Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Cyklistom sa nepáči cyklotrasa na Košickej ulici

Cyklistom sa nepáči cyklotrasa na Košickej ulici
Odpoveď
7.10.2011 15:48
Nad cyklistickou trasou, ktorú nedávno zriadilo mesto na Košickej ulici a je vedená priamo po komunikácii, cyklisti zalamujú rukami. Je vraj plná nezrovnalostí a absurdít.

Zástupcovia Cyklokoalície napríklad uvádzajú, že nová trasa odporuje platným technickým normám. Podľa nich to uvádzajú aj dopravní inžinieri zaoberajúci sa cyklistickou dopravou na Slovensku

Jedným z nedostatkov je použitie nevhodnej farby , ďalším je nedodržanie odstupu cyklistického pruhu od parkujúcich áut, jednou z najväčších absurdít je však cyklistický priechod ústiaci do stĺpu verejného osvetlenia.

Cyklokoalícia síce víta snahu mesta o rozvoj cyklodopravy, musí to však byť za splnenia podmienok bezpečnosti, komfortu a použiteľnosti nových cyklotrás. Združenie navrhlo začiatkom roka jedenásť prioritných cyklistických chodníkov v meste, jedna vedie z Ružinova po Most Apollo cez Košickú ulicu.

Mesto prostredníctvom organizácie STaRZ otvorilo novú cyklodráhu 25. septembra 2011. Ide o prvú trasu v rámci pilotného projektu , ktorý má umožniť jazdiť aj po mestských komunikáciách. Menšie stavebné úpravy bolo potrebné urobiť v mieste napojenia na cyklistický chodník na Trenčianskej ulici.

Bratislavskí vodiči si musia na podobné riešenia cyklochodníkov a obmedzenia z toho vyplývajúce postupne zvykať. Na niektorých úsekoch nového cyklochodníka na Košickej napríklad museli odstrániť neoficiálne parkovacie miesta, čo určite vyvolá negatívne reakcie niektorých vodičov. Mestská organizácia STaRZ-u tvrdí, že trasu urobili podľa platných technických noriem. Cyklistické pruhy sú v bezpečnom
odstupe pol metra od parkujúcich áut, pol metra je odstup aj od cestného jazdného pruhu. Vodiaci prúžok pri vnútorných obrubníkoch je pol metra. Pôvodne mal byť cyklopruh z červeného asfaltu, no kvôli nedostatku peňazí sa od toho ustúpilo.

Zdroj: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/doprava/cyklistom-sa-nepaci-cyklotrasa-na-kosickej-ulici.html?page_id=255532

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!