Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

RE: Projekt Viedenská cesta - etapa 1 (schválený), úsek Auspitz - Nový Most

RE: Projekt Viedenská cesta - etapa 1 (schválený), úsek Auspitz - Nový Most
Odpoveď
26.10.2011 10:24 ako reakcia na Michal Feik.
V nadväznosti na pokračovanie cyklistickej cesty na rampu Nového mosta, by bolo vhodné osadiť aj smerovú šípku ktorá by cyklistov smerovala len na jednu stranu mosta. Výmena dopravného značenia C12 za C8 a jej neukončenie cyklistovi určuje že (asi) obe lávky cez most sú len cyklistické cestičky. Aké-také značenie cyklochodníka je spravené na pravej lávke (v smere do Petržalky) preto by cyklisti mali byť smerovaný na túto lávku. Spolu s tým je však potrebné tento úsek znova preznačiť tak, aby bolo aj cyklistom aj chodcom jasné po ktorej strane tejto lávky sa majú pohybovať. V súčasnosti je to zmetočne vyznačené.

Tiež by stálo za zváženie preriešenie priechodu pre cyklistov s priechodom pre chodcov (najlepšie aby oba priechody boli spolu a priechod pre chodcov by bol (v smere jazdy MV) prvý.

1,5m vzdialenosť cyklistickej cestičky od protipovodňového múrika bude zvádzať vodičov k tomu aby tam aj naďalej odstavovali vozidlá čo bude vytvárať komplikácie ešte väčšie ako na cyklistickej na Košickej, preto dúfam že budú, alebo sú opatrenia na riešenie tejto situácie.

Pri vjazde na hrádzu smerom k mostu Lafranconi je návrh na osadenie značky C8 Cestička pre cyklistov – toto dopravné značenie neumožňuje využívanie cestičky iným účastníkom cestnej premávky – bolo by teda vhodné osadenie doplnkovej tabuľky. Vhodnejšie by však bolo túto značku umiestniť v opačnom smere teda v smere z hrádze na Viedenskú cestu (aj z toho titulu že osadenie B3 je zbytočné ak tam budú obe značky).


Ing. Milan Raus
odd. územného rozvoja a dopravy-referát dopravy

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IV. posch, č. d. 408
milan.raus@petrzalka.sk

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!