Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zodpovedné spolužitie so psami v meste

Názov projektu: Zodpovedné spolužitie so psami v meste – informačné a vzdelávacie aktivity
 
1. Anotácia – krátky opis projektu:
(V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)
 
Projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti kynológie a venuje sa primárne otázkam zodpovedného a pozitívneho spolužitia ľudí a psov v súčasnom mestskom prostredí. Problematike spolužitia ľudí a psov sa zatiaľ nevenuje dostatočná pozornosť a to i napriek tomu, že počet psov, ktoré žijú s ľuďmi v spoločných domácnostiach sa stále zvyšuje. Cieľom projektu je preto poskytnúť prístupnou formou kvalifikované informácie o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať ľudí (súčasných či budúcich majiteľov a majiteľky psov, ako aj širokú verejnosť, predovšetkým deti a mládež) o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov.
 
2. Problém
(Opíšte   problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality   samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o  ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)
 
V ostatnom čase môžeme pozorovať nárast počtu psov, ktoré spolu s ľuďmi žijú v jednej domácnosti. Odráža to meniaci sa vzťah ľudí k psom a túžbu mestského človeka po bližšom kontakte so zvieratami. Podľa údajov z roku 2010 bolo napr. len v mestskej časti Petržalka evidovaných takmer 5 tisíc psov a odhad je, že celkový počet psov môže byť v tejto mestskej časti až dvojnásobný a stále sa zvyšuje.  Spolužitie som psom má mnohé priaznivé dopady na fyzické aj psychické zdravie ľudí, zvyšuje pocit duševnej pohody a má mnohé preukázateľné pozitívne efekty aj na emocionálny a kognitívny rozvoj detí a mládeže. Pri správnom a zodpovednom prístupe ku zvieraťu vedie k obohateniu emocionálneho života ľudí, odbúrava stres a stimuluje k  fyzickej aktivite a zmysluplnému tráveniu voľného času, čo v súčasnosti môže byť problém najmä pre deti mladých ľudí, žijúcich v prostredí  bratislavských sídlisk. 
Príliš často sa však stretávame s tým, že ľudia nemajú dostatok vedomostí o tom, ako sa ku psom správať a ako čo najoptimálnejšie pristupovať k spolužitiu s nimi a tiež s tým, že rodičia zadovážia svojim deťom psa bez toho, aby toto závažné rozhodnutie dostatočne zodpovedne zvážili na základe relevantných informácií. Vo verejnom povedomí panuje veľa mýtov a nepresných informácií (napr. o psej dominancii a potrebe výchovy na princípe "tvrdej ruky"), ktoré majú za následok nesprávny prístupu ľudí ku psom a  nevhodnú komunikáciu s nimi. To vedie k stresovým situáciám, v ktorých trpia obe strany – tak ľudia ako aj zvieratá. Mylné očakávania a nezvládnutá výchova psa (ktorá súvisí práve s nedostatkom vedomostí v tejto oblasti) majú za následok vysoký počet nechcených a vyhodených psov. Táto situácia sa pravidelne opakuje najmä po vianočných sviatkoch a cez letné prázdniny, keď mnoho psov, ktorá boli pôvodne učené ako darček, končí v útulku. Okrem informácií o priamom spolužití so psami v jednej domácnosti, sa vzdelávanie zameria aj na interakciu a komunikáciu predovšetkým detí a mládeže s cudzími psami, ktoré majú denne možnosť stretávať v miestach svojho bydliska.  Deti totiž často nevedia, ako majú k cudziemu psovi pristupovať, čo vediet ku konfliktným situáciám a môže u psov vyvolávať strachové obranné reakcie s negatívnymi dôsledkami  napr. pohryzenie dieťaťa psom.
 
