantnými zamestnancami MsÚ (realizovateľnosť na základe pravidiel, ktoré sú záväzné pre MsÚ)

KooR zabezpečí, aby aspoň na jednom stretnutí tematických skupín (pravdepodobne na spoločnom stretnutí všetkých TS) bol prítomný zamestnanec MsÚ za účelom posúdenia realizovateľnosti projektových návrhov.

Ďalším poslaním TS je prediskutovať dostupné spôsoby propagácie PAROZ a podávaných projektových návrhov, aby hlasovalo za ne čo najviac občanov mesta.

Zvyčajne sa v období, kedy je možné podávať projektové návrhy, konajú 3 stretnutia každej TS.

Dátumy stretnutí TS budú zverejnené na webovej stránke a na facebooku. Súčasne budú členom TS, ktorí na DF zverejnia svoju emailovú adresu, poslané pozvánky elektronicky.

Stretnutia TS sú verejné.

Koordinátori jednotlivých TS spravia stručný zápis zo stretnutia svojich TS, ktorý je následne zverejnený na oficiálnej webstránke participatívneho rozpočtu na http://bb.utopia.sk.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!