Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápis zo stretnutia o pravidlách PR

Autor/ka: KpP
Dňa 7.4. 2016 sa uskutočnilo prvé z tohtoročných verejných stretnutí, ktorých cieľom je zadefinovanie budúcich pravidiel Participatívneho rozpočtu. Stretnutia sa zúčastnila verejnosť, niektorí miestni poslanci, a členovia kancelárie pre participáciu verejnosti.

V rámci prípravy na verejné stretnutie sme doterajšie pripomienky obyvateľov zhrnuli do týchto oblastí, ktoré boli súčasťou prezentácie (*pdf. na stiahnutie).

 

V rámci stretnutia mali všetci zúčastnení možnosť zapojiť sa do živej a podnetnej diskusie, z ktorej vznikol nasledujúci súbor podnetov:

(pozn. - poslanecké návrhy zú zvýraznené modrou farbou)

1.oblasť

ROZHODOVANIE

 • Zvýšenie váhy fyzického hlasovania.
 • Zníženie váhy verejného zvažovania (deliberácia).
 • Používať formát deliberácie v skoršej fáze procesu pri kryštalizácii návrhov.
 • Umožniť rozhodovanie iba obyvateľom s trvalým pobytom v rámci Nového Mesta.
 • Umožniť rozhodovanie všetkým Bratislavčanom (napr.hlas mimo Nového Mesta by mal polovičnú váhu).
 • Zabezpečiť lepšie kontrolné mechanizmy (zapečatenie krabíc, hlasovanie s OP, ...).
 • Vylepšiť mechanizmus verejného zvažovania na podporu konsenzu.
 • Umožnenie hlasovania od 15 rokov.
 • Neznižovať váhu verejného zvažovania ale objasniť jeho zmysel a cieľ.
   

2. oblasť

ZADANIA

 • Návrhy zadaní by mali byť predstavované v konkrétnejšej podobe.
 • Z dôvodu námietok voči zadaniam, ktoré nejakým spôsobom duplikujú už jestvujúce povinnosti úradu - doplniť PR o priority, ktoré by určovali distribúciu mandatórnych výdavkov a zadania by plnili funkciu vysokorozpočtových inovácií.

 

3. oblasť

PROJEKTY

 • Pri vytváraní projektov je dôležité klásť dôraz na realizovateľnosť projektov.
 • Prísnejšie kritéria podávania projektov zverejnené na internetovej stránke.

 

4. oblasť

KANCELÁRIA

 • Zlepšenie informovanosti verejnosti (zlepšenie dizajnu webovej stránky, zlepšenie komunikácie na sociálnych sieťach, hlasovacie info letáky netlačiť na kriedový papier).

 

Záver:

Diskusia o budúcich pravidlách participatívneho rozpočtu bude pokračovať ďalšími verejnými stretnutiami. Pozvánky uverejníme čoskoro.

 

Videozáznam z celého stretnutia si môžete pozrieť tu.

(Pripravujeme tiež kratšiu verziu, ktorá bude zahŕňať klúčové posáže z diskusie.)

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!