Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Verejné galérie

Názov projektu: Verejné galérie
 
1. Anotácia – krátky opis projektu:
(V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)
 
Projekt Verejné galérie experimentálne premieňa chátrajúce lokality mesta na priestor úplne iného kultúrneho významu. Zabudnuté či zdevastované plochy, okolo ktorých denne prechádzajú stovky Bratislavčanov i turistov, tak dostanú druhú šancu. Pozlátené historické rámy a najmä diela mladých umelcov v kontraste so špinou, posprejpovanými či oblepenými múrmi vytvoria z týchto priestorov pouličnú galériu vyzvývajúcu k angažovanosti, kritickému mysleniu a k zmene spoločnosti.  
 
2. Problém
(Opíšte   problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality   samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o  ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)
 
V Bratislave je mnoho lokalít, ulíc či zákutí, ktoré pôsobia odpudivo a to i napriek tomu, že okolo nich denne prejdú tisíce ľudí. Vzhľadu verejného priestoru nebola veľmi dlho venovaná takmer žiadna pozornosť. Na jeho obnovu buď neboli peniaze, alebo sa stali sivé nevýrazné premaľované múry terčami vandalov.
 
3. Východisková situácia
(Opíšte   na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.   aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)
 
Projekt má za sebou prvú pokusnú realizáciu v rámci medzinárodného festivalu kultúry, umenia a politiky – Transeuropa Bratislava. Tu sa úspešne vytipovali prvé lokality vhodné pre projekt, nákladnosť projektu, záujem verejnosti, ako i voľba vhodných materiálov a ich životnosť. K dispozícií máme kontakty na všetko stredné školy v Bratislave, mladých nezávislých umelcov, Mestský parlament mladých, umeleckú obec či médiá. Projekt by sa mal realizovať v trojmesačných intervaloch. Každé tri mesiace tak budú realizátormi projektu vybrané témy reagujúce na momentálne problémy mesta, samosprávy a spoločnosti. Následne bude prostredníctvom kampane na školách, cez internet či prostredníctvom médií vyhlásená verejná súťaž, z ktorej budú v rámci komunity kultúry vybrané najlepšie diela. Tie budú následne umiestnené v historických pozlátených rámoch i s popisom do vopred vytipovaných lokalít. Tieto lokality budú zaznačené na webovej stránke spolu s ďalšími informáciami ako i na vytlačenej mape v rôznych jazykoch, ktorá bude k dispozícií v informačných centrách, kaviarňach či na frekventovaných miestach zdarma.
 
4. Predkladateľ a realizátori projektu
(Opíšte   konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách,  skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových   koordinátorov)
 
Robert Mihály: koordinátor projektu
Slavomír Hitka: grafik
 
5. Cieľ
(Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)
 
 
 • zmena zdevastovaných lokalít na kultúrny priestor
 • poskytnutie možnosťi realizácie mladému angažovanému umeniu
 • otvorenie diskusie o aktuálnych problémoch mesta a spoločnosti
 
6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
 
Cieľovou skupinou sú najmä mladí ľudia, študenti a umelci. Projekt je však otvorený komukoľvek a jeho výsledok je určený pre všetkých obyvateľov Bratislavy bez rozdielu veku.
 
7. Pokračovanie projektu 
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
 
Do budúcnosti by sa mal už etablovaný projekt udržiavať grantovou podporou rôznych nadácií. S myšlienkou by sme taktiež chceli expendovať do zahraničia a nadviazať s okolitými mestami (Viedeň, Brno, Budapešť) spoluprácu a diskusiu v otázkach alternatívnej premeny verejného priestoru.
 
8. Aktivity 
(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
 
 
 • Vytvorenie webovej stránky www.verejnegalerie.sk s popisom projektu a ďalšími informáciami ako i vytvorenie tlačených materiálov a plagátov s informáciami o projekte.
 • Vytipovanie vhodných lokalít pre projekt a ich konzultácia s magistrátom
 • Vyhlásenie súťaže a troch tématických okruhov prostredníctvom internetu, kampane na školách či médií (každé tri mesiace)
 •  Výber najlepších diel v rámci komunity kultúry a k nim určené lokality (každé tri mesiace)
 • Inštalácia vybraných diel v daných lokalitách s následným oficiálnym predstavením         (vernisáž) a následným programom v danom priestore (premietanie, hudba, afterpárty) (každé tri mesiace)
 • Vytvorenie mapy Verejných galérií v rôznych jazykoch a jej následná distribúcia do mestských inštitúcií, kaviarni či škôl
 • Zhodnotenie projektu. Zorganizovanie verejnej diskusie o stave verejného priestoru s         umelcami, zástupcami magistrátu či súkromnými firmami s cieľom nájsť prienik medzi byrokraciou, angažovaným umením a finančnými nákladmi.
 
9. Rozpočet
(Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
 
 
 • materiál: obrazové rámy, farby, lepidlá, štetce: 500 eur
 • web: doména, dizajn, vytvorenie stránky: 50 eur
 • elektrina, prenájom priestoru pre diskusiu:100 eur
 • občerstvenie na otváracie akcie: 100 eur
 • tlač materiálov: 200 eur
 • SPOLU: 950 eur
 
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!