Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Prvé občianske návrhy sú spracované.

Autor/ka: KpP
Dopĺňanie návrhov a diskusia k podnetom začína!

Po sérii verejných stretnutí vo vybraných štvrtiach BaNM začína 2. etapa participácie – dopĺňanie návrhov a diskusia k podnetom. Cieľom samosprávy je zlepšiť život vo štvrti podľa priorít stanovených občanmi.

Zbieranie podnetov umožňuje samospráve lepšie spoznať potreby obyvateľov a presnejšie identifikovať najpálčivejšie problémy, ktoré je potrebné prioritne vyriešiť. V tomto roku boli do participácie zaradené štvrte: Hostinského sídlisko, Kramáre, Mierová kolónia, Nová doba, Teplická ulica a okolie, Zátišie a ŠARAPI – územie vymedzené ulicami Šancovou, Račianskou a Pionierskou ulicou. Zápisnice z týchto štvrtí sú (vo formáte pdf ) pod článkom.

Ako podávať ďalšie návrhy?

Ak máte nejaký nový, ďalší návrh alebo podnet, ako zlepšiť život ľuďom vo vašej štvrti, pridajte návrh prostredníctvom formulára.

Ako diskutovať k existujúcim návrhom?

Ak chcete vyjadriť vaše postoje a preferencie k podnetom v zápisniciach, môžete diskutovať v komentároch pod týmto článkom.

Podnety

Participácia občanov prispieva k tomu, aby sa život v mestskej časti neustále skvalitňoval. Podnety sú súčasťou rozhodovacieho procesu v mestskej časti a ovplyvňujú podobu rozpočtových priorít. Všetky podnety sú postupne spracované v mape, sú k nim získavané stanoviská a výsledok bude zverejnený na internetových stránkach – každý podnet jednotlivo. Na stránke budete môcť podnety aj ďalej komentovať. Mestská časť však nemôže vyriešiť všetky podnety okamžite. Jedným obmedzením je množstvo zdrojov, ktoré má mestská časť každoročne k dispozícii. Mnohé skvelé nápady si žiadajú vysoké investície a preto je vždy potrebné dobre zvážiť, ktoré z nich dostanú prednosť.

Možnosti samosprávy

Určitým obmedzením sú kompetencie mestskej časti. Ľudia často považujú za problematické miesta, ktoré mestská časť nemá vo vlastníctve. Na takýchto miestach nie je možné investovať žiadne prostriedky samosprávy. Takéto podnety však budú tiež spracované a mestská časť ich bude brať do úvahy pri rokovaní s inými inštitúciami. Ďalšou možnosťou je nájsť dohodu s vlastníkom a získať externé zdroje, ktoré je potom možné investovať aj na miestach, ktoré mestská časť nevlastní. Takýmto spôsobom sa už podarilo vyriešiť viacero problémov a mestská časť bude v týchto snahách pokračovať aj naďalej. Žiaden podnet teda nie je bezvýznamný a nezostane bez odpovede.

Zrealizované stretnutia

V máji a júni 2016 sa uskutočnilo sa 9 stretnutí v 7 štvrtiach. Zúčastnilo sa na nich približne 230 občanov a občianok. Kancelária pre participáciu verejnosti zozbierala spolu 312 rozličných podnetov. Išlo o štvrte:

  • Teplická, 17. mája 2016, Škola pre mimoriadne nadané deti, 20 zúčastnených
  • Mierová kolónia, 19. mája 2016, Waldorfská škola, 36 zúčastnených
  • ŠARAPI, 25. a 26. mája 2016, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 14 zúčastnených
  • Hostinského, 1.júna 2016, ZŠ Riazanská, 15 zúčastnených
  • Kramáre, 7. júna 2016, Dom kultúry (ďalšie podnety boli doplnené aj na inom stretnutí s občanmi, na ktorom bol odprezentovaný plánovaný parčík Rozvodná-Vlárska 15. júna 2016), spolu 51 zúčastnených
  • Zátišie, 9. júna 2016, Špeciálna základná škola na Hálkovej ulici, 26 zúčastnených
  • Tehelné pole, 14. júna 2016 a 22. júna 2016, budova NTC a Kultúrne centrum na Vajnorskej ulici, 42 zúčastnených

V zápisniciach z verejných stretnutí sú zachytené všetky podnety, ktoré sa na stretnutiach objavili. Vzhľadom k ich množstvu a množstvu zúčastnených sa v nich nedopatrením mohli vyskytnúť chyby, preto budeme radi, ak nám ich pomôžete spresniť alebo opraviť.

Spracovaná+zápisnica+Februárka+-+ŠARAPI+26.+5.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Hostinského+1.+6.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Kramáre+7.+6.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Mierová+kolónia+19.+5.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Tehelné+pole+14.a22.+ 6.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Teplická+17.+5.+2016.pdf

Spracovaná+zápisnica+Zátišie+9.+6.+2016.pdf

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!