Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

zadania 2016 info

Zadania sú návrhy investícií, ktoré sa šplhajú do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur. Reagujú na desiatky podnetov, ktoré zaznamenala Kancelária pre participáciu v roku 2015. Verejnosť určí v hlasovaní 22.2.-4.3.2016 tie najpotrebnejšie. Následne ich v spolupráci s verejnosťou bude realizovať Miestny úrad - Bratislava Nové Mesto. Celková suma vyčlenená na zadania je 210 000€.

Anotácie zadaní a ich videoprezentácie:

Zeleň – starostlivosť a výsadba

Nové Mesto disponuje bohatou zeleňou ulíc, vnútroblokov a alejí. Väčšina z nich však v súčasnosti vyžaduje vysoký stupeň údržby, orezov a zdravotných zásahov. Sú to zväčša viac než dvadsať, ba nezriedka i viac ako päťdesiatročné ročné stromy. Mnohé z nich trpia chorobami a výskytom škodcov, čo spolu s vysokým vekom dreviny má za následok stúpajúcu hrozbu lámania konárov, vývratov a rozlamovania vetiev v korunách v zimnom období. Takýto stav sa neustálym orezávaním nijak nezvráti, ani nezlepší. Preto je našim zámerom na rok 2016 progresívna a postupom času komplexná obnova uličných stromoradí v nasledujúcich krokoch:

- postupné odborné zmapovanie celkovej situácie;

- realizáciu pilotných projektov výrubu a výsadby nových drevín;

- sformovanie dlhodobej stratégie výsadby a starostlivosti o zeleň so zapojením treťosektrových organizácií a zainteresovanej verejnosti;

Cyklistika – cyklotrasy a celková podpora

V minulom roku sa zrealizovalo mnoho predovšetkým administratívnej práce, ktorá vytvorila predpoklady pre konkrétne realizácie cyklotrás a procyklistických riešení, pribudli nové cyklostojany a pokračoval projekt Cyklodielne.

Pre rok 2016 plánujeme nasledujúce kroky:

- vyznačiť možnosť obojsmernej jazdy cyklistov na vybranej sieti jednosmerných komunikácií na celom území mestskej časti;

- vybudovať cyklotrasu na Sibírskej ulici; 

- vypracovať dokumentácie pre výstavbu siete cyklotrás spájajúcich administratívne centrum mestskej časti, Kuchajdu a priľahlé obytné súbory s rekreačnou časťou mestského lesoparku a zároveň v prvom kroku vybudovať najschodnejšie možnosti;

- umiestnenie procyklistického mobiliáru do verejného priestoru, ktorý pozostáva zo zahustenia stojanov na bicykle pre bezpečné parkovanie, úprava schodíšť pre pohodlnejšiu dopravu bicyklov a pod.

- vybudovanie cyklopointov, ktoré budú obsahovať verejnú pumpu a stanovište pre jednoduchú údržbu bicykla;

- úprava a údržba jestvujúcich chodníkov a dopravného značenia;

Ľudia bez domova

Na území mestskej časti sa zdržiava a trávi čas početná skupina bezdomovcov, ktorá sa pravidelne dostáva do konfliktných situácií s väčšinovou populáciou. Bez systematickej práce s ľuďmi bez domova nie je možné očakávať zlepšenie celkovej situácie, teda ani zníženie miery utrpenia ľudí žijúcich na ulici, ani ich prejavy asociálneho správania. Preto začalo Nové Mesto spoluprácu s organizáciami, ktoré sa venujú tejto cieľovej skupine. Ide o mimovládne organizácie: Kresťania v meste, Ján z Boha, Stopa, Depaul, Vagus a Odyseus. Prvé výsledky tejto spolupráce sa prejavili v podobe pracovných tímov klientov, ktorí prebrali starostlivosť o časť verejných priestorov a udržiavajú na nich čistotu a poriadok.

Financie z participatívneho rozpočtu sú určené na podporu činnosti týchto organizácií, ktoré spolu s pracovníkmi úradu sformovali pracovnú skupinu, ktorá si v tomto roku stanovila nasledujúce ciele:

-          vytváranie pracovných príležitostí pre klientov;

-          užšia spolupráca organizácií a úradu v celkovom procese rehabilitácie;

-          sformovanie efektívnej verejnej politiky v tejto sociálnej oblasti;

Predchádzanie vzniku komunálnych odpadov a BRKO

S odpadmi, ktoré nevzniknú, nemusíme nakladať. Nič nás teda, nestoja a nezaťažujú životné prostredie. Toto zadanie sa zameria aj na aktivity, ktoré rozširuje zavedené triedenie odpadov. Kompostovaním biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v domácnostiach a komunitách sa zvýši zapojenie obyvateľov ako aj možnosti ozelenenia mestskej časti. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) tvorí až 45-70% hmotnosti zmesového komunálneho odpadu. Pokiaľ sa BRKO dostane do spaľovne odpadov, stáva sa kvôli svojej vysokej vlhkosti a obsahu soli (chlóru) zdrojom pre tvorbu toxických plynov, ako sú napr. dioxíny. Navyše znižuje efektivitu spaľovania. Existujú rôzne v praxi overené možnosti zapájania občanov do predchádzania vzniku BRKO. Sú to napr. podpora domáceho a komunitného kompostovania, prostredníctvom ktorého môžeme estetickým spôsobom získať prírodné hnojivo. To je možné využiť priamo v záhradách alebo na mestskú zeleň ako aj rozvoj spoločných záhonov, komunitných záhrad a pod.

