Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Návrh priorít na rok 2012

Návrh priorít na rok 2012
Odpoveď
2.2.2012 16:33
Navrhované cyklotrasy na rok 2012
Podklad na rokovanie Komisie mesta pre cyklistickú dopravu dňa 8.2.2012

ÚVOD
Predložený materiál je súhrnom návrhov jednotlivých členov Komisie mesta pre cyklistickú dopravu, ktoré boli obsahom pracovných stretnutí a zaslaných pripomienok v decembri 2011 a v januári 2012.

FILOZOFIA
Dokončenie projektov z roku 2011
Prepojenie alebo predĺženie existujúcich úsekov
Vyvážené budovanie úsekov v jednotlivých mestských častiach
Postupné dokončenie chýbajúcich úsekov na medzinárodných cyklotrasách
Obnova povrchov a značenia na frekventovaných úsekoch
Spolupráca s mestskými časťami a s Bratislavským samosprávnym krajom
Budovanie doplnkovej infraštruktúry: cyklostojany, mapy, BikePoint, CityBike

NAVRHOVANÝ POSTUP

1) Schválenie filozofie budovania úsekov
2) Schválenie pripomienok k projektom z roku 2011 a zapracovanie do projektovej dokumentácie
3) Schválenie prioritných úsekov na rok 2012
4) Obstarávanie a realizácia projektov z roku 2011
5) Príprava projektovej dokumentácie na prioritné úseky v roku 2012
6) Cenová kalkulácia prioritných úsekov a výber úsekov na realizáciu
7) Realizácia

DOKONČENIE PROJEKTOV Z ROKU 2011

1) Viedenská cesta
Úsek: Nový Most – križovatka Krasovského
Realizovať sa bude pôvodný projekt
Zapracovanie zmeny farebného značenia – biela reflexná farba (čiara a piktogramy), zrušenie doplnkovej zelenej čiary
Finančný odhad cca 20 tisíc eur (bez DPH)

2) Nábrežie Gen. L. Svobodu
obnova povrchu a značenie Riverpark – Lafranconi (súčasť projektu v spolupráci s nadáciou)

3) Prvý historický okruh
Trasa: Jesenského – Štúrova – Kamenné nám. – Nám. SNP – Kapucínska – Židovská – Nový most

4) Pribinova
Úsek pri Eurovei (v spolupráci s Ballymorom)

5) Košická cesta
Napojenie na vybudovaný úsek (križovatka Mlynské Nivy – Most Apollo)
Doplnenie značenia na Košickej ceste (Dulono nám. - križovatka Mlynské Nivy)

NOVÉ ÚSEKY

Zoznam obsahuje navrhované úseky v jednotlivých mestských častiach. Navrhujeme schváliť 8 prioritných úsekov, na ktoré začne StaRZ obstarávať projektovú dokumentáciu a pripraví predbežnú kalkuláciu nákladov. Na základe odhadu potrebných finančných prostriedkov Komisia pre cyklodopravu vyberie projekty určené na realizáciu.

Staré Mesto
1) Rázusovo nábrežie (Nový most – Osobný prístav)
2) Fajnorovo nábrežie (Osobný prístav – Starý most)

Ružinov
1) Rekonštrukcia cyklotrasy na Ružinovskej ulici
2) Cyklopiktorgramy na Záhradníckej ulici
3) Prepojenie Bajkalskej (Prístavný most – Križovatka s Vajnorskou) – v spolupráci s mestskou časťou
4) Tomášikova ulica
5) Košická ulica (Dulovo nám. - Miletičova)

Karlova Ves
1) Karloveské rameno - dokončenie povrchu v okolí Lodenice. Súčasť medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13 od mostu Lafranconi smerom na Devín. Odhadované náklady cca 50 tisíc eur.

Račianska radiála
1) Trasa: ŽST Vinohrady – Jarošova (výhľadovo s pokračovaním po Kukučínovej smerom na Trnavské mýto). Využitie chodníka pre peších (zmiešaný pohyb) – úpravy obrubníkov, lokálne vysprávky, značenie
2) Obnova značenia na existujúcom úseku (ŽST Vinohrady – Rača centrum)

Nové mesto
Mestská časť má záujem niektoré úseky zrealizovať vo vlastnej réžii a následne ich prevedie do správy hlavného mesta.
1) Pribinova (Eurovea – most Apollo)
2) Tomášikova (pokračovanie úseku z mestskej časti Ružinov: Vajnorská - Odborárska)
3) Jarošova (napojenie na úsek z Bajkalskej)
4) Vajnorská

Petržalka
1) Trasa popri Chorvátskom ramene (od lávky na Tematínskej pozdĺž Draždiaku až po Antolskú). Prepojenie pri ČOV na MDCC.

Devín
Dočasné riešenie na trase Devínska cesta: cyklopiktogramy, zvislé dopravné značenie, zníženie rýchlosti na 50 km/h.

Lamač
Agátová ulica - realizácia predĺženia Dúbravskej radiály až po Agátovú ulicu. Dôvodom je plánované riešenie prepojenia Devínskej Novej Vsi - Dúbravky a Lamača. Ide o prioritu kvôli realizácii Cyklomostu.

Vajnory
Príprava projektovej dokumentácie Zlaté Piesky - Trnavské mýto (od predajne NAY a križovatky na nadjazde popri Seneckej a Tescu a ďalej po Rožňavskej ul. a Trnavskej ceste).

Navrhované poradie priorít:

1) Pribinova
2) Devínska cesta
3) Ružinovská ulica
4) Račianska radiála
5) Karloveské rameno
6) Záhradnícka ulica
7) Rázusovo nábrežie
8) Agátová ulica

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!