Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápis z verejného stretnutia Tehelné Pole 18.11.2015

Autor/ka: Lenka Korbeľová
Stretnutie sa uskutočnilo o 17:30 v Dennom centre Športová

DOPRAVA A PARKOVANIE

 • Občania rozprávajú o pilotnom projekte novej Parkovacej politiky v Novom Meste /smerom od Vajnorskej k cyklošadiónu sa plánuje nové prerozdelenie parkovacích miest pre rezidentov, pán Mihálik z Osadnej ulice/
 • Nedostatok parkovacích miest u obyvateľov vyvoláva pocit, že keď sa pripraví na Vajnorskej ul. Rezidenčné parkovanie obyvatelia, ktorí bývajú za Vajnorskou ul. Už nikde nezaparkujú
 • Obyvatelia si myslia, že keď sa pripraví prerozdelenie na rezidenčné miesta – ubudne parkovacích miest – potrebná komunikácia MÚ z obyvateľmi ohľadne novej parkovacej politiky
 • Novomestská parkovacia spoločnosť je otvorená, možno s ňou komunikovať a pýtať sa na nejasnosti, ktoré obyvatelia majú
 • Novomestská parkovacia spoločnosť je s.r.o. s konateľmi poslancami MČ
 • Obyvatelia tiež hovoria, že keď sa konajú akcie v NTC a štadióne na uliciach v ich blízkosti sa nedá parkovať
 • Pri budovani zimného štadióna sa malo vybudovať parkovisko, bohužiaľ nie je. Obyvatelia sa pýtajú či sa nedá urobiť tlak na usporiadateľa športových akcií aby vybudovali parkovisko pre svoje potreby?
 • Obyvatelia mali do súčasnosti možnosť vyhradeného parkovania, ktoré si predplatili na jeden rok - pani tvrdí, že jej teraz nechceli predĺžiť vyhradené parkovanie, ale dostane rezidenčné, len jej nevedeli povedať kedy ho dostane,  vraj to bude niekedy na jar
 • Obyvatelia sa pýtajú koľko bude stáť rezidenčná karta,  keď sa bude dať parkovať? ako doriešiť medzičas? je normálne, že poslanci sú v dozornej rade? nie je to čiernota, že zrazu sú čiary a nikto nie je informovany? a čo dvory?, najprv neboli zahrnuté, taraz už budú...
 • pani písala aj email riaditeľovi spoločnosti, odpoveď odkazala na web, kde sa nič nedozvedela

 

Záver k otázkam DOPRAVY: očakáva sa, že sa zorganizuje stretnutie, kde bude možné diskutovať a prezentovať návrhy. Parkovacia spoločnosť - s.r.o. by mala byť transparentná, otvrená a budú sa robiť strenutia, aby obyvatelia vedeli, čo sa deje.

 

 

VNÚTROBLOKY

 • Osadná,Tehelná,Budyšínska - vytvarajú dvor - je vyasfaltovaný v živote sa tam nikto nehral, pod týmto priestorom sa nachádzajú garáže
 • chceme urobiť pilotný projekt pre takýto a podobné dvory - architektonický návrh na rozumnú upravu, využitie pre ľudí nie pre autá
 • je možné, že bude treba statický posudok na podzemnú garáž
 • otázka vlastníctva: kedysi to vlastnilo družstvo, dnes sa k vlastníkovi nedá dopátrať, niektoré garáže sú v súkromnom vlastníctve
 • Trnavská, Družstevná, Vajnorská dvor - je vlastnictvom MČ BANM
 • Vnútroblok na Športovej je tiež problém, revitalizovali sa vnútrobloky za Frimmela ale nedotiahli sa pávne a teraz to spôsobuje napätie medzi obyvateľmi
 • Kalinčiakova, Bartoškova, Obojárov – potrebná revitalizácia priestoru, zeleň, dendrologický posudok je už dohodnutý + jestvuje tam skromné detske ihrisko a niečo by sa tam mohlo dobudovať

