Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Trh na Kramároch

Autor/ka: Andrea Ostrihoňová, Oľga Hauskrechtová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Trh na Kramároch

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Na dostupnom mieste, v periodicite raz týždenne (v sobotu), cca 4 hodiny formou stánkového predaja ovocia, zeleniny a rôznych poľnohospodárskych produktov prevádzkovať príležitostný trh pre obyvateľov Kramárov a okolia. Základ by tvorili mobilné, rozkladateľné stánky cca 10 ks, ktoré by boli nainštalované vo vnútornom dvore, za budovou pošty na Stromovej ulici. Priestor je dostupný z dvoch ulíc, nachádza sa v blízkosti obchodov a je dobre viditeľný i z hlavnej dopravnej trasy na Kramároch. Mobiliár by sa v priebehu týždňa uchovával v priestoroch Kultúrneho domu. Trh by sa dal využiť i na charitatívne príležitosti – Vianočné trhy, Haloween, Veľká noc, Susedská burza a pod.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Na Kramároch neexistuje žiadna možnosť pre obyvateľov nakúpiť si formou farmárskych trhov čerstvú zeleninu a podobné produkty. Vzhľadom na vekové zloženie obyvateľov je pre mnohých starších občanov nemožné cestovať na opačný koniec mesta. Sú teda odkázaní na ponuku miestnych obchodov. Navyše neexistuje príležitosť a dôvod na stretávanie sa všetkých vekových a sociálnych vrstiev Kramárčanov. Problémom môže byť nesúhlas majiteľa vytipovaného priestoru.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Sobotný trh by svojim umiestnením, tovarovým zložením a príležitostným ladením vyhovoval potrebám sociálnych a kultúrnych kontaktov a posilňoval súdržnosť kramárskej komunity. Čo sa týka priestoru, v prípade nesúhlasu majiteľa dvora, je možné uvažovať o dočasnom uzavretí časti ulice Jahodová (pri detskom ihrisku), ako to býva zvykom v zahraničí pri takýchto lokálnych trhoch a podujatiach. V takom prípade by bolo treba doriešiť uskladňovanie mobiliáru v blízkosti uvažovaného priestoru

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie Naše Kramáre,  Bárdošova 12, 831 01 Bratislava , IČO 42177782

Andrea Ostrihoňová – projektový manažér (5 rokov skúseností v práci s eurofondmi)

Oľga Hauskrechtová - členka Klubu dôchodcov Kramáre a ZO JDS Kramáre

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Zabezpečenie priestoru (dohoda, zmluva, prenájom)

Výroba mobilných predajných stánkov

Zabezpečenie predajcov – formou dohôd na mesiac alebo dlhšie obdobie vopred – symbolické nájomné (1 EUR) by malo zaručiť variabilitu a dostupnosť pre všetkých záujemcov o predaj

Propagácia podujatia medzi obyvateľmi – letáky do schránok, oznamy na vývesných plochách, informácia na web stránke banm.sk, diskusie v klube dôchodcov, informovanie rodičov prostredníctvom detí v školských zariadeniach v spolupráci s učiteľmi

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Prístup obyvateľov a návštevníkov oblasti k čerstvej sezónnej zelenine a ovociu. Posilnenie súdržnosti a spolupatričnosti obyvateľov Kramárov, príležitosť na stretávanie, život komunity obohatený o rozmer spoločného podujatia, vytvorenie tradície trhu (bazár, charita, farmársky trh....)

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Kramárov všetkých vekových skupín i náhodní okoloidúci a návštevníci pacientov v nemocniciach

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Ideálnym by bol stav, keby sa „obyčajný" trh konal každý sobotu + mobiliár by sa dal použiť aj na príležitostné akcie typu Vianočný bazár a pod.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet na rok 2015:

Výroba/nákup mobiliáru (10 ks) – 3 500 EUR

Propagácia (letáky, pútače, banner a pod.) – 500 EUR

Produkcia (obsluha mobiliáru, dozor, upratovanie priestoru po akcii) - 1 000 EUR

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!