Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Karloveské rameno - zámena pozemkov

Karloveské rameno - zámena pozemkov
Odpoveď
15.8.2012 18:26
Univerzita Komenského oznámila hlavnému mestu, že pozemky v k.ú. Karlova
Ves, ktoré mesto potrebuje  na cyklotrasu, by zamenila za  časť pozemku 
v k.ú. Staré Mesto (ide o časť pozemku pod parkoviskom na Gondovej) a za
pozemok v k.ú. Karlova Ves pri Botanickej záhrade. Následne boli
spracované majetkovoprávne informácie k daným pozemkom. Podľa
majetkovoprávnej informácie k pozemku v k.ú. Staré Mesto, sa tento
pozemok javil ako problematický (nájomná zmluva pre BPS, príp. súdny
spor), preto sa oddelenie správy nehnuteľností najprv obrátilo písomne
na mestskú časť Bratislava - Staré Mesto, aby sa vyjadrilo, či je tento
pozemok vhodný na zámenu. Písomná odpoveď hlavnému mestu zatiaľ nebola
doručená, ale podľa telefonického rozhovoru s pracovníkom Miestneho
úradu Bratislava - Staré Mesto, zrejme zásadné pripomienky nebudú mať.
Po oznámení súhlasného stanoviska z MČ Bratislava - Staré Mesto bude
potrebné vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku, ktorý bude
predmetom zámeny (doteraz nebolo objednané vypracovanie geometrického
plánu z dôvodu hospodárnosti - najprv sme chceli mať súhlas MČ, pretože
keby nebol daný súhlas, boli by prostriedky vynaložené na spracovanie GP
zbytočné, a zrejme by sa rokovalo s UK o inom pozemku). Po vypracovaní
geometrického plánu je potrebné spracovať znalecké posudky na ocenenie
pozemkov, ktoré majú byť predmetom zámeny.

Vzhľadom na uvedené a na termíny rokovaní orgánov hlavného mesta SR
Bratislavy, do ktorých musí byť materiál predložený ešte pred tým, ako
bude o ňom rokovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy,
je zrejme reálnejšie predloženie materiálu s návrhom na zámenu na
októbrové rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!