Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Transparentnosť fondov EÚ

Autor/ka: Priatelia Zeme-CEPA

Priatelia Zeme-CEPA zorganizovali seminár s názvom „Transparentnosť a protikorupčné opatrenia v riadení fondov EÚ". Predstaviteľom štátnych inštitúcií a verejnosti predstavili novú Správu o dodržiavaní opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov v rokoch 2009 a 2010. Účastníci seminára sa dozvedeli nie len o zisteniach a odporúčaniach správy, mali zároveň možnosť diskutovať aj o praktických problémoch verejných inštitúcií a o možných legislatívnych opatreniach pre transparentné riadenie fondov EÚ.
 

Na obdobie rokov 2007 – 2013 bolo pre Slovensko určených zo štrukturálnych fondov
Európskej únie 11 miliárd eur. Mechanizmus rozhodovania o týchto prostriedkoch a možnosti jeho verejnej kontroly upravujú predpisy stanovené EÚ a na národnej úrovni hlavne zákon č. 528 / 2008 (zákon o EÚ fondoch) a nariadenie vlády č. 449/2007. Dnes prezentovaná správa je v poradí už tretím hodnotením dodržiavania týchto noriem a umožňuje teda sledovať pokrok v dodržiavaní pravidiel pre ochranu pred netransparentnosťou a konfliktom záujmov. V porovnaní s prvým hodnotením, ktoré vydali Priatelia Zeme-CEPA v roku 2006, sa zlepšilo najmä zverejňovanie informácií k výzvam na predkladanie projektov. V iných oblastiach ale pretrvávajú vážne problémy a napriek prijatým opatreniam existuje množstvo prípadov, ktoré poukazujú na systémové nedostatky v procesoch rozhodovania o fondoch a ich monitoringu.

Napriek zlepšeniu v oblasti vyhlasovania výziev je stále jednou z problémových oblastí zverejňovanie informácií. Verejnosť nemá dostatočný prístup napríklad k informáciám o prípadoch konfliktu záujmov a ich riešení či o kvalite práce hodnotiteľov a výberových komisií. O podporených projektoch sa občania na webe dozvedia len základné informácie, ako je názov projektu či výška finančného príspevku. O cieľoch, aktivitách či rozpočtových položkách projektov je problém získať informácie aj priamo z ministerstiev prostredníctvom žiadostí o informácie. „Cestu vidíme v zavedení povinnosti zverejňovať podrobné informácie k projektom na webe, napríklad vytvorením verejnej sekcie portálu ITMS," hovorí Miroslav Mojžiš, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre fondy EÚ a editor správy.

Priatelia Zeme-CEPA v správe upozorňujú aj na problematické postavenie prijímateľov financií z fondov. Nevyrovnané podmienky zmluvy medzi riadiacim orgánom a prijímateľom príspevku dostávajú prijímateľov do celkom podriadeného postavenia, čo ich môže až existenčne ohroziť. Na druhej strane, porušenia podmienok zmluvy zo strany štátu sú pomerne bežné a len veľmi ťažko postihnuteľné.

Podmienky sa takmer nezmenili ani v oblasti monitoringu fondov. V monitorovacích výboroch majú výraznú prevahu predstavitelia štátnych orgánov. "Jedným zo základných princípov kohéznej politiky EÚ je zapojenie mimovládnych organizácií a ďalších partnerov do monitorovacieho procesu. Prispieva to k zvyšovaniu transparentnosti a legitimity pri narábaní s verejným financiami, lepšej koordinácii a v konečnom dôsledku aj k lepšiemu využitiu týchto verejných fondov," zdôrazňuje Mojžiš. Zástupcovia mimovládnych organizácií sú u nás v monitorovacích výboroch zastúpení len minimálne. Členovia monitorovacích výborov tiež nemajú zaručený dostatočný prístup k informáciám o projektoch.

Správa potvrdzuje, že vo väčšine oblasti sa protikorupčné pravidlá porušujú. Jedným z hlavných dôvodov je to, že pravidlá upravené v uznesení vlády č. 449/2007 sú právne nevynútiteľné a pre štátne orgány sú len odporúčaním. Priatelia Zeme-CEPA navrhujú rozšíriť právne záväzné a vynútiteľné pravidlá novelou zákona o EÚ fondoch. Pôsobnosť pravidiel je potrebné rozšíriť aj na programy, ktoré nespadajú pod Národný strategický referenčný rámec, napríklad programy cezhraničnej spolupráce či Program rozvoja vidieka. Pre tieto programy doteraz neexistujú záväzné pravidlá proti netransparentnosti a konfliktu záujmov, situácia je teda ešte problémovejšia. „Veríme, že snaha o zlepšenie kontrolných mechanizmov pomôže predchádzať konfliktom záujmov pri čerpaní fondov EÚ a bude prijatá ako konštruktívny príspevok k zlepšeniu spravovania verejných vecí," dodáva Mojžiš.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!