Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

RE: Cyklistom sa nepáči cyklotrasa na Košickej ulici

RE: Cyklistom sa nepáči cyklotrasa na Košickej ulici
Odpoveď
8.10.2011 18:19 ako reakcia na Michal Feik.
Košická ul. je významná štvorpruhová a smerovo delená komunikácia v centre mesta, ktorá priamo nadväzuje na most Apollo. Do takejto komunikácie bolo rozhodnuté umiestniť jednosmerné cyklistické pruhy. Pri ich návrhu bolo cieľom vyčleniť z dopravného priestoru komunikácie pás - koridor, ktorý by v danom prostredí poskytol cyklistom dostatočný priestor. Návrh bol vypracovaný v zmysle platných Slovenských technických noriem a jednosmerné cyklistické pruhy boli navrhnuté do hlavného dopravného priestoru Košickej pre každý dopravný pás nasledovne:

- pri vonkajších obrubníkoch parkovací pás pre pozdĺžne parkovanie osobných vozidiel v šírke 2 m (STN 73 6056),
- bezpečnostný odstup v šírke 0,5m od parkujúcich vozidiel,
- cyklistický pruh v šírke 1 m (STN 73 6110, čl. 7.4.10),
- bezpečnostný odstup v šírke 0,5m od jazdného pruhu pre vozidlá,
- pruh pre vozidlá v šírke min. 3 m,
- vodiaci prúžok pri vnútorných obrubníkoch v šírke 0,5 m.

Na tejto komunikácii v predmetnom úseku majú vozidlá k dispozícii 1 pruh v šírke 3 m, pričom šírka vozidiel dosahuje 2,5 m (autobusy). Cyklisti tam majú k dispozícii koridor v šírke 2 m, pričom šírka cyklistu je iba 0,6 m. Pýtam sa, je to až také zlé riešenie v tak exponovanom priestore? Čo ešte chce cyklokoalícia? V centre mesta sa musí obmedzený dopravný priestor podeliť medzi všetkých účastníkov cestnej premávky a to úmerne ich charakteru a potrebám. Autobus sa nezmestí na jazdný pruh šírky 2 m, ale cyklista bez problémov.

Cyklokoalícia namietala nedostatočný odstup od parkujúcich vozidiel, zabudli však povedať, že od zle parkujúcich vozidiel. Tieto vozidlá stáli od priľahlého obrubníka niekde aj viac ako 0,5 m. Je potom samozrejmé, že zasahovali do koridoru pre cyklistov. To však nie je chyba ani návrhu, ani noriem, ale disciplíny konkrétnych vodičov.

Ďalšia námietka bola o použití nevhodnej farby na vodorovné dopravné značenie. Chcem uviesť, že bezpečnostné odstupy v šírke 0,5 m boli navrhnuté nasledovne:

- vonkajší okraj - biela čiara V1a,
- vnútorný okraj pri cyklistickom pruhu - zelená čiara V8a.

Obe čiary boli navrhnuté v zmysle zákona č. 9/2009 a ich farebné vyhotovenie definuje STN 01 8020.
Dodávam, že v pôvodnom návrhu boli navrhnuté cyklopruhy z červeného asfaltu, ale pre nedostatok financií bola táto úprava zrušená. Nedostatok financií nie je však chybou projektu.

Chcem upozorniť, že priechod pre cyklistov, ktorý smeruje ku stĺpu verejného osvetlenia je prepojením oboch jednosmerných cyklistických pruhov a nie výjazdom na chodník, ktorý je v tom mieste exponovaný blízkosťou zastávky MHD.

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!