Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Info pred Verejným zvažovanim, Mládež (BA)

Info pred Verejným zvažovanim, Mládež (BA)
pr_bratislava mládež_bratislava
Odpoveď
3.11.2012 16:37 ako reakcia na Lukas Bulko.
8.11.2012 o 17:00 Bude Verejné zvažovanie PR 2013 v Justiho sieni Primaciálneho paláca - link
6.11.2012 o 20:00 bude stretnutie PK Mládež, vráci príprav na Verejné zvažovanie budeme voliť aj 2 reprezentatnov komunity, ktorí na ňom budú zastupovať komunitu a jej projekty a rozhodnú o definitívnom poradí projektov, podľa ich kvalít.

Predkladané projekty komunít PR pre 2013:
Zelené mesto:
Komunitné záhrady v Bratislave II
Kompostovanie II
Zodpovedné spolužitie so psami a vybudovanie rekreačnej zóny pre aktivity so psami
Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave
Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka
Seniori:
Komunitné centrum generácií III
Krízová linka pomoci III
Mládež:
Kultúrne a kominitné centrum ZORA II
Autonómna zóna Lafranconi
Letné tábory
Outdoorové športoviská
SEMAFOR na sídlisku
Open Data:
Pracovná skupina a katalóg verejných datasetov magistrátu
Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

diskusia k projektom: link

kritériá na základe ktorých sa minulý rok hodnotili projekty boli:
-veľkosť cieľovej skupiny a dopad a ňu;
-zapojenie participatívnych komunít a aktivizácia obyvateľov;
-efektívnosť využitia financií;
-prínos projektu pre Participatívny rozpočet.

Priority jednotlivých komunít z tohtoročných Verejných fór sú:

Zelené mesto:
1. Potravinová sebestačnosť – 9 bodov
2. Zlepšiť odpadové hospodárstvo – 8 bodov
3. Zachovanie, ochrana a zveľaďovanie zelene – 6 bodov
4. Rozšíriť rekreačné zóny a skvalitniť spolužitie so zvieratami – 4 body

Seniori:
1 Sprístupňovanie služieb a odstraňovanie bariér – 11 bodov
Vzdelávanie a osveta – 11 bodov
3. Podpora bezpečnosti seniorov – 10 bodov
4. Stravovanie – 1 bod

Mládež:
1. športoviská a ihriská – 12 bodov
2. aktivizácia mladých – 8 bodov
alternatívne aktivity – 8 bodov
4. neformálne a praktické vzdelávanie – 6 bodov

Open Data:
1. Vytvorenie pracovnej skupiny z členov komunity OpenData a zástupcov mesta, ktorá bude zodpovedná za zverejňovanie informácií;
2. Otvorenie dát a sprístupňovanie dát, ktoré sa týkajú prevádzky samosprávy a mestských podnikov a organizácií;
3. Otvorenie procesov fungovania samosprávy.

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!