Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

RE: Pribinova (Starý most - Eurovea) - projektová dokumentácia

RE: Pribinova (Starý most - Eurovea) - projektová dokumentácia
Odpoveď
28.5.2012 0:53 ako reakcia na Michal Feik.
Pripomienky k projektu:


1. Použitie klemfixov pri zjazde zo Starého mosta na Pribinovu je z estetického hľadiska v centre mesta nevhodné. Keďže ide o zónu s upokojenou dopravou, je na zváženie, či je fyzická bariéra nevyhnutná. V prípade ponechania bariéry navrhujeme použiť biskupské klobúky alebo betónový obrubník.

2. V zmysle priloženého obrázku (v náhľade sa zobrazuje len výrez, treba rozkliknúť celý) navrhujeme zriadiť cyklopruh na Pribinovej v smere od Šafárikovho námestia hneď na začiatku Pribinovej - pri súčasnom návrhu projektu je zaraďovanie do cyklopruhu problematické, pričom pruh má slúžiť aj pre cyklistov prichádzajúcich do Pribinovej z centra mesta!

3. V projekte nie je riešená zmena nevhodného priechodu typu Z pri križovatke s Krupkovou, pričom však vzhľadom na dobudovanie chodníka sa tu budú robiť stavebné úpravy. Navrhujeme rozšírenie alebo posunutie južnej časti priechodu tak, aby sa začínal tesne za plotom parkoviska a zároveň navrhujeme odstrániť zábradlie v stredovom páse Pribinovej, keďže vytvára neopodstatnenú bariéru a šikanu v pešom pohybe.
(Poznámka: Na zlé riešenie priechodu so zábradlím pri križovatke s Krupkovou som osobne viackrát poukazoval ešte pri prezentácii vizualizácií Cyklokoalície v minulom roku, napríklad už na prvom zasadnutí cyklokomisie. Taktiež bolo preriešenie tohto priechodu súčasťou návrhu Cyklokoalície v alt. č. 1. Je nutné konštatovať, že križovatka Krupkova/Pribinova je z pohľadu chodcov celkove zle riešená (lámané priehody), napriek tomu, že bola vybudovaná len nedávno. Keďže však v rámci projektu nie sú peniaze na kompletnú prestavbu, treba hľadať aspoň čiastočné zlepšenia, ktoré je možné realizovať v súvislosti s projektom cyklotrasy.)

4. V snahe zamedziť divokému parkovaniu na chodníkoch a vrátiť chodníky chodcom navrhujeme zriadiť na riešenej časti Pribinovej, ako aj na Krupkovej, zónu s parkovaním len na vyznačených miestach.

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!