Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

volne priestory a budovy v novom meste

VOĽNÉ PRIESTORY A BUDOVY V NOVOM MESTE

- potenciálne vhodné pre občianske aktivity

zoznam budov:

 • Makovického č. 4
 • Konská železnica, Krížna č. 33
 • Hálková 11
 • Ovručská 5
 • Vernosť, Nobelova 34
 • Miestny úrad - Nové Mesto
 • Sportová 3-5
 • Račianska 87

 

 • Makovického č. 4

Nehnuteľnosť - stavba Makovického č.4, súp. č. 553, o výmere 221 m2, postavená na parcele o celkovej výmere 514 m2.

V minulosti bol objekt využívaný ako osvetové stredisko, neskôr kancelárske účely. V súčasnosti je objekt prázdny a nevyužívaný.Odporúčaný účel využitia na kultúrne, spoločenské, vzdelávacie, športové využtie vzhľadom na kľudné bývanie v okolitých rodinných domoch.

Na nehnuteľnosť bola vyhlásená v minulosti Dražba práva nájmu, ako aj Verejná obchodná súťaž. Nik sa neprihlásil.

 

 • Konská železnica, Krížna č. 33

Nebytové priestory - budova Konskej železnice, Krížna ulica č.33, súp. č. 3284. V súčasnosti využívaná len čiastočne (1. nadzemné podlažie Sobášna sieň). Priestory na 2. a 3. nadzemnom podlaží boli v minulosti využívané na kancelárske účely, dlhodobo sú prázdne.

Objekt spravuje oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy MÚBA-NM. Priestory na 1.podlaží sa budú v budúcnosti naďalej využívať ako sobášna sieň, ďalej tam bude zriadené informačné centrum a čitáreň.

Dva krát bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, neboli podané žiadne návrhy.

 

 • Hálková 11

V administratívnej budove sa nachádzajú tieto voľné kancelárie, cena prenájmu 68€/m2/rok + služby.

                 číslo dverí                       m2               
                       115                             13,4
                       119                             16,32
                       314                               14
                  315, 316              13,40 + 29,97 (43,37)
                  317, 318              15,10 +  4,90    (30)
                       401                               17,2
                       403                                14
                  412, 413                          29,63
                  416, 417              15,63 + 60,28 (75,91)  
 
     
 
 
 • Ovručská 5

Bývalé osvetové stredisko, neskôr kancelárie. V súčasnosti je objekt nevyužívaný.

Celková výmera 203,70 m2.

 

 

 

 

 

 

 • Vernosť, Nobelova 34

Objekt je v súčasnosti prenajatý, využíva sa z časti na športové aktivity, nachádza sa tam reštaurácia, klub dôchodcov. Celková výmera objektu 3 183 m2.

 

 

 

 

 

 • Športová 3-5

,

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!