Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Tisková zpráva - forum alternativ

Tisková zpráva
z 3. Fóra alternativ

Dnes, 28. září 2011, se v Praze na magistrátu hlavního města Prahy uskutečnilo 3. Fórum alternativ, zaměřené tentokrát k současné krizové politické, ekonomické, sociální a mravní situaci v ČR. Akce, pořádané občanskou iniciativou Alternativa zdola ve spolupráci s Akčním spolkem nezaměstnaných, OI Ne základnám a Mladými sociálními demokraty pod záštitou pražského radního Lukáše Kauckého, se zúčastnilo asi 50 aktivistů z půldruhé desítky organizací, občanských iniciativ a hnutí. Zástupci devíti z nich (AZ, ASN, ACORN CC, Centrum pro strategická a teoretická studia, Iniciativa za společenskou změnu, Křesťané za spravedlivý hospodářský řád, New World Order Opposition, NeZa, Spolupráce za Vysočinu) na místě podepsali »Svatováclavskou deklaraci 3. fóra alternativ«, další se k ní vyjádří po projednání ve svých orgánech.
Dokument, adresovaný především nejvyšším státním orgánů, požaduje: 1. demisi vlády Petra Nečase, vypsání předčasných voleb a otevření diskuse o změnách volebního zákona s cílem prohloubit jeho demokratičnost; 2. přijetí zákona o obecném referendu, umožnění občanské legislativní iniciativy, zavedení odpovědnosti a odvolatelnosti zastupitelů za výkon mandátu a zajištění práva občanů zúčastnit se úředních rozhodovacích procesů ve věcech, jež na něho mohou dopadat; 3. schválení zákona o majetkových přiznáních, zavedení centrálních daní z veškerého majetku, rozšíření působnosti a pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, ale i kontroly jeho činnosti, a zahájení diskuse o oddělení výkonu státní správy v regionech a místech od samosprávy; 4. zastoupení občanských hnutí a iniciativ v politických debatách ve veřejnoprávních médiích, zavedení povinnosti ČT a ČRo odvysílat diskusní program k petici s více než 50 000 podpisy o předmětu petice za účasti zástupců petičního výboru, pravidelné zveřejňování transparentního hospodaření veřejnoprávních médií a vytvoření diskusního programu ve veřejnoprávních médiích, jehož témata a diskutující budou určovat občanská hnutí a iniciativy.
Účastníky fóra k jejich požadavkům vedla situace v České republice, v níž politika, zejména reformy vlády Petra Nečase, poškozuje nejen nižší a střední vrstvy, ale všechny,kteří nepatří k finančnímu kapitálu. Poukázali na to, že koalice neplní volební sliby, rozbíjí zdravotnický systém, oslabuje důchodové zajištění, mrhá veřejnými zdroji a neřeší korupci, přičemž deformuje systém zastupitelské demokracie v neprospěch voličů, nenaplňuje Ústavu ČR o podílu občanů na moci. s politickými a sociálními partnery jedná arogantně, nezvládá zhoršující se sociální situaci a vztahy ve společnosti a celkově tak ohrožuje hospodářství země a sociální, zdravotní, vzdělanostní a morální úroveň společnosti.

Svatováclavskou deklaraci předají organizátoři fóra v nejbližších dnech zástupcům Kanceláře prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny, Senátu a Úřadu vlády.

Za organizátory 3. Fóra alternativ

Ilona Švihlíková, Alternativa zdola
Tomáš Vokoun, Akční spolek nezaměstnaných

Praha 28. 9. 2011

Fotografie z III. Fóra:

 

 

Další informace z fóra, včetně fotografií a videí si můžete stáhnout na facebookové stránce:

https://www.facebook.com/pages/Podporuji-uz%C3%A1kon%C4%9Bn%C3%AD-spravedliv%C3%A9ho-z%C3%A1kona-o-obecn%C3%A9m-referendu-v-%C4%8CR/151325398236969

Úvodní projev Ilony Švihlíkové, zahájení fóra:

http://www.youtube.com/watch?v=N8QhHhVz_6w&feature=related

Základní informace o III. foru naleznete na tomto sestřihu kanálu AZ:

http://www.youtube.com/user/AlternativaZdola

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!