Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Wade Rathke - ACORN na návštěvě v ČR

Do České republiky zavítal Američan Wade Rathke, zakladatel vlivného komunitního hnutí ve Spojených státech.

Úryvek z pozvánky na akci:

Zveme vás na setkání se slavným mužem, který se skutečně naučil měnit stav věcí ve prospěch nejchudších lidí a spojovat lidi právě pro tyto asociace a iniciativy. Muž, který mimo jiné dokázal spoluvytvořit komunitní alternativní sdružení pro nejchudší občany v jednom státě operující s 350 000 organizátory a pracující pro 1,5 milionu nejchudších občanů. Zakládající družstva, komunitní společnosti, organizující právníky pro potřebné, obsazující prázdné domy se schopností je i právně skutečně pro potřebné vysoudit, celé provozy do komunitního vlastnictví.

Asociace, která už ve více než 15 zemích světa po celém světě (Asie, Afrika, Severní, Jižní Amerika, Evropa..) spojuje společně lidi se společnými záměry a snaží se hledat cesty pro mikrofinanční sektor na rozvoj plné samosprávy chudých lidí nezávislých na politicích, zlodějských systémech a tak podobně, pomáhat zakládat družstva a pomáhat propojovat jejich mezinárodní síť a vzájemnou výpomoc, pomáhat k sociálním reformám, pomáhat kampaněmi různým spolkům a sdružením proti asociálním zákeřným opatřením MMF a SB a vlád a pomáhat propojovat po světě napříč lidi z alternativní scény a pomáhat jim navazovat spolupráci.

Více o Wade Rathke zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Wade_Rathke

o ACORN se můžete dozvědět základní informace: http://www.acorninternational.org/  a také zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Community_Organizations_for_Reform_Now

Video s Wade Rathke z jeho pražské přednášky:

http://www.youtube.com/watch?v=BZYR9Y0iUjw

Dokumenty z naší Knihovny si můžete stáhnout zde:

https://az.utopia.sk/liferay/documents/187913/8bcbb4e4-313e-41f4-b5b9-7b1f663ca227

https://az.utopia.sk/liferay/documents/187913/efa498e8-c98e-4c22-a0a0-abe74ad3b89d

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!