 Transparentná samospráva

Cieľom zadania je vizualizácia rozpočtu a vybraných datasetov. V súčasnosti je veľmi náročné využívať a vyznať sa vo zverejňovaných dátach samosprávy. Mnohé dáta sú síce zverejňované, ale väčšina nie je strojovo spracovateľná a chýbajú im potrebné väzby medzi sebou a väzby na sekundárne zdroje dát (obchodný register, rozpočet samosprávy, fakturácie atď). Skvalitnenie poskytovaných dát prinesie veľký potenciál na tvorenie aplikácií, ktoré dokážu využiť cieľové skupiny.

Zverejnené OpenData sú zaujímavé pre technologicky zdatných používateľov, ale drvivá väčšina možných „konzumentov" dát využije ich potenciál až vtedy, keď sú spracované do čitateľnej formy a prezentované v kontexte situácií pri ktorých používateľ dáta potrebuje. Zadanie má ambíciu realizovať pilotné riešenie postavené na príklade zverejnenia dát a väzieb medzi nimi. Konkrétne by sa projekt zaoberal dátami ako napr., rozpočet obce, jednotlivé rozpočtové položky, alokované zdroje na rozpočtovú položku, (ne)vyčerpané zdroje, faktúry, zmluvy a pod.

Zariadenie opatrovateľskej služby

V celej Bratislave sú len tri takéto zariadenia, ktoré sú konštantne plné. V zariadení by sa poskytovala nielen pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu, ale aj ubytovanie, pranie, strava, sociálna rehabilitácia a poradenstvo. Slúžilo by občanom mestskej časti, najmä po hospitalizácii a pri bezodkladnom riešení sociálnej a zdravotnej situácie. Zariadenie poskytne dočasnú starostlivosť jednotlivcom, ktorí nestačia fungovať vo svojom prirodzenom domácom prostredí. Po rehabilitácii by sa mohli naspäť vrátiť v kondícii, kedy môžu fungovať samostatne. Tieto služby sa poskytujú na 3 mesiace, najviac polroka.
Rovnako ako v minulom aj v tomto roku prišlo mnoho podnetov žiadajúcich zabezpečenie zariadenia mestského stacionára, alebo inej inštitúcie pre seniorov, ktorí už potrebujú pomoc inej osoby. Na území MČ existuje vhodná budova pre takúto službu, je na rohu ulice Vajnorskej a Českej. Budova v minulosti plnila podobnú funkciu. Ide o nevyužívanú budovu v správe Magistrátu, ktorý žiadame o prevod za týmto účelom.

 Vnútrobloky

Kultivovanosť a bezpečnosť miesta predstavuje dôležitý predpoklad pre to, aby mohlo byť využívané. Platí to ako o verejných priestranstvách, tak aj o priestoroch, ktoré majú intímnejší – susedský charakter a poznáme ich pod názvom vnútrobloky, či dvory medzi obytnými domami. Mnohé z nich v súčasnosti neposkytujú potrebnú rekreačnú a estetickú funkciu a často je tu v dezolátnom stave aj zeleň. Vnútrobloky sa často objavovali ako téma počas verejných stretnutí aj medzi občianskymi podnetmi, ktoré boli zaslané Kancelárii pre participáciu.

Financie z participatívneho rozpočtu by sa využili na:

-          zmapovanie súčasného stavu vnútroblokov;

-          návrhu koncepcie riešenia tejto problematiky;

-          rekonštrukciu konkrétnych vnútroblokov; 

Oprava chodníkov

Aj keď mestská časť vynakladá financie na opravu chodníkov, táto suma nepostačuje na ich priebežnú opravu, takže žiadostí o rekonštrukciu na rôznych miestach Nového Mesta je veľa. Momentálne sa ukončuje vizualizácia databázy podnetov od občanov a poriadkových inšpektorov v podobe interaktívnej mapy. Navýšenie financií prostredníctvom participatívneho rozpočtu by umožnilo opravy vo väčšom rozsahu.

Opravy sa budú realizovať dvoma spôsobmi:

  1. kompletné rekonštrukcie ulíc, ktoré by sa realizovali externým dodávateľom vybraným prostredníctvom verejného obstarávania; Rekonštrukcia by nezahŕňala len povrch chodníka, ale v prípade potreby aj revitalizáciu priľahlej zelene.
  2. opravy nebezpečných úsekov a dier menších rozmerov, ktoré by realizoval novomestský Ekopodnik na základe podnetov z databázy; 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!