Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy

Autor/ka: Ing. Jaroslav Longauer

Názov

Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy pomocou informatívnych situačných tabuľ.

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Živý, vzdelávací a osvetový "kurz" pre vodičov motorových vozidiel a všetkých účastníkov premávky formou priamo komunikujúcich a adresne oslovujúcich informačných grafík.
- Na informačných tabuliach zobrazené adresné situácie s pointou a doplnené textom spôsobom, ktorý oslovuje účastníkov cestnej premávky: vodičov motorových vozidiel, chodcov, cyklistov, motorkárov s cieľom zníženia konfrontácie a zlepšenia ich interakcie najmä s ohľadom na slabšie články (chodcov, cyklistov, motocyklistov)
-dopravná výchova "insitu" zameraná na slušné správanie, rešpekt a ohľaduplnosť (dopravné predpisy nie sú predmetom)

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Za ostatných 20 rokov sledujeme zanedbávanie dopravnej osvety a vzdelávania, nielen mládeže, ale aj celej motorizovanej verejnosti, a to nielen v pravidlách cestnej premávky! Absentuje akýkoľvek výchovno-vzdelávací systém, ktorý by informoval účastníkov cestnej premávky o tom, čo je vhodné, čo je slušné, čo sa môže a čo nie a to nielen v oblastiach dopravných pravidiel ale aj mimo nich. Chýba ohľaduplnosť, rešpekt a dochádza k izolovaniu rôznych skupín účastníkov cestnej premávky, pričom netreba veľa na vzájomné pochopenie a zabezpečenia potrieb účastnikov premávky tak, aby sa nám lepšie jazdilo. Vodiča v pohodlí vyhriateho vozidla ani nenapadne, že keď prší, tak pri obiehaní cyklistu za sebou ťahá sprchu, ktorú pri obiehaní a skorom zaradení sa pred cyklistu, hodí priamo na neho. Nenapadne ho, keď ide okolo prechodu za dažďa sledovať vozovku a mláky na nej a spomaliť, aby nechrstol vodu na čakajúcich chodcov. Chýba predvídanie. Napríklad pri odbočovaní a neblokovaní ostatných motoristov a priechodzej časti pruhu. A mnoho iných podobných situácií.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Informovať prostredníctvom trefných situačne a textovo ladených obrázkov s pointou v príbehovej podobe ako napr. už pri školách existujúcich obrazových grafík "Aby sa nám vrátili zdravé domov"
Cieľom je poukázať na situácie, kedy stačí málo, trocha ohľaduplnosti voči sebe (nielen vodič voči chodcom, ale aj naopak), kedy v rôznych situáciách v premávke stačí sa začať správať ohľaduplne s ohľadom na druhého účastníka premávky. Napr. nebudem sa hnať na prechod, keď vidím, že prichádza auto a 3 metre za mnou prichádza skupinka ďalších chodcov...zvoľním krok a počkám túto skupinu, čím dám priestor vodičom vozidla na plynulý prejazd .
Čiže formou obrazových tabúl s vtipnou, nápaditou pointou poukázať na situácie v premávke a ukázať aj pohľad účastníkov premávky z druhej strany. Situácie programovo zamerať na 3 rozdielne oblasti:

  • interakcia motorových vozidiel a slabších účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov)

  • interakcia vodičov mot.voz. vzájomne medzi sebou (vrátanie parkovania-neskôr možné doplniť o rady pri parkovaní vzhľadom na parkovaciu politiku)

  • účastníci cestnej premávky a počasie

Rozsah 10-12 tabúľ na vybraných miestach, pričom tabule v 2týždňových intervaloch medzi sebou obmieňať (hravosť a variabilita zdôraznia prítomnosť tejto osvety-bude pocit, že ich je viac). Tabule by boli umiestené na podobne miestach ako existujúce reklamné tabule s dôrazom na prehľadnosť dopravnej situácie ale zároveň na neprehustenosť a účinné komunikovanie s účastníkmi cestnej premávky (chodcami, cyklistami, vodičmi).

+

Cieľom je mapovanie stavu a interakcia s účastníkmi - /nástroje eAnketa, papierová anketa.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Longauer, aj realizačný koordinátor
Animátor, Spracovanie tématických návrhov /členovia OZ Byciba
Koordinátor za mestskú časť!-časť doprava, návrhy, schválenia grafík a dopravné aspekty.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1-4 týždeň, príprava ídeových návrhov, vytypovanie vhodných miest, schválenie miest, návrh konkrétnych grafík, schvaľovací výbor, zástupcovia mesta, paralelne diskusia aktívnych OZ (meeting), potrebné upresniť!
6 (až 8) týždeň-súhlas na miestnom úrade, nevyhnutná koordinácia z miestneho zastupiteľstva oddelení dopravu a správy, vytvorenie zberného informačného kanála-kontaktného info bodu (informácie pre občanov o tomto projekte a spätná odozva)

8-10 týždeň návrh finálnych grafík, ich schválenie a tlač na fólie,
8-11 obstaranie tabúľ ?? v réžii MČ BANM (EKOPODNIK), resp. zakúpenie =?

11 (12) týždeň inštalácia, montáž

12 zdokumentovanie východzieho stavu (informovanie stavu na webstránke MÚ

13 týždeň, odovzdanie tabuľ do správy BANM /Ekopodniku, zaradenie evid. a pasportizácia

16 (20, 25,..) týždeň 1x za 4 týždne migrácia tabúľ medzi sebou (opakovanie migrácii cca 3-4krát do konca roka podľa analýzy odkazov, odozvy (systém je živý!!!)

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Ukľudnenie dopravy a zvýšenie vzájomnej ohľaduplnosti odlišných účastníkov cestnej premávky. Spojenie rôznorodých pohľadov na dopravu v meste. Zvýšenie predvídavosti, ohľaduplnosti a vzájomného rešpektu (slušnosti). Doplnenie 25 rokov absentujúceho vzdelávania i keď za chodu.

 

 

 

 

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Spolu: 2728 €,

Grafické návrhy 12x38€ 456€ + 150€ :606€

Príprava na tlač na tlačové formáty pre 700x1100 12x20: 240€

Tlač odolného prevedenia (vetro, vodo, UV)+manipulácia-orez 12x45+30 :570€

Obstaranie tabúľ /panelov (+doprava) 12x (42+9)á +80€ :692€ ??Ekopodnik BANM

Príprava (nalepenie) aplikácia na tabule :50€

Osadenie tabúľ 12x1,5hod x2os. x6€ + 40€ doprav, materiál. réžia ?? Ekopodnika BANM

Migrácia tabúľ 12x0,5x1x6€ + 20€ : 56€ :?? Ekopodnik BANM

Vypracovanie prieskumu a vyhodnotenie s ohľadom na vnímanie a prijatie účastníkmi cestnej premávky (cca 100respond.) 6hod x4os.brig x3,5€ (1respondent á6min) :90€
spracovanie liniek, stránky-formulárov :180€

Iné nezaradené náklady /stretnutie, podklady, schvaľovania, rezerva) :300€

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Všetci občania, účastníci cestnej premávky úžívajúci dopravnú infraštruktúru v interakcii s verejným priestorom BA NM.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Obmieňanie tabúľ medzi sebou v 4 týždňovom cykle cca 3, 4 krát
V ⅔ projektu zrealizovať prieskum a záujem o tento spôsob komunikácie (analýza).

Návrh na modifikácie, a na základe záujmu prípadne riešiť rozšírenie.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!