Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Výsadba stromoradia na Račianskej ulici - pokračovanie

Názov projektu

Výsadba stromoradia na Račianskej ulici - pokračovanie

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projekt v €

5000,00 eur

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

 

V r. 2013 sme začali vysádzať na prázdnych miestach uvedeného stromoradia v úseku od Cintulovej smerom po Račianske Mýto stromy. Doteraz sa nám podarilo vysadiť 56 ks. Toto množstvo sme vysádzali postupne nasledovne:

23.3.2014 – 20 stromov

27.4.2014 – 14 stromov

16.11.2013 – 9 stromov

28.11. 2015 – 13 stromov, spolu 56 stromov

 

Tento projekt je pokračovanie výsadby stromov v stromoradí na Račianskej ulici.

 

Vo výsadbe sme pri začatí postupovali od Cintulovej ulici – pri žel. stanici Bratislava-Vinohrady smerom po Račianske mýto na obidvoch stranách na miestach, kde je v štvorcoch na chodníkoch iba hlina alebo sú tam vyrezané pne alebo na niektorých miestach boli štvorce, na chodníkoch určené na stromy, pri opravách chodníkov zaliate asfaltom.

Momentálne je v stromoradí na oboch stranách: 7 miest, kde treba v prázdnom štvorci iba vykopať hlinu.

6 miest je takých, kde treba vyrezať frézou peň

5 miest je takých, kde treba vyrezať pieskovo-cementový povrchový krust a vykopať jamu.

Spolu 18 miest – 18 stromov.

 

Na doplnenie k 25. októbru 2017 ostáva 29 miest, kde bol štvorec zaliaty asfaltom a bude ho treba vyfrézovať. Toto však nebude predmetom výsadby v tomto projekte v roku 2018.

 

Vo výsadbe na jar 2018 začneme tam, kde sme skončili, a síce pred bývalým Figarom a pokračovať budeme v počte iba 13 stromov z dôvodu celkovej sumy určenej na tento projekt – teda maximálne 5000 eur - po Večierku (na zastávke električky na Ursínyho).

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Stromy v stromoradí sú vyschnuté alebo vyrezané alebo miesta určené na sadenie stromov sú prázdne. Ako doklad k tomuto konštatovaniu máme tieto miesta sfotografované.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Ako dobrovoľní brigádnici - členovia a sympatizanti obč. združení Biely Kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia môžeme svojpomocne vykopať na určených miestach jamy.

Vyfrézovanie starých pňov by urobil EKO-podnik, ako doteraz, a tak isto dovoz stromov zabezpečí EKO-podnik pomocou mechanickej ruky na dvíhanie sadencov a ich osádzanie do jamy.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ je Občianske združenie Biely Kríž a dobrovoľní brigádnici, ktorí ho uskutočnia. Pôjde o vykopanie jám, ich zahrnutie hlinou v jame s osadeným stromom, natlčenie kôlov k stromom, ich uviazanie. Ostatné špeciálne obslužné práce urobí EKO-podnik VPS.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Marec 2018

 

1) v januári 2018 požiadať kanceláriu PR Junácka o vybavenie povolení na Magistráte

vrátane povolenia vypílenia suchého stromu pred Figarom

 

2) osloviť EKO podnik vo februári 2018, ktorý zaobstará 13 ks stromov Fraxinus Excelsior Diversifolia

 

3) dohodnúť termín výkopu niektorých jám pred sadením a vyfrézovaniu pňov a krustov s EKO podnikom

 

4) zabezpečiť na dohodnutý termín brigádnikov na niektorú jarnú sobotu tak, aby sme mali v priebehu brigády v (dopoludnie) všetkých 13 stromov zasadených

 

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Zlepšenie ŽP pribudnutím stromovej zelene, zníženie prašnosti a hlučnosti ulice

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Výsledky výsadby budú ku prospechu všetkých každodenných užívateľov Račianskej ulice od Cintulovej ul. po Račianske Mýto.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Zabezpečiť 3 roky polievanie je po odovzdaní realizácie výsadby v kompetencii a na náklady Magistrátu, skyprovanie okolo stromov robíme formou jarnej alebo jesennej dobrovoľnej brigády. Ak dostaneme dotáciu z participatívneho rozpočtu v budúcich obdobiach, budeme sa uchádzať túto výsadbu realizovať aj v budúcom období.

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Kalkuláciu nákladov okrem výkonu kopania jám a zahŕňania zeminy, osádzania kolov a uviazania stromkov poskytla pracovníčka EKO-podniku; podľa tejto kalkulácie aby sme sa zmestili do sumy 5000 eur, môžeme vysadiť 13 stromov, výsledná potrebná suma bude 4919,12 eur. Kalkulácia je v prílohe.

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

Križanová Ľubica

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!