Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Autor/ka: Jozef Veselovský
16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.

Vážené občianky a občania! V roku 2018 ste sa mnohí zapojili do spoločného plánovania verejných priestorov vo Vašom okolí, či už išlo o plánované multigeneračné ihrisko na Pionierskej, alebo o detské ihrisko Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Výsledky našich pracovných stretnutí sme premietli do zadaní pre architektov, ktorých úlohou bolo priniesť pre Vás variantné návrhy revitalizácie spomínaných verejných priestorov.
Preto by sme Vás radi touto cestou pozvali na dva termíny verejných prezentácií a následného spoločného prerokovania prezentovaných návrhov:
 

 

Dĺžka stretnutia bude dve hodiny a predpokladaný program nasledujúci:

  1. Úvodné slovo

  2. Prezentácia návrhu 01

  3. Prezentácia návrhu 02

  4. Prestávka

  5. Občianske prerokovanie návrhov

  6. Záver

Prezentácia návrhov bude pozostávať z 15 minútovej prezentácie a 10 minútovej diskusie občanov s architektmi. Cieľom diskusie je načerpať čo najviac informácií od autorov návrhu.

Občianske prerokovanie návrhov si kladie za cieľ spoločne zadefinovať kritériá hodnotenia a ohodnotiť predložené návrhy.

Občianske prerokovanie bude nasledované zasadnutím odbornej poroty, ktoré prebehne v októbri 2018. Členmi poroty budú, okrem zástupcov MsÚ BANM a pozvaného nezávislého architekta, aj zástupcovia zapojenej verejnosti. Títo budú tlmočiť závery verejného prerokovania a spolurozhodovať o víťaznom projekte, ktorý sa dostane do realizácie.

Súčasťou stretnutia je herná zóna vedená animátorkou, ktorá Vám pomôže s deťmi.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na participacia@banm.sk alebo telefonicky na 02/ 49 253 317.

Vaša účasť je pre nás dôležitá!

S pozdravom

Kancelária pre participáciu verejnosti

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!