 

KONTAJNERY A ODPAD

 • neudržiava sa poriadok okolo kontajneru. kontajnerové stojisko má štyroch správcov – vzniká problém s jeho údržbou, problém s firmou OLO, tašku pri kontajneroch zamestnanci firmy nevyhodia, vzniká neporiadok – obyvatelia domu sú ochotní platiť za tieto služby ak ich bude firma v pravidelných intervaloch čistiť
 • upratovanie okolo kontajneru nie je zahrnuté v odvoze smetí - v účtoch od správcovskej spoločnosti
 • podľa obyvateľov sa správcovia resp. obyvatelia medzi sebou nedohodnú nakoľko má každý vlastný názor, o bránu sa nestará nikto, lebo je vo vlasntníctve MČ
 • mesto investovalo z vlastných peňazí do zamykania na bránu
 • Kancelária pre participáciu verejnosti predmetný problem so stojiskom kontajnerov deleguje na výkonnú zložku úradu alebo zorganizuje stretnutie správcov a obyvateľov

 

ZELEŇ

 • potreba kontroly odstránenia dreviny Pajaseň žliazkatý /Ailanthus altissima/prudký alergén, nekontrolovatelne sa šíri,  strom zabraňuje rastu inej vegetácie – potreba upozorniť Ekopodnik a zistiť jeho stanovisko - treba upozorniť aj ostatné MČ
 • obyvatelia hovoria o zložitej situácii pri odpratávaní lístia resp. starostlivosti o zeleň – problém s vlastníctvom t.j. plochy, ktoré sú pri sebe sa neudržiavajú vzhľadom, že nepatria MČ – Ekopodnik sa o ne nemôže starať 
 • neuvažuje sa o obmene stromoradia  na Vajnorskej ulici – Vajnorská ulici nie je v správe Nového Mesta – nemôžeme do nej investovať peniaze MČ
 • Kalinčiakova ulica má vysadené a orezané javory po štvrté poschodie - "teraz máme na druhom poschodí tmu aj v lete" – potrebné vysádzať v meste druhy drevín, ktoré sú na to vhodné, napr.na iných miestach vysadili japonské čerešne a nedarí sa im, prípadne kvôli koreňom niektorých druhov museli vymeniť potrubie kanalizácie
 • Obyvatelia žiadajú aby sa postrek na pagaštany  vykonával z plošiny nakoľko postrek v súčasnosti vykonávajú tlakovým postrekom zo zeme, netrafia všetko, polka stromu sčervená v júni, druhá v septmebri, ďalší rok sčervenaná časť stromu zahynie
   

ĎALŠIE TÉMY

 • Cyklistický štadión – otázky či tam bude aj bežecký chodnik
 • Večerné osvetlenie a pokazený kábel - večerné osvetlenie, ktoré obyvateľ svojpomocne vybudoval na akcii Z je vybudové už istý čas kedy kábel sa pokazil /vzhľadom na určitú životnosť/ a teraz neexistuje cesta ako elektrické vedenie obnoviť nakoľko to nie je vlastnictvo MČ
 • Potreba priebežného opravovania farieb na prechode pre chodcov nakoľko keď nie je vidieť čiary autá parkujú na prechodoch
 • Obyvatelia by chceli aby súčasťou  stojísk na kontajnery boli "zberné nádoby na elektroodpad a bioodpad

 

linky:

http://www.slovtrading.sk/KCA-box-na-baterie-d1332.htm 

http://separujodpad.sk/index.php/obcan/ako-separovat/baterie-a-akumulatory.html?start=1

 

ZÁVERY

 • Potrebná revitalizácia a úprava 4 vnútroblokov /problém s kontajnerovými stojiskami, revitalizáciou zelene, hracími prvkami…/
 • Pripraviť špeciálne verejné stretnutie k Novomestskej parkovacej politike
Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!