Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Václav Exner - Udržitelný hospodářský růst: sen, nebo skutečnost do roku 2030?

S kulatými stoly, kde po stolech v kruhu není ani zdání, se roztrhl pytel. V rámci přípravy „strategického dokumentu Česká republika 2030" se jich uskutečňuje hned šest. První pro „klíčovou oblast" Chytrý, udržitelný o odolný hospodářský růst organizovalo Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády dne 14. dubna. Ve třech částech diskuse v na místě vytvářených pracovních skupinách bylo těžiště posuzování podkladu expertního týmu a Výboru pro socio-ekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Na sedmdesát zvaných účastníků mělo svou kritikou a hlavně náměty přispět k výběru prioritních strategických cílů klíčové oblasti. Podobné to má být i na ostatních kulatých stolech. Dvacet minut na jednu část diskuse ve skupinách po asi sedmi lidech se ukázalo většinou málo. Námětů i pochybností a vzájemných diskusí bylo dost, jak se ale nakonec ukázalo, k výběru a sesouhlasení strategických cílů nemohlo vždy dojít. Ne všechno  jde zjednodušit na jednu až dvě věty. Zmíním se o některých podnětech, které jsem jako účastník, také na základě debat v Alternativě Zdola, přednesl.

Společnost 4.0

Pro Českou republiku nejen v rámci Evropské unie je významné skončit podceňování koruny. Zbavuje části hodnoty naší práce, vede k podcenění mezd a ostatních, především sociálních příjmů. Ve vývozu podporuje konkurenci nízkou cenou, která nakonec má víc nepříznivých než příznivých dopadů, včetně malé rychlosti technologických a výrobkových změn. Přiblížit se k bohatším zemím s větší produktivitou, měřenou přes nominální hodnotu měny, se nám nevede a povést nemůže. Lpění na podceněné koruně je jedním z vážných důvodů. Má dopad i na psychologii vlastního podceňování v jiných oblastech. Inovace v době zavádění Průmyslu 4.0 jsou spíš heslem než skutečností v době, kdy samotný obsah uvedeného označení je málokomu jasný. Je tedy důležitá osvěta, vzdělávání a reakce vzdělávacího systému na nové pojetí výroby. V době, kdy roste podíl služeb v národním hospodářství, kdy by inovace měly být doma i v řízení společnosti, právě ve vzdělávání, v sociální oblasti, v kultuře atd., by snad bylo vhodnější propagovat obsažnější heslo Společnost 4.0. Zatím se česká společnost ve srovnání s těmi nejlepšími velkou inovativností a rychlostí zavádění příznivých, moderních a pokrokových změn chlubit nemůže. Jak se ukázalo, na potřebu osvěty, výchovy a vzdělávání nakonec poukázaly všechny pracovní skupiny jak diskusní, tak ty, které v další části měly náměty a kritiku shrnout a formulovat prioritní cíle. Měla by být podpořena vytvořenými podmínkami, mezi jiným i zvýšeným počtem zaměstnaných, a ekonomickým a mimoekonomickým tlakem na výstupy našeho školství a zaváděním celoživotního vzdělávání nejen jako zájmu jednotlivců, ale podle dnes už řady zahraničních vzorů také vzděláváním a rozvojem dovedností jako součásti za-městnání organizované zaměstnavateli.

Sami experti mají zřejmě rozumu dost 

Strategie pro ČR, která má být do konce roku zformulována v dokumentu Česká republika 2030 a pak projednána vládou – a pokládám za napros-to oprávněný požadavek, aby se do přípravy a pak konečného schválení zapojily i obě komory Parlamentu, by podle záměru měla být připravena s co největší účastí (participací) občanů. Jde o jejich / naši zemi, o společnou budoucnost. Kulaté stoly jsou jednou z dobrých forem zapojení, přede-vším odborníků. I když se jich zúčastní snad několik set lidí, vzhledem ke konání výlučně v Praze a i z jiných důvodů, nebude možný odborný a vše-obecný potenciál dost podchycen. Platforma pro udržitelný rozvoj, ke které se Alternativa Zdola také hlásí, navrhovala a prosazuje daleko širší účast. Minimálním požadavkem a  jednoduchou možností, kromě potřebné kampaně ve sdělovacích prostředcích, je zveřejňování všech připravovaných a projednávaných i dílčích dokumentů aspoň na Internetu a stanovení nevelkého časového prostoru pro vyjádření, která by pak byla vyhodnocena a toto vyhodnocení a využití výsledků i této diskuse rovněž zveřejněno. Zatím se stále prosazuje představa, že ne vždy  jasným způsobem vybraní „odborníci" mají spolu s úředníky veřejné správy sami rozumu dost.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!