Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zdroje a články k TTIP

Oficiální stránky "STOP TTIP" v ČR

http://vttip.cz/ - i s peticí "Proti TTIP a CETA!"

 

Ilona Švihlíková, Jan Keller a další na České televizi k vyjednávání transatlantické smlouvy

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/214562248410015-tajna-dohoda/

 

Ilona Švihlíková - Válka bloků? TTIP a TPP aneb Pokus o udržení hegemonie

část 1.

Dohoda TTIP, neboli v originále Transatlantic Trade and Investment Partnership (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) vzbuzuje především na levici velké vášně a rozeznívá velkou vlnu kritiky. Účel tohoto článku je podívat se na některé obecnější otázky, které návrh této dohody (a také dohody TPP) otevírá. Především, a to je v českém prostoru prozatím dosti nepovšimnuto, se ovšem jedná o dosti podstatnou geopolitickou změnu, posun, který nezůstal bez odezvy ani u dalších aktérů mezinárodních vztahů, kterým se budu věnovat v dalších částech.

Více na http://www.blisty.cz/art/73260.html

 

Markéta Vinkelhoferová - Vedeme zápas o svět. Rozhovor s Naďou Johanisovou.

V rozhovoru s ekologickou ekonomkou Naďou Johanisovou jsme se zaměřili na otazníky, které visí nad transatlantickou smlouvou USA-EU. „Místo abychom měli Evropu, která naslouchá hlasům občanů-voličů, budeme mít Evropu, která poslouchá evropské a americké firemní lobbisty – a má to navíc úředně posvěceno," říká.

Více na http://a2larm.cz/2014/04/vedeme-zapas-o-svet-rozhovor-s-nadou-johanisovou/

 

Naďa Johanisová - Transatlantická dohoda: chystá se privatizace evropské legislativy?

Co by pro nás znamenala dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která se v tichosti již delší dobu připravuje? Tučnější peněženky a šanci pro naše podnikatele, nebo ohrožení demokracie, místních ekonomik a progresívních právních norem?

Více na http://johanisova.blog.ihned.cz/c1-61512560-transatlanticka-dohoda-chysta-se-privatizace-evropske-legislativy

 

Zabraňme výprodeji demokracie – podpořme petici proti obchodní dohodě TTIP!

Tisková zpráva Hnutí za Přímou Demokracii

Plzeň, 10. 11. 2014 – Hnutí za Přímou Demokracii chce upozornit na nebezpečný postoj vlády k připravované obchodní dohodě TTIP mezi EU a USA a zároveň vyzývá občany, aby podpořili petici Evropské občanské iniciativy proti TTIP zdola.

Více na http://outsidermedia.cz/zabra%C5%88me-v%C3%BDprodeji-demokracie-podpo%C5%99me-petici-proti-obchodn%C3%AD-dohod%C4%9B-ttip/

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!