Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

RE: Projekt Jantárová cesta (prvá etapa - zvislé dopravné značenie, schvále

RE: Projekt Jantárová cesta (prvá etapa - zvislé dopravné značenie, schvále
Odpoveď
19.10.2011 14:48 ako reakcia na Michal Feik.
Pán poradca primátora
Za mestskú časť Bratislava-Petržalka si dovolím mať pár pripomienok k projektu schválenému ako píšete v "dopravnej komisii". Neviem či sa jedná o Operatívnu komisiu dopravy pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR BA (OKOD). V prípade že sa jedná o OKOD a tento projekt tam bol schválený chcem o to dôraznejšie upozorniť na niektoré nedostatky:
- Zrušenie dopravného značenia na lávke pre cyklistov pri bývalom Technomarkete chápem ako zrušenie značenia C8b (ako je uvedené v projekte), C16 a E7. Ak je plánované zrušiť všetky tri dopravné značky bude to mať za následok privedenie cyklistu na parkovisko z ktorého môže pokračovať iba späť na Farského ak neporuší zákon o cestnej premávke (prikázaný smer, dvojitá pozdĺžna súvisla čiara). Zmienené značenie ktoré má byť zrušené má svoje opodstatnenie, nakoľko cyklistu smerujé na rampu (ktorá nemá parametre vyhovujúce cyklistom (preto treba zosadnúť)), ktorá pokračuje cyklistickým chodníkom smer Sad Janka kráľa, respektíve pozdĺž Einsteinovej k Auparku - v tejto veci je vhodné spomenúť že by bolo vhodné vybudovať prepojenie rampy a cyklistickej cestičky pozdĺž Einsteinovej.

- V križovatke Farského - Jantárová cesta nesúhlasíme s vedením cyklistov v priestore zastávky MHD (prípustné by bolo poza zastávku najlepšie aj s vyznačením piktogramov na chodníku nakoľko sa jedná o značne vyťažený úsek (ako cestujúcimi, tak aj cyklistami)). V tejto súvislosti je potrebné vymeniť dopravné značenie C13 v smere z Farského na Bosákovu - značenie ktoré je v projekte označené ako C13b správne umiestňuje cyklistu a chodca

Do budúcna by som uvítal ak by som sa k projektu mohol vyjadriť ešte pred jeho oficiálnym schvaľovaním, v dobrej viere a vôli napomôcť k najlepširmu riešeniu aspoň tak ako pri projekte Košická (aj napriek tomu, že moje pripomienky neboli zapracované - resp. rešpektované, ale sú k dispozícii (vyjadrenie k mailovej žiadosti Ing. arch. Szaboóvej), aby nedochádzalo k dodatočným "reklamáciam" a zbytočnému obviňovaniu čo, kto ako navrhol ako zo strany cyklokoalície tak aj Vašej. Zbytočné hašterenie bude mať za následok len to že sa vrátime k stavu ktorý tu bol - a teda že radšej sa nebude robiť nič (čo by som nerád).


Ing. Milan Raus
odd. územného rozvoja a dopravy-referát dopravy

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IV. posch, č. d. 408
milan.raus@petrzalka.sk

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!