Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápisnica z verejného stretnutia Biely Kríž

V stredu 7.6.2017 sa v budove Novej Cvernovky na Račianskej ulici uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi zo štvrte Biely Kríž. Cieľom stretnutia bolo predstavenie participatívneho rozpočtu, informovať, diskutovať o plánovaných investičných zámeroch do budúcna a zozbierať nové podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť život vo štvrti.

Rozvojové podnety:

-       Potrebné zrekonštruovať Novú tržnicu – zachovať však jej pôvodnú funkciu.

 

Zahusťovanie a nežiadúca výstavba

-       Výstavba za súdom – stavia sa bytový dom – od investora sa získali vyvolané investície vo výške 80 000eur – v území je potrebné dobudovať komunikácie medzi záhradkami – jednou z podmienok výstavby bolo aj zrealizovanie obslužnej komunikácie v blízkosti bytového domu.

-       Nemohol by investor v tejto lokalite zasponzorovať parkovací dom? – Je v rokovaní, že vedľa nového bytového domy bude stáť parkovací dom.

Verejné priestory:

-       Čo sa robí s parkom na Bielom Kríži? – V parku v blízkej dobe prebehne rekonštrukcia, odovzdá sa ako stavenisko Ekopodniku-VPS, ktorý ho zrevitalizuje na základe projektu /celková investícia bude cca 120 000 eur/.

 

Starostlivosť o  životné prostredie:

-       Chceli by sme dokončiť výsadbu stromov na Račianskej ulici, chýba tam  cca 15-20 stromov – je potrebné ich spočítať a osobne prezrieť.

-       Na "Ahoji" je nesmierna výstavba – nepáči sa mi, že zeleň likvidujú a územie zastavávajú.

-       Na Bielom Kríži  je problém s odpadmi – veľmi veľa je plastov – OLO poprosíme, aby doplnili kontajner na plasty v území pri potoku.

 

Dopravné podnety, cesty, komunikácie, osvetlenie:

-       V ulici Pri Bielom kríži – bola uskutočnená výsadba stromov – nakoľko cesta je ako tankodrom a všade parkujú autá, chceli by sme na ulici riešiť šikmé parkovanie. – Projekt bude čoskoro realizovaný, vybavujú sa všetky potrebné povolenia pripravenej dopravnej štúdie.

-       Privítali by sme lavičky na zastávkach MHD – napr. ako na Riazanskej  - nech sú všade rovnaké, nie na každej zastávke iné.

-       Keď naprší pred firmou "Palma" sa na chodníku robia mláky a stáva sa nepriechodný. – Potrebné vyriešiť vyčistenie kanalizácie resp. zistiť kde je problém.

 

Podnety mimo kompetencií

-       Zberné suroviny oproti Zváračského ústavu –> na železnici Filiálke – je množstvo odpadkov – potrebné vyriešiť ich zber – nedá sa zaviazať investor novej štvrte "Pri Mýte" k tomu, aby odstránil odpadky?

-       Šírenie hluku zo železnice smerom od potoka k stanici Vinohrady v úseku od Horskej ulice až po ŽSt Vinohrady (v úseku rodinných domov) – potrebné riešiť protihlukovú stenu (podľa neoverenej info stačí šikmá stena do výšky podvozku sklonená v 45° uhle, ktorá odráža klepot kolies a škripot bŕzd dohora - treba riešenie overiť).

 

Iné

- Mohli by sme dať do vývesky v bytových domoch informácie o webe participatívneho rozpočtu.


Ak máte ďalšie vlastné podnety, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti Teplická, budeme radi, keď nám ich napíšete na participacia@banm.sk alebo nám zavolajte a radi si s vami dohodneme osobné stretnutie 02 / 49 253 317.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!