Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Stretnutie komunity - Zelené mesto - Ružomberok (26.6. 2012)

Stretnutie komunity - Zelené mesto - Ružomberok (26.6. 2012)
zelené mesto pr rk ciele stretnutie
Odpoveď
30.6.2012 19:54 ako reakcia na Bella Albín.
  Na ďalšom stretnutí participatívnej komunity Zelené mesto bolo 8 ľudí. Prerokovali sme ďalší postup pracovných skupín a nové aktivity.

a) Aktivity v oblasti spracovávania odpadov
(pracovný tím: Veronika Bodnárová, Peter Pekár)
I. Vzdelávanie občanov v oblasti seprácie a recyklácie odpadu
II. Možnosť kompostovať odpad aj v meste a verejne

Dohodli sme sa, že vypracujeme kompletnú dokumentáciu o možnostiach spracovávania odpadov na Slovensku vo forme brožúry, resp. prezentácie. Brožúra bude distribuovaná verejným inštitúciám, ktoré tak zísakjú presný postup na to, ako ekologický spracovávať odpad. Samozrejme budú všetky informácie zverejnené aj na webovej stránke Participatívneho rozpočtu pre Ružomberok. Ďalej oslovíme vzdelávacie inštitúcie, ktorým poskytneme zadarmo odoborné prednášky v obore spracovávania odpadov. V prípade záujmu vieme vypracovať konkrétne návrhy ako zlepšiť spracovávanie odpadu napríklad v oblasti kompostovania biologického odpadu, ktorý tvorí 30% až 45% z celkového množstva odpadu. 

Nové aktivity: Ako štart vzdelávcích aktivít usporiadame konferenciu v oblasti Environmentálnych a ekologických problémov so zameraním na spracovávanie odpadu. Pozveme organizácie a osobnosti, ktoré sa danej problematike venujú a pokúsime sa spoločne hľadať riešenia, ktoré by pomohli súčasnej, silno konzumnej, spoločnosti vyriešiť problém hromadenia nadmerného množstva komunálneho odpadu.

 b) Aktivity v oblasti výsadby zelene a budovania verejných permakultúrnych záhrad
(pracovný tím: Juraj Fliega, Andrej Kohút, Martin Šefranko, Tomáš Mitas)
I. Využitie mestských ploch v centre na vybudovanie verejných mestských záhrad
II. Vybudovanie živých bariér v okolí ciest

Pracovnej skupine sa podarilo nájsť v meste niekoľko miest vhodných na vybudovanie verejných permakultúrnych záhrad a niekoľko na dobudovanie živých bariér v okolí ciest. Dohodli sme sa, že do budúceho stretnutia vypracujú fotodokumnetáciu daných miest a zistia na právnom oddelení Mestského úradu vlastnícke pomery týchto lokalít.  V Utorok 3.7. prebenhe stretnutie s viceprimátorom Paedr. Stanislavom  Bellom na ktorom chceme dohodnúť akým spôsobom môžu byť občania zapojení do procesu výsadby zelene v meste, čím by sme chceli ušetriť mestské peniaze, ktoré mesto platí za výsadbu súkromnej spoločnosti Technické služby Ružomberok a.s. 

c) Aktivivy v oblasti cyklodopravy v meste
(pracovný tím: Martinko Bajtala, Marta Mišurová)
I. Absencia cyklochodníkov
II. Požičovňa bicyklov pre verejnosť

 
Na poslednom stretnutí bol prítomný aj asistent mestkého architekta Ing. Arch. Pavol Šrankota, s ktorým sme sa bavili o možnostiach budovania cyklochodníkov v Ružomberku. Dohodli sme sa, že zástupcovia komunity zelené mesto oslovia videprimátora Ing. Miroslava Zuberca, ktorého požiadajú o ďalšie verejné prerokovanie cyklochodníkov v Ružomberku . Predmetom rokovnai by mali byť aj možnosti ich financovania priamo z mestského rozpočtu. V súvislosti s touto akciou osloví  Martin Bajtala aj ďalšie cyklo-skupiny ,ktoré by mali záujem podieľať sa na vypracovávaní podkladov pre vybudovanie cyklochodníkov v meste (napr. Klub nadšencov amatérskej cyklistiky).

Nové aktivity: dohodli sme sa, že by bolo vhodné a potrebné  zorganizovať  sériu stretnutí priateľov cyklodopravy, ktorej zámerom bude poukázať na nedostatok cyklochodníkov v meste a vytvroriť tak priamo požiadavku na mestské zastupiteľstvo pre financovanie v tejto oblasti mestských služieb. Akcia dostala pracovný názov "Je nás mnoho".  V najlepšom prípade ešte 4 krát do septembra.   

Ďalšie stretnutie je naplánované na štvrtok 12.7. 2012 o 18.30 v Bjornsonovom dome.Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!