Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Tlačové infocentrum PR

Projektová dokumentácia

 

Názov projektu: Tlačové infocentrum PR

 

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Infocentrum má slúžiť ako tlačiarenske a počítačové centrum pre členov všetkých komunít PR Bratislava a MVO, ktoré sa snažia propagovať a šíriť pri svojej činnosti myšlienky a ciele projektu participatívneho rozpočtu a priamej demokracie. Tlačiarne a ďalšie IT vybavenie by mali slúžiť na grafickú tvorbu, tlač a distribúciu propagačmných materiálov, letákov, plagátov a tlač periodika zameraného na podporu projektov PR a priamej demokracie. Celkovo by sa projekt stal základným kameňom marketingovej stratégie pri propagácií PR v Bratislave. Fyzicky by sa jednalo o miestnosť stredných rozmerov, kde by boli umiestnené tlačiarenské stroje a ďalšia IT technika na stoloch a niekoľko stoličiek.

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Projekt participatívneho rozpočtu v Bratislave aj napriek veľkému úsiliu množstva
ľudí a stále rozrastajúcich sa komunít naráža na zásadný problém. Tento problém by sa dal s istotou definovať ako komunikačný, respektíve ako problém nedostatku komunikácie s verejnosťou. Málokto z obyvateľov Bratislavy reálne vie o fungovaní tohto zásadného projektu a preto ak nie je z blízkeho okruhu ľudí, ktorí sa už na PR podieľajú alebo nemá dostatočne otvorené oči, keď prechádza okolo Komunitného centra generácií (YMCA), má mizivú šancu sa o projekte dozvedieť. Ďalšou potrebou, ktorú sme identifikovali, je ľudovejšie vysvetlenie samotnej myšlienky PR bežným ľuďom tak, aby ich zaujala a zapojili sa do tvorby a realizácie ďalších projektov. Preto považujeme za nevyhnutné nastaviť stratégiu propagácie tak, aby bola bližšie k bežným ľuďom, aby ich motivovala sa projektov PR zúčastňovať.

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Projekt nadväzuje vo všeobecnosti na všetky uskutočnené aktivity PR Bratislava, pri ktorých bolo nevyhnutné využívať reprografické, grafické a tlačiarenské služby tretích strán, ktoré výrazne spomalili a zdražili činnosť komunít PR. Komunita mládeže má k dispozícií Komunitné centrum generácií (KCG YMCA), kde však nedisponuje dostatočnými priestormi na umiestnenie tlačiarenských a IT zariadení, ktoré má k dispozícií.

Čo sa samotného technického vybavenia týka, po sponzorskej ceste budú k plnej dispozícií nasledujúce zariadenia:

3 kompletné stolové počítače | 1 ČB laserová tlačiareň | 1 farebné multifunkčné laserové zariadenie so scanerom | 1 farebné multifunkčné zariadenie s faxom a scanerom | ďalšia technika podľa potreby – upresníme

Taktiež bude k dispozícií audio technika – reproduktory, zosilovač a mikrofóny pre prípadnú organizáciu verejných podujatí. Spotrebný materiál bude dodaný taktiež po sponzorskej ceste a po jeho minutí budeme financovať tento materiál zo zdrojov PR a z dobrovoľných príspevkov verejnosti.

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ: Matej Zagrapan a Jozef Bari; Participatívna komunita mládež, PR Bratislava

Realizátori: Komunita Mládež PR Bratislava a o.z. Indymedia

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Cieľom projektu je vytvoriť technologické zázemie na tlač potrebných materiálov k projektu PR BA a poskytovať tento servis taktiež MVO a jednotlivcom, ktorí majú záujem propagovať myšlienky priamej demokracie.

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Všetky participatívne komunity PR Bratislava a MVO, ktoré sa podieľajú resp. propagujú myšlienky a celkový zámer projektov PR BA a priamej demokracie.

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Rozvíjanie tlačových a IT služieb pre komunity PR BA.

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Tvorba všetkých propagačných materiálov PR Bratislava a iných miest. (ihneď)

Tvorba vzdelávaciích brožúr, príručiek a manuálov k PR, kooperativizmu a priamej demokracií. (mesiac od začiatku realizácie projektu)

Tvorba periodika pre verejnosť o projektoch PR, kooperativizme, alternatívnych ekonomických a spoločenských systémoch a priamej demokracií v praxi. (mesiac od začiatku realizácie projektu)

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Správca ICPD: 50,- EUR/mesiac (vytvorenie virtuálneho wikiformulára o prístupových právach PK, správa objednávok PK a MVO na tlač, technická podpora, údržba zariadení)

Spolu: 200,- EUR

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!