Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápis z verejného stretnutia Koliba 12.11.2015

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Uskutočnilo sa 12. 11. 2016 v Dennom centre seniorov Jeséniova.

BUDOVA PRI PARKU BELLOVA

 • je tam situovaná štátna inštitúcia (Štátny inštitút odborného vzdelávania), zväčša dlhodobý prenájom

 • poslanec Vláčiky - v krajnom prípade nepravdepodobná možnosť výmeny predmetnej inštitúcie do inej budovy na dolnej Kolibe, ktoré sú k dispozícii

 • parkovanie pri Inštitúte počas ich akcií je neúnosné - autá parkujú na všetkých okolitých uliciach

 

/parkovanie na chodníkoch je nelegálne, ale robia to všetci, aj kolibčania

parkovacia politika, na ktorej sa na magistrate resp. miestnom úrade pracuje prisľubuje, že nemiestni budú spoplatnení/

 

INFORMAČNÁ TABUĽA PRI ZŠ JESÉNIOVA

 • je dostupná /v správe mestskej časti/, ale obyvateľka navrhuje tabuľu pri Tescu resp. pri budúcom komunitnom centre – otázkou zostáva kto sa bude o tabuľu starať

 • eventuálne by stálo za to opýtať sa obyvateľov, akým spôsobom chcú byť informovaní (niektori nechcú byť informovaní do schránok, na internete –email, príp. email občianskeho združenia, cez infotabuľu)

 

UZAVRETIE DETSKÉHO IHRISKA - ZŠ JESÉNIOVA

 • mamičky: najviac nám chýba, že tu nie je ihrisko pre deti

 • ihrisko na škole pani riaditeľka uzatvára a prenajíma pre verejnosť

 • Kancelária pre participáciu informovala obyvateľov o možnosti otvorenia školského dvora za podmienok, že sa na dvore v poobedných hodinách budú striedať obyvatelia ako "dozor" - otázkou zostáva to či sa vytvorí organizačný tím, ktorý bude koordinovat organizačnú štrutúru a zodpovednosť za otvorenie ihriska  

 • otázkou tiež zostáva či sú tu ľudia, ktorí by boli ochotní na ihrisku byť vo vyčlenené dni a mali by dozor v ňom

 

KOMUNITNÉ CENTRUM /1. Priorita pre štvrť KOLIBA/

 • kancelária pre participáciu spolu s obyvateľmi navštívila voľnú budovu na Jeséniovej 43 /vedľa Tesca/

 • obyvatelia položili nasledovné otázky – z čoho bude centrum financované? Ako to maju financovať samotní obyvatelia? V akej výške sú ročné náklady? /10 000 eur/

 • obyvatelia chcú zistiť aká je demografia obyvateľov na Kolibe? Koľko je detí, koľko maldých? Aké sú tu záujmy?

 

V diskusii bola položená otázka: Aké konkrétne aktivity by sme vedeli v komunitnom centre sami realizovať? Prípadne sami aktívne priniesť?

 • Na verejnom stretnutí neboli odprezentované konkrétne aktivity, obyvatelia chceli mať možnosť postupne vytvárať a dopĺňať aktivity, ktoré by chceli v komunitnom centre vykonávať /v prípade doplnenia aktivít do komunitného centra nám môžete napísať na email: participacia@banm.sk

 • Obyvatelia si myslia, že nápady môžu byť bezpredmetné, ak tender na budovu vyhrá niekto iný

 • Podľa obyvateľov by KC by malo mať jedného správcu, nemalo by to byť iba na dobrej vôli obyvateľov na nekomerčnej báze, treba správcu ktorý bude mať aj finančné riziko podniku, prenajímanie a pod.

 • má zmysel aby to bolo aj komerčné, ale nemalo by sa nám stratiť komunitné zázemie

 • preto opäť bola položená otázka, aké predstavy máme my prítomní o tom, čo by sme tam chceli a vedeli sami realizovať

 

ČO ŽIADAJÚ OBYVATELIA OD MESTSKEJ ČASTI?

 • Žiadame aby nám boli uhrádzané eneregie – tzn. 10 000€ ročne

/za stranu mesta je ponuka priestoru a uhrádzanie energií veľmi veľkorysá/

 • aby v predmetných priestoroch bolo sídlo OZ, ktoré bude spravovať aj tento priestor a informačnú tabuľu

 

PARK BELLOVA /2. Priorita pre štvrť KOLIBA/

 • územie je v správe mestskej časti

 • ak sa nájde investor bude to prioritou číslo jeden

 

AKTIVITY DO BUDÚCNOSTI

 • zlúčme sa spolu ako Občianske združenia, urobme členskú základňu a vložme členské príspevky

 • komunitný rozmer je pre nás dôelžitejsi, nez komercny a podnikatelksy plan.

 

INÉ POTREBY NA KOLIBE

 • chýba lekáreň, pošta, automat… ďalšie služby... za všetkým obyvatelia musia chodiť do mesta

 • Čremchova ulica nefiguruje medzi zverenými komunikáciami a preto sa o to ekopodnik má problem sa starať – tieto veci sa musia právne ošetriť a vyriešiť k spokojnosti všetkých strán

 • pani sa vyjadrila, ze starostlivosť o zeleň je veľmi slabá, hovorí, že na území Koliby je veľa špiny, oproti mestskej časti Rača, kde kedysi bývala

 • je tu vela záhrad, ktoré sú opustené, nestarajú sa o ne majitelia

 • môže mestská časť majitelov donútiť udržiavať? Obyvatelia navrhujú s výzvou zároveň ponúknuť, že EKOPODNIK mestskej časti dokáže za danú cenu zabezpečiť upravenie predmetnej plochy /prípadne obyvatelia navrhujú pokutovanie majiteľov predmetných záhrad/

 • podľa jedného obyvateľa je najväčším problémom hlavná a jediná prístupová komunikácia na Kolibu, potrebné je opraviť potrubia kanalizácie, ktoré neusále praskajú

 

PÁN POSLANEC MARTIN VLÁČIKY:

 • výzva prijať nových členov do občianskeho združenia , rozdeliť si aktivity a zistiť kto čo môže ponúknuť pre komunitné centrum

 • ako jeden z bodov rozvinieme tému komunitného centra, čo najkonkrétnejšiu predstavu, že vieme vyuziť to čo naozaj chceme

 • potom bude nasledovať stretnutie so starostom

 

/Obyvatelia môžu požiadať o pripojenie sa do skupiny Koliba Google group a budú dostávať pravidelné informácie z občianskeho združenia./

 

ZÁVERY

 • potrebné aby obyvatelia ďalej rozpracovali myšlienku komunitného centra a pracovali spoločne na jednotnej myšlienke KC

 • potreba otvorenia školského dvora, stretnuteie so starostoum, potrebné upresniť vzťahy a právne záležitosti

 • prepojiť výstupy zo stretnutia s pánom poslancom Martinom Vlacikim a google group Koliba

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!