Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Verejné zvažovanie projektov

Autor/ka: Jakub Fišer - video, KpP
Prinášame video z Verejného zvažovania projektov participatívneho rozpočtu. Uskutočnilo sa 3.3.2016.

Verejné zvažovanie

Dňa 3.3. 2016 sa uskutočnilo Verejné zvažovanie projektov participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého mali koordinátori a koordinátorky projektov možnosť určiť 50% výsledného poradia projektov.

Verejné zvažovanie je neoddeliteľnou súčasťou participatívneho rozpočtu, je formátom komplexnej moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Klúčovými prvkami tohto procesu sú hlboká informovanosť, solidarita, konsenzus a spoločné verejné dobro.

Priebeh stretnutia

V úvodnej časti stretnutia sme sa stručne oboznámili s programom stretnutia a priestor dostali aj obyvatelia mestskej časti, ktorí chceli odprezentovať svoje pripomienky k projektu Bunka a vyjadriť svoj nesúhlas s realizovaním projektu v daných priestoroch Račianského mýta. V nasledujúcej časti sme sa v spoločnej diskusii snažili určiť kritériá, na základe ktorých budú koordinátori a koordinátorky projekty hodnotiť. Diskusia bola otvorená a do celého jej priebehu sa mohla zapájať aktívne aj verejnosť.

Výstupom diskusie bolo nasledovných 5 kritérií:

1. Veľkosť cieľovej skupiny +  dopad
    – prínos a úžitok pre obyvateľov NM
    - primárna – priame zapojenie (s kým sa intenzívne pracuje)
    - sekundárna – úžitok z projektu (ľudia dotknutí činnosťou)
    - otvorenosť

2. Expertné know-how
- skúsenosť organizátora s aktivitami, ktoré predkladá / zabezpečenie externých expertných aktivít
    - realizovateľnosť, priechodnosť, pripravenosť projektu

3. Miera dobrovoľníctva
    - iba dobrovoľníci / platení ľudia / experti
    - do akej miery je projekt pripravený, že počíta so zapojením dobrovoľnikov
    - dobrovoľníctvo počas prípravy projektového návrhu

4. Súlad s prioritami obyvateľov NM

5. Efektivita využitia financií
    - pomer cena / výkon        

Diskusia o projektoch

Nasledovala práca v skupinách, ktorej cieľom bolo pozrieť sa na jednotlivé projekty práve z hľadiska určených kritérií – do akej miery ich spĺňajú, prípadne, čo je v rámci projektových dokumentácii ešte nejasne vyjadrené. V ďalšej časti sme sa v otvorenej diskusii venovali práve týmto pripomienkam a nejasnostiam a potom sa už koordinátori pustili do hodnotenia jednotlivých projektov.

Hlasovanie zástupcov projektov

Finálnym bodom stretnutia bolo mäkké hlasovanie o projektoch podľa piatich kritérií na ktorých sa v prvej polovici zvažovania dohodli. Každý projekt bol hodnotený v jednotlivých kritériách zvlášť od 1(najslabšie) - do 5(najlepšie) bodov. Hlasovacie právo na zvažovaní mali len samotní zástupcovia 18 navrhovaných projektov, ktorých výsledky si môžete pozrieť TU (galéria na pravej lište). Koordinátori nehlasovali o vlastných projektoch ani o príbuzných projektoch, do svojho váženia zapracovávali všetky pripomienky verejnosti.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!