3. Východisková situácia
(Opíšte   na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.   aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)
 
V oblasti, na ktorú sa projekt zameriava v súčasnosti  absentujú širšie osvetové a vzdelávacie aktivity, projekt je preto prvým systematickejším úsilím o zavedenie takéhoto druhu neformálneho vzdelávania pre záujemcov a záujemkyne o danú problematiku.  Pri príprave vzdelávacích materiálov, ako aj v konkrétnych vzdelávacích aktivitách (prednášky, besedy) bude potrebná spolupráca s odborníkmi a odborníčkami, ktorí sa systematicky a dlhoročne venujú problematike spolužitia a komunikácie so psami a výchovy psov (napr. OZ Doggie). 
 
4. Predkladateľ a realizátori projektu
(Opíšte   konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách,  skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových   koordinátorov)
 
Koordinátorkou projektu je Eva Riečanská, ktorá má takmer desaťročné skúsenosti s výchovou psov a spolužitím s nimi v mestskom prostredí. Pri príprave vzdelávacích materiálov na lektorských aktivitách sa budú podieľať aj odborníci a odborníčky z OZ Doggie, ktoré sa zasadzuje o zodpovedný prístup k spolužitiu so psami v mestskom prostredí, propaguje pozitívne prístupy k výchove psov a venuje sa tiež podpore a propagácii terapeutického využitia psov pri rôznych typoch medicínskych intervencií (canisterapia).
 
5. Cieľ
(Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)
 
Okrem všeobecného zvýšenie informovanosti verejnosti o zodpovednom spolužití so psami v prostredí mesta má projekt potenciál prispieť aj k ďalším pozitívnym zmenám: 
Prevencia úrazov spôsobených psami (predovšetkým pohryzení)
Zníženie konfliktov medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorí psa nevlastnia
Obmedzenie počtu nechcených psov, ktoré zaťažujú jediný útulok pre nechcené,  týrané a opustené zvieratá, ktorý na území Hlavného mesta SR funguje 
Podpora zmysluplného a emocionálne hodnotného trávenia voľného času najmä detí a mládeže 
 
6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
 
Vo všeobecnosti sú cieľovou skupinou sú deti a mládež (vek 10-15 rokov), ich rodičia alebo pestúni a tiež všetci ostatní dospelí so záujmom o informácie v danej oblasti.  Špecificky sú cieľovou skupinou projektu deti a mládež navštevujúce vybrané školy v rôznych mestských častiach Bratislavy, ktoré o projekt prejavia záujem (napr. 1 škola v každej mestskej časti) a tiež rodinné a komunitné centrá pôsobiace v niektorých mestských častiach (napr. Petržalka, Dlhé Diely, Staré mesto a pod.)
 
7. Pokračovanie projektu 
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
 
Vzhľadom na to, že navrhovaná podoba projektu predpokladá jeho realizáciu iba vo vybraných školách a rodinných a komunitných centrách, bude v ďalšej fáze možné ponúknuť ho iným  školám a centrám prípadne ďalším zariadeniam (napr. centrá voľného času a pod.), ktoré oň prejavia záujem. Jeho forma a obsah sa môžu modifikovať na základe skúseností a spätnej väzby z pilotnej fázy projektu. 
 
8. Aktivity 
(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
 
Časový rámec projektu:
september  – december 2012
- Vypracovanie edukačných materiálov pre 2 rôzne vekové skupiny (deti a mládež, dospelí), 
-  aktivity spojené s propagáciou projektu na školách a v rodinných a komunitných centrách, vytipovanie inštitúcií, kde sa bude projekt realizovať
- realizácia projektu formou prednášok  a diskusií v inštitúciách, ktoré o projekt prejavia záujem
 
9. Rozpočet
(Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) 
 
Osobné náklady:
Lektori/ky - 15 eur/hod. - 10 prednášok:150 eur
Autorstvo textov: 300 eur
 
Náklady na tlač:
Grafika: 100 eur
Informačná brožúrka pre deti - 300ks Informačná brožúrka pre dospelých - 150ks, spou 450 ks: 350 eur
Informačný leták o prevencii pohryzenia - 500ks formát A5: 100 Eur
SPOLU: 1000 Eur
 
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!