Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Základné informácie o participatívnom rozpočte

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje ľuďom diskutovať o verejných rozpočtoch a politikách a zároveň prijímať relevantné a záväzné rozhodnutia. Odohráva sa v pravidelných cykloch, ktoré obvykle trvajú 2 roky. V prvom roku občania a občianky disktujú o využití prostriedkov z rozpočtu a po spracovaní návrhov o ich využití aj rozhodujú. V nasledujúcom roku sa podporené návrhy realizujú.  

Zavedenie participatívneho rozpočtu má pozitívny vplyv na kvalitu demokracie a verejnej správy:

  • posilňuje demokraciu, dáva ľuďom možnosť robiť skutočné rozhodnutia a posilňuje tak aj dôveru k verejnej správe.
  • zvyšuje transparentnosť a efektivitu verejnej správy. Zapojením obyvateľstva zostáva menej priestoru pre korupciu alebo plytvanie a rozhodnutia na základe presnejšieho poznania jeho potrieb sa prostriedky vynakladajú rozumnejšie.
  • prispieva k lepšiemu vzdelaniu obyvateľstva. Obyvateľky a obyvatelia sa v praxi dozvedia, ako funguje verejná správa, kto má aké kompetencie a sami lepšie porozumejú svojmu mestu a potrebám spoluobčanov.
  • prispieva k zvyšovaniu sociálnej spravodlivosti. Snaha zapojiť do rozhodovania aj ľudí, ktorí sa doň bežne nezapájajú, obohacuje rozhodovacie procesy o ich perspektívu a prispieva k lepšiemu napĺňaniu ich potrieb.
  • rozvíja komunitný život a zlepšuje vzťah obyvateľstva k vlastnému mestu.

Ako prvé participatívny rozpočet zaviedlo brazílske mesto Porto Alegre v roku 1989. Odvtedy sa participatívne rozpočty rozšírili po celom svete. Nájdeme ich na všetkých obývaných kontinentoch. Svetová banka, či OSN ich považujú za dôležitý nástroj pri skvalitňovaní verejnej správy. Na Slovensku bol prvý participatívny rozpočet zavedený v roku 2011 v Bratislave na podnet združenia Utopia. V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa jeho prvý ročník uskutočnil v roku 2014.


Harmonogram a výstupy participatívneho rozpočtu v Bratislave - Novom Meste

Každý cyklus sa začína na jar. Od marca do mája Kancelária pre participáciu verejnosti zbiera podnety, ktoré je možné prihlásiť pomocou dotazníka, e-mailom, telefonicky, na verejných stretnutiach alebo osobne na miestnom úrade. Na začiatku každého procesu prebieha informačná kampaň o možnostiach zapojenia sa. Kancelária zverejňuje výzvu na prihlasovanie nápadov a oznamuje dátumy verejných strenutí. V prvej fáze nie je potrebné nápady prihlásiť v podobe projektu. Stačí krátky zámer. Po skončení tejto fázy sa nápady spracujú. Participatívny rozpočet v BANM má tri typy výstupov:

1. občianske projekty

2. zadania

3. priority

Občianske projekty majú za cieľ umožniť ľuďom vykonať menší zásah v okolí svojho bydliska, inovovať, či vytvoriť zárodok novej mestskej služby alebo rozvíjať komunitný život. Môžu sa uchádzať o podporu do výšky 5000 EUR a navrhovatelia/ky sú vždy zapojení/é do ich realizácie – sú koordinátormi/kami projektov. Občianske projekty sa realizujú vždy v roku, ktorý nasleduje po ukončení rozhodovacieho procesu participatívneho rozpočtu.

Zadania sú investičné akcie, ktoré realizuje na základe podnetov občanov mesto. Vznikajú z návrhov obyvateľstva. Veľkosť investície nie je obmedzená. 

Proirity sú odporúčania pre miestne zastupiteľstvo, ktoré by sa mali odzrkadliť pri príprave rozpočtu mestskej časti. Určujú, ktoré z rozpočtových kapitol, by mali byť v rozpočte podporené najviac/ na ktoré kapitoly by malo byť vyčlenených najviac zdrojov.

Realizácia zadaní a priorít si vyžaduje dlhšie obdobie, preto sa o nich nehlasuje každoročne. Výstupy sa spracovávajú od júna do septembra. V tejto fáze prebieha komunikácia s projektovými koordinátormi, ktorí majú možnosť rozpracovať svoje nápady na pracovných stretnutiach na úrade s pomocou pracovníkov Kancelárie pre participáciu. Pri príprave sú všetky pripravované výstupy konzultované na úrade s príslušnými oddeleniami. Pri konzultáciách sú vyradené návrhy, ktoré sú nerealizovateľné alebo sú v rozpore so zákonom, či rozvojovými dokumentami mestskej časti. Prípravná fáza sa končí v septembri verejnou prezentáciou občianskych projektov a zadaní. Na nej koordinátori jednotlivých občianskych projektov predstavia svoje projekty a pracovníci Kancelárie pre participáciu zadania. Verejnosť má priestor na otázky a pripomienky k jednotlivým výstupom. Tie sa po diskusii a ďalšej konzultácii na úrade môžu zapracovať do konečnej podoby výstupov pred spustením rozhodovacej fázy procesu.

 Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 


